Hiệp Hội Doanh Nghiệp Thành Phố Hà Nội - Số 445 Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội - Tel: (024)3.7674454 - 2.2122725 / Fax: (024)3.7674453 / E-mail: hba@hba.vn
KẾT QUẢ BẦU CỬ ÐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIII    6/4/2011 9:31:37 AM
DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ TRONG CUỘC BẦU CỬ NGÀY 22 THÁNG 5 NĂM 2011 TRONG CẢ NƯỚC

 

I - KẾT QUẢ BẦU CỬ ÐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIII TRONG CẢ NƯỚC

- Tổng số Ðơn vị bầu cử:      183

- Tổng số khu vực bỏ phiếu:   89.960

- Tổng số đại biểu Quốc hội được bầu:     500

- Tổng số người ứng cử:       827

- Tổng số cử tri:       62.313.605

- Tổng số cử tri tham gia bỏ phiếu: 62.010.266

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,51%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu:      61.344.509 (98,98%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu:      634.364 (1,02%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội:    500

II- KẾT QUẢ CỤ THỂ CỦA TỪNG TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

1- Thành phố Hà Nội

- Số Ðơn vị bầu cử: 10

- Số khu vực bỏ phiếu: 4.772

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 30

- Số người ứng cử: 50

- Tổng số cử tri của địa phương: 4.863.586

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 4.834.006

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,39%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 4.728.762 (97,90%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 101.370 (2,10%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 30

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm: Quận Ba Ðình, quận Hoàn Kiếm và quận Tây Hồ

- Số khu vực bỏ phiếu: 312

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 407.673

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 406.515

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,72%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 401.092 (98,72%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 5.207 (1,28%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Nguyễn Phú Trọng đạt tỷ lệ 85,63% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Minh Quang đạt tỷ lệ 70,13% số phiếu hợp lệ

3) Ông Lê Hiền Vân đạt tỷ lệ 57,51% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm: Quận Ðống Ða và quận Hai Bà Trưng

- Số khu vực bỏ phiếu: 279

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 478.364

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 478.165

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,96%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 469.129 (98,14%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 8.874 (1,86%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Phạm Quang Nghị đạt tỷ lệ 77,38% số phiếu hợp lệ

2) Ông Ðỗ Kim Tuyến đạt tỷ lệ 67,13% số phiếu hợp lệ

3) Bà Bùi Thị An đạt tỷ lệ 60,02% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 3, gồm: Quận Hà Ðông, quận Thanh Xuân và quận Cầu Giấy

- Số khu vực bỏ phiếu: 336

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 495.919

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 494.504

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,71%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 485.805 (98,32%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 8.306 (1,68%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Ðào Trọng Thi đạt tỷ lệ 73,34% số phiếu hợp lệ

2) Bà Châu Thị Thu Nga đạt tỷ lệ 61,79% số phiếu hợp lệ

3) Ông Nguyễn Phi Thường đạt tỷ lệ 57,85% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 4, gồm: Huyện Thanh Trì, huyện Gia Lâm và quận Hoàng Mai

- Số khu vực bỏ phiếu: 465

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 544.966

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 543.981

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,82%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 533.720 (98,15%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 10.038 (1,85%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Bà Nguyễn Thị Hồng Hà đạt tỷ lệ 71,31% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Hồng Sơn đạt tỷ lệ 70,01% số phiếu hợp lệ

3) Ông Trịnh Ngọc Thạch đạt tỷ lệ 60,98% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 5, gồm: Huyện Ðan Phượng, huyện Hoài Ðức và huyện Từ Liêm

- Số khu vực bỏ phiếu: 492

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 522.286

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 521.255

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,80%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 510.829 (98,06%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 10.087 (1,94%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Nguyễn Ðức Chung đạt tỷ lệ 73,91% số phiếu hợp lệ

2) Bà Nguyễn Phạm Ý Nhi đạt tỷ lệ 66,57% số phiếu hợp lệ

3) Ông Ðinh Xuân Thảo đạt tỷ lệ 58,70% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 6, gồm: Huyện Ứng Hòa, huyện Mỹ Ðức, huyện Phú Xuyên và huyện Thường Tín

- Số khu vực bỏ phiếu: 817

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 579.699

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 570.367

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 98,39%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 557.020 (97,77%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 12.691 (2,23%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường đạt tỷ lệ 78,95% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Văn Thanh đạt tỷ lệ 72,18% số phiếu hợp lệ

3) Ông Trịnh Thế Khiết đạt tỷ lệ 71,77% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 7, gồm: Huyện Quốc Oai, huyện Chương Mỹ và huyện Thanh Oai

- Số khu vực bỏ phiếu: 572

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 491.122

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 485.796

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 98,92%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 472.580 (97,42%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 12.534 (2,58%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Nguyễn Quốc Bình đạt tỷ lệ 68,09% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Ðình Quyền đạt tỷ lệ 65,92% số phiếu hợp lệ

3) Bà Phạm Thị Hồng Nga đạt tỷ lệ 63,43% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 8, gồm: Huyện Ba Vì, huyện Phúc Thọ, huyện Thạch Thất và thị xã Sơn Tây

- Số khu vực bỏ phiếu: 733

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 567.802

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 565.852

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,66%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 555.928 (98,30%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 9.590 (1,70%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Ðào Văn Bình đạt tỷ lệ 74,23% số phiếu hợp lệ

2) Ông Chu Sơn Hà đạt tỷ lệ 69,79% số phiếu hợp lệ

3) Ông Nguyễn Bắc Son đạt tỷ lệ 59,51% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 9, gồm: Huyện Ðông Anh và quận Long Biên

- Số khu vực bỏ phiếu: 364

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 403.109

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 401.361

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,57%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 396.055 (98,72%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 5.146 (1,28%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Nguyễn Ngọc Bảo đạt tỷ lệ 70,97% số phiếu hợp lệ

2) Bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh đạt tỷ lệ 65,77% số phiếu hợp lệ

3) Ông Nguyễn Sơn đạt tỷ lệ 65,64% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 10, gồm: Huyện Sóc Sơn và huyện Mê Linh

- Số khu vực bỏ phiếu: 402

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 372.646

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 366.210

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 98,27%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 346.604 (94,83%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 18.897 (5,17%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Ðặng Minh Châu (Thích Bảo Nghiêm) đạt tỷ lệ 74,00% số phiếu hợp lệ

2) Ông Phạm Huy Hùng đạt tỷ lệ 71,34% số phiếu hợp lệ

3) Bà Trần Thị Quốc Khánh đạt tỷ lệ 57,60% số phiếu hợp lệ

2- Thành phố Hồ Chí Minh

- Số Ðơn vị bầu cử: 10

- Số khu vực bỏ phiếu: 2.673

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 30

- Số người ứng cử: 51

- Tổng số cử tri của địa phương: 4.786.661

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 4.778.027

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,82%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 4.714.737 (98,68%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 63.113 (1,32%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 30

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm:Quận 1, quận 3 và quận 4

- Số khu vực bỏ phiếu: 205

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 421.642

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 421.269

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,91%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 414.706 (98,45%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 6.528 (1,55%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Trương Tấn Sang đạt tỷ lệ 80,19% số phiếu hợp lệ

2) Ông Trần Du Lịch đạt tỷ lệ 63,25% số phiếu hợp lệ

3) Ông Hoàng Hữu Phước đạt tỷ lệ 52,49% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện Nhà Bè, huyện Cần Giờ và quận 7

- Số khu vực bỏ phiếu: 185

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 269.812

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 268.670

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,58%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 265.531 (98,83%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 3.131 (1,17%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Ngô Ngọc Bình đạt tỷ lệ 66,64% số phiếu hợp lệ

2) Ông Trương Trọng Nghĩa đạt tỷ lệ 65,51% số phiếu hợp lệ

3) Bà Trương Thị Ánh đạt tỷ lệ 61,76% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 3, gồm:Quận 6 và quận Bình Tân

- Số khu vực bỏ phiếu: 239

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 471.227

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 471.049

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,96%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 463.730 (98,45%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 7.319 (1,55%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Huỳnh Thành Lập đạt tỷ lệ 71,88% số phiếu hợp lệ

2) Ông Trần Thanh Hải đạt tỷ lệ 67,11% số phiếu hợp lệ

3) Ông Phạm Văn Gòn đạt tỷ lệ 55,53% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 4, gồm: Quận 5, quận 10 và quận 11

- Số khu vực bỏ phiếu: 242

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 476.027

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 475.911

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,98%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 470.231 (98,81%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 5.674 (1,19%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Lê Thanh Hải đạt tỷ lệ 73,32% số phiếu hợp lệ

2) Ông Huỳnh Thành Ðạt đạt tỷ lệ 66,23% số phiếu hợp lệ

3) Ông Nguyễn Phước Lộc đạt tỷ lệ 53,14% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 5, gồm: Quận Tân Bình và quận Tân Phú

- Số khu vực bỏ phiếu: 329

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 483.549

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 483.340

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,96%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 477.918 (98,88%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 5.398 (1,12%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Bà Võ Thị Dung đạt tỷ lệ 66,57% số phiếu hợp lệ

2) Ông Huỳnh Minh Thiện đạt tỷ lệ 63,28% số phiếu hợp lệ

3) Ông Ðỗ Văn Ðương đạt tỷ lệ 59,23% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 6, gồm: Quận Bình Thạnh và quận Phú Nhuận

- Số khu vực bỏ phiếu: 212

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 6

- Tổng số cử tri của địa phương: 434.743

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 434.522

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,95%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 429.125 (98,76%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 5.383 (1,24%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Nguyễn Ngọc Hòa đạt tỷ lệ 61,06% số phiếu hợp lệ

2) Ông Ðặng Thành Tâm đạt tỷ lệ 57,82% số phiếu hợp lệ

3) Bà Ðinh Thị Bạch Mai đạt tỷ lệ 55,34% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 7, gồm: Quận 2, quận 9 và quận Thủ Ðức

- Số khu vực bỏ phiếu: 280

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 545.328

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 542.590

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,50%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 532.788 (98,21%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 9.715 (1,79%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm đạt tỷ lệ 68,45% số phiếu hợp lệ

2) Ông Huỳnh Ngọc Ánh đạt tỷ lệ 61,77% số phiếu hợp lệ

3) Bà Ðoàn Nguyễn Thùy Trang đạt tỷ lệ 60,10% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 8, gồm: Quận 12 và quận Gò Vấp

- Số khu vực bỏ phiếu: 326

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 611.605

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 609.897

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,72%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 603.761 (98,99%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 6.135 (1,01%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Bà Phạm Khánh Phong Lan đạt tỷ lệ 66,76% số phiếu hợp lệ

2) Ông Lê Ðông Phong đạt tỷ lệ 63,33% số phiếu hợp lệ

3) Bà Trần Thị Diệu Thúy đạt tỷ lệ 58,10% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 9, gồm: Huyện Củ Chi và huyện Hóc Môn

- Số khu vực bỏ phiếu: 330

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 536.371

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 535.449

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,83%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 528.562 (98,71%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 6.885 (1,29%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Nguyễn Văn Hưng đạt tỷ lệ 64,69% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Văn Minh đạt tỷ lệ 61,69% số phiếu hợp lệ

3) Ông Nguyễn Văn Phụng đạt tỷ lệ 60,14% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 10, gồm: Huyện Bình Chánh và quận 8

- Số khu vực bỏ phiếu: 325

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 536.357

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 535.330

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,81%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 528.385 (98,70%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 6.945 (1,30%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Bà Nguyễn Thị Kim Tiến đạt tỷ lệ 63,29% số phiếu hợp lệ

2) Ông Trần Hoàng Ngân đạt tỷ lệ 62,19% số phiếu hợp lệ

3) Ông Lê Trọng Sang đạt tỷ lệ 62,15% số phiếu hợp lệ

3- Thành phố Hải Phòng

- Số Ðơn vị bầu cử: 3

- Số khu vực bỏ phiếu: 1.528

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 9

- Số người ứng cử: 15

- Tổng số cử tri của địa phương: 1.412.926

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 1.406.291

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,53%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.397.858 (99,46%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 7.594 (0,54%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 9

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm:

Huyện Thủy Nguyên, huyện Cát Hải, huyện Bạch Long Vỹ, quận Hồng Bàng và quận Lê Chân

- Số khu vực bỏ phiếu: 484

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 488.056

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 485.551

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,49%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 483.130 (99,53%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 2.299 (0,47%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Nguyễn Viết Nhiên đạt tỷ lệ 82,72% số phiếu hợp lệ

2) Ông Lương Văn Thành đạt tỷ lệ 75,59% số phiếu hợp lệ

3) Ông Trần Ngọc Vinh đạt tỷ lệ 62,55% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện An Dương, huyện Kiến Thụy, quận Ngô Quyền, quận Hải An và quận Ðồ Sơn

- Số khu vực bỏ phiếu: 391

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 454.134

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 451.833

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,49%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 449.219 (99,47%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 2.408 (0,53%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Bà Nguyễn Thị Nghĩa đạt tỷ lệ 83,16% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Văn Bình đạt tỷ lệ 70,91% số phiếu hợp lệ

3) Ông Lê Thanh Vân đạt tỷ lệ 56,70% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 3, gồm: Huyện An Lão, huyện Tiên Lãng, huyện Vĩnh Bảo, quận Kiến An và quận Dương Kinh

- Số khu vực bỏ phiếu: 653

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 470.736

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 468.907

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,61%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 465.509 (99,38%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 2.887 (0,62%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Nguyễn Tấn Dũng đạt tỷ lệ 95,38% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Quang Cường đạt tỷ lệ 80,32% số phiếu hợp lệ

3) Ông Nguyễn Xuân Trường đạt tỷ lệ 64,50% số phiếu hợp lệ

4- Thành phố Ðà Nẵng

- Số Ðơn vị bầu cử: 2

- Số khu vực bỏ phiếu: 484

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 6

- Số người ứng cử: 10

- Tổng số cử tri của địa phương: 657.371

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 656.663

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,89%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 653.890 (99,60%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 2.650 (0,40%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 6

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Hòa Vang, huyện Hoàng Sa, quận Hải Châu và quận Sơn Trà

- Số khu vực bỏ phiếu: 248

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 322.611

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 322.327

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,91%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 320.928 (99,58%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.353 (0,42%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Nguyễn Bá Thanh đạt tỷ lệ 87,76% số phiếu hợp lệ

2) Ông Lê Văn Hoàng đạt tỷ lệ 62,98% số phiếu hợp lệ

3) Bà Nguyễn Thị Kim Thúy đạt tỷ lệ 56,63% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm: Quận Thanh Khê, quận Liên Chiểu, quận Ngũ Hành Sơn và quận Cẩm Lệ

- Số khu vực bỏ phiếu: 236

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 334.760

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 334.336

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,87%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 332.962 (99,61%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.297 (0,39%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Huỳnh Ngọc Sơn đạt tỷ lệ 77,03% số phiếu hợp lệ

2) Ông Thân Ðức Nam đạt tỷ lệ 74,29% số phiếu hợp lệ

3) Ông Huỳnh Nghĩa đạt tỷ lệ 70,76% số phiếu hợp lệ

5- Thành phố Cần Thơ

- Số Ðơn vị bầu cử: 3

- Số khu vực bỏ phiếu: 963

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 7

- Số người ứng cử: 11

- Tổng số cử tri của địa phương: 920.972

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 919.768

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,87%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 913.438 (99,33%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 6.160 (0,67%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 7

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm: Quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng và huyện Phong Ðiền

- Số khu vực bỏ phiếu: 429

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 412.620

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 411.542

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,74%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 406.979 (98,91%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 4.473 (1,09%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Trần Thanh Mẫn đạt tỷ lệ 72,24% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Thanh Phương đạt tỷ lệ 62,00% số phiếu hợp lệ

3) Ông Nguyễn Minh Kha đạt tỷ lệ 61,07% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm: Quận Ô Môn và huyện Cờ Ðỏ, huyện Thới Lai

- Số khu vực bỏ phiếu: 323

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2

- Số người ứng cử: 3

- Tổng số cử tri của địa phương: 290.990

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 290.864

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,96%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 289.263 (99,48%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.521 (0,52%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 2

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Huỳnh Văn Tiếp đạt tỷ lệ 73,02% số phiếu hợp lệ

2) Bà Nguyễn Minh Phương đạt tỷ lệ 67,88% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 3, gồm: Quận Thốt Nốt và huyện Vĩnh Thạnh

- Số khu vực bỏ phiếu: 211

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2

- Số người ứng cử: 3

- Tổng số cử tri của địa phương: 217.362

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 217.362

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 100,00%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 217.196 (99,92%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 166 (0,08%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 2

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Lê Hồng Anh đạt tỷ lệ 88,10% số phiếu hợp lệ

2) Bà Trần Hồng Thắm đạt tỷ lệ 71,18% số phiếu hợp lệ

6- Tỉnh An Giang

- Số Ðơn vị bầu cử: 4

- Số khu vực bỏ phiếu: 1.472

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 10

- Số người ứng cử: 17

- Tổng số cử tri của địa phương: 1.669.756

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 1.667.530

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,87%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.663.056 (99,73%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 4.474 (0,27%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 10

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Thoại Sơn và thành phố Long Xuyên

- Số khu vực bỏ phiếu: 296

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2

- Số người ứng cử: 3

- Tổng số cử tri của địa phương: 343.467

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 343.398

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,98%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 342.788 (99,82%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 610 (0,18%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 2

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Phạm Biên Cương đạt tỷ lệ 78,27% số phiếu hợp lệ

2) Ông Trần Văn Ðộ đạt tỷ lệ 71,93% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện Châu Phú và huyện Châu Thành

- Số khu vực bỏ phiếu: 284

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2

- Số người ứng cử: 4

- Tổng số cử tri của địa phương: 316.858

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 315.871

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,69%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 314.864 (99,68%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.007 (0,32%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 2

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Lê Bộ Lĩnh đạt tỷ lệ 60,12% số phiếu hợp lệ

2) Bà Mai Thị Ánh Tuyết đạt tỷ lệ 58,60% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 3, gồm: Huyện Chợ Mới và huyện Phú Tân

- Số khu vực bỏ phiếu: 313

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 448.994

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 448.156

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,81%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 446.798 (99,70%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.358 (0,30%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Nguyễn Văn Giàu đạt tỷ lệ 74,70% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Tấn Ðạt đạt tỷ lệ 64,70% số phiếu hợp lệ

3) Ông Bùi Trí Dũng đạt tỷ lệ 61,39% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 4, gồm: Huyện An Phú, huyện Tịnh Biên, huyện Tri Tôn, thị xã Châu Ðốc và thị xã Tân Châu

- Số khu vực bỏ phiếu: 579

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 560.437

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 560.105

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,94%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 558.606 (99,73%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.499 (0,27%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Lê Việt Trường đạt tỷ lệ 75,98% số phiếu hợp lệ

 2) Bà Lê Dân Khiết đạt tỷ lệ 65,01% số phiếu hợp lệ

3) Ông Phan Vân Ðiền Phương đạt tỷ lệ 62,68% số phiếu hợp lệ

7- Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

- Số Ðơn vị bầu cử: 2

- Số khu vực bỏ phiếu: 843

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 6

- Số người ứng cử: 10

- Tổng số cử tri của địa phương: 741.648

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 741.465

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,98%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 734.419 (99,14%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 6.345 (0,86%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 6

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Tân Thành, thị xã Bà Rịa và thành phố Vũng Tàu

- Số khu vực bỏ phiếu: 343

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 367.398

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 367.319

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,98%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 363.597 (99,12%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 3.230 (0,88%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Nguyễn Văn Hiến đạt tỷ lệ 70,23% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Hữu Thuận (Thuận Hữu) đạt tỷ lệ 61,40% số phiếu hợp lệ

3) Bà Nguyễn Thị Bạch Ngân đạt tỷ lệ 59,24% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện Châu Ðức, huyện Long Ðiền, huyện Ðất Ðỏ, huyện Xuyên Mộc và huyện Côn Ðảo

- Số khu vực bỏ phiếu: 500

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 374.250

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 374.146

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,97%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 370.822 (99,17%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 3.115 (0,83%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Phạm Quang Khải đạt tỷ lệ 78,84% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Văn Tuyết đạt tỷ lệ 64,40% số phiếu hợp lệ

3) Bà Lê Thị Công đạt tỷ lệ 55,70% số phiếu hợp lệ

8- Tỉnh Bắc Giang

- Số Ðơn vị bầu cử: 3

- Số khu vực bỏ phiếu: 2.070

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 8

- Số người ứng cử: 13

- Tổng số cử tri của địa phương: 1.147.175

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 1.135.665

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 98,99%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.106.095 (97,40%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 29.570 (2,60%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 8

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Yên Thế, huyện Lạng Giang, huyện Yên Dũng và thành phố Bắc Giang

- Số khu vực bỏ phiếu: 757

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 413.539

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 411.679

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,55%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 399.505 (97,04%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 12.174 (2,96%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Thân Văn Khoa đạt tỷ lệ 75,66% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Anh Dũng đạt tỷ lệ 74,37% số phiếu hợp lệ

3) Ông Nguyễn Ðăng Tiến đạt tỷ lệ 56,01% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện Tân Yên, huyện Hiệp Hòa và huyện Việt Yên

- Số khu vực bỏ phiếu: 597

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 397.183

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 391.939

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 98,68%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 378.709 (96,62%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 13.230 (3,38%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Nguyễn Thiện Nhân đạt tỷ lệ 84,90% số phiếu hợp lệ

2) Bà Hoàng Thị Hoa đạt tỷ lệ 64,02% số phiếu hợp lệ

3) Ông Ngô Minh Tiến đạt tỷ lệ 57,95% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 3, gồm: Huyện Sơn Ðộng, huyện Lục Ngạn và huyện Lục Nam

- Số khu vực bỏ phiếu: 716

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2

- Số người ứng cử: 3

- Tổng số cử tri của địa phương: 336.453

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 332.047

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 98,69%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 327.881 (98,75%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 4.166 (1,25%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 2

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Nguyễn Quốc Cường đạt tỷ lệ 84,54% số phiếu hợp lệ

2) Bà Hà Thị Lan đạt tỷ lệ 55,82% số phiếu hợp lệ

9- Tỉnh Bắc Kạn

- Số Ðơn vị bầu cử: 2

- Số khu vực bỏ phiếu: 866

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 6

- Số người ứng cử: 10

- Tổng số cử tri của địa phương: 213.943

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 213.388

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,74%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 208.735 (97,84%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 4.615 (2,16%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 6

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Ba Bể, huyện Ngân Sơn, huyện Na Rì và huyện Pác Nặm

- Số khu vực bỏ phiếu: 426

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 98.801

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 98.520

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,72%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 96.861 (98,33%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.644 (1,67%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Nguyễn Văn Minh đạt tỷ lệ 69,25% số phiếu hợp lệ

2) Ông Dương Quang Sơn đạt tỷ lệ 65,72% số phiếu hợp lệ

 3) Bà Phương Thị Thanh đạt tỷ lệ 65,11% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện Bạch Thông, huyện Chợ Ðồn, huyện Chợ Mới và thị xã Bắc Kạn

- Số khu vực bỏ phiếu: 440

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 115.142

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 114.868

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,76%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 111.874 (97,41%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 2.971 (2,59%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Hà Văn Khoát đạt tỷ lệ 72,55% số phiếu hợp lệ

2) Ông Bế Xuân Trường đạt tỷ lệ 60,56% số phiếu hợp lệ

3) Bà Triệu Thị Thu Phương đạt tỷ lệ 60,39% số phiếu hợp lệ

10- Tỉnh Bạc Liêu

- Số Ðơn vị bầu cử: 2

- Số khu vực bỏ phiếu: 585

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 6

- Số người ứng cử: 10

- Tổng số cử tri của địa phương: 599.904

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 596.072

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,36%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 594.985 (99,84%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 969 (0,16%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 6

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Vĩnh Lợi, huyện Hòa Bình và thành phố Bạc Liêu

- Số khu vực bỏ phiếu: 231

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 246.877

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 246.559

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,87%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 246.483 (99,97%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 76 (0,03%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Trương Minh Chiến đạt tỷ lệ 78,31% số phiếu hợp lệ

2) Ông Huỳnh Minh Hoàng đạt tỷ lệ 74,97% số phiếu hợp lệ

3) Ông Lê Quang Huy đạt tỷ lệ 74,15% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện Phước Long, huyện Hồng Dân, huyện Giá Rai và huyện Ðông Hải

- Số khu vực bỏ phiếu: 354

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 353.027

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 349.513

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,00%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 348.502 (99,74%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 893 (0,26%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Bà Võ Thị Hồng Thoại đạt tỷ lệ 74,73% số phiếu hợp lệ

2) Ông Trần Bình Minh đạt tỷ lệ 74,38% số phiếu hợp lệ

 3) Ông Nguyễn Tấn Vạn đạt tỷ lệ 68,85% số phiếu hợp lệ

11- Tỉnh Bắc Ninh

- Số Ðơn vị bầu cử: 2

- Số khu vực bỏ phiếu: 971

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 6

- Số người ứng cử: 10

- Tổng số cử tri của địa phương: 705.349

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 695.121

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 98,55%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 668.851 (96,58%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 23.709 (3,42%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 6

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Yên Phong, huyện Tiên Du, thị xã Từ Sơn và thành phố Bắc Ninh

- Số khu vực bỏ phiếu: 471

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 384.564

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 378.422

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 98,40%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 361.297 (95,84%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 15.677 (4,16%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa đạt tỷ lệ 76,71% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Văn Chiến đạt tỷ lệ 70,73% số phiếu hợp lệ

3) Ông Nguyễn Trọng Trường đạt tỷ lệ 61,20% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện Quế Võ, huyện Thuận Thành, huyện Gia Bình và huyện Lương Tài

- Số khu vực bỏ phiếu: 500

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 320.785

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 316.699

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 98,73%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 307.554 (97,45%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 8.032 (2,55%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Tô Huy Rứa đạt tỷ lệ 93,75% số phiếu hợp lệ

 2) Ông Trần Văn Túy đạt tỷ lệ 91,49% số phiếu hợp lệ

3) Bà Ðỗ Thị Huyền Tâm đạt tỷ lệ 71,95% số phiếu hợp lệ

12- Tỉnh Bến Tre

- Số Ðơn vị bầu cử: 3

- Số khu vực bỏ phiếu: 1.416

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 7

- Số người ứng cử: 11

- Tổng số cử tri của địa phương: 937.142

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 936.154

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,89%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 932.087 (99,57%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 4.005 (0,43%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 7

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Châu Thành, huyện Bình Ðại và thành phố Bến Tre

- Số khu vực bỏ phiếu: 456

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2

- Số người ứng cử: 3

- Tổng số cử tri của địa phương: 305.798

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 305.706

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,97%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 304.120 (99,50%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.537 (0,50%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 2

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Ðặng Thuần Phong đạt tỷ lệ 74,52% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Văn Hiếu đạt tỷ lệ 71,67% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện Giồng Trôm, huyện Ba Tri

- Số khu vực bỏ phiếu: 389

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2

- Số người ứng cử: 3

- Tổng số cử tri của địa phương: 261.724

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 261.091

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,76%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 260.009 (99,59%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.082 (0,41%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 2

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Bà Nguyễn Thị Kim Ngân đạt tỷ lệ 83,26% số phiếu hợp lệ

2) Ông Trần Dương Tuấn đạt tỷ lệ 67,82% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 3, gồm: Huyện Thạnh Phú, huyện Chợ Lách, huyện Mỏ Cày Nam và huyện Mỏ Cày Bắc

- Số khu vực bỏ phiếu: 571

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 369.620

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 369.357

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,93%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 367.958 (99,62%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.386 (0,38%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Bà Nguyễn Thị Phương Ðào đạt tỷ lệ 74,70% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Xuân Tỷ đạt tỷ lệ 70,94% số phiếu hợp lệ

3) Bà Trịnh Thị Thanh Bình đạt tỷ lệ 68,60% số phiếu hợp lệ

13- Tỉnh Bình Dương

- Số Ðơn vị bầu cử: 3

- Số khu vực bỏ phiếu: 878

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 8

- Số người ứng cử: 13

- Tổng số cử tri của địa phương: 1.081.973

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 1.075.234

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,38%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.066.706 (99,21%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 8.476 (0,79%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 8

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Bến Cát, huyện Dầu Tiếng và thị xã Thủ Dầu Một

- Số khu vực bỏ phiếu: 344

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 417.803

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 415.993

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,57%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 412.547 (99,17%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 3.438 (0,83%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Mai Thế Trung đạt tỷ lệ 73,77% số phiếu hợp lệ

2) Ông Phương Hữu Việt đạt tỷ lệ 62,60% số phiếu hợp lệ

3) Ông Lê Thành Nhơn đạt tỷ lệ 62,57% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện Tân Uyên, huyện Phú Giáo và thị xã Dĩ An

- Số khu vực bỏ phiếu: 386

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 409.313

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 406.013

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,19%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 402.481 (99,13%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 3.522 (0,87%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Nguyễn Thanh Hồng đạt tỷ lệ 67,48% số phiếu hợp lệ

 2) Ông Huỳnh Ngọc Ðáng đạt tỷ lệ 60,37% số phiếu hợp lệ

3) Ông Lê Hữu Phước đạt tỷ lệ 58,34% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 3, gồm: Thị xã Thuận An

- Số khu vực bỏ phiếu: 148

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2

- Số người ứng cử: 3

- Tổng số cử tri của địa phương: 254.857

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 253.228

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,36%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 251.678 (99,40%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.516 (0,60%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 2

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Mai Hữu Tín đạt tỷ lệ 69,95% số phiếu hợp lệ

 2) Ông Phạm Trọng Nhân đạt tỷ lệ 65,09% số phiếu hợp lệ

14- Tỉnh Bình Ðịnh

- Số Ðơn vị bầu cử: 3

- Số khu vực bỏ phiếu: 1.252

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 8

- Số người ứng cử: 14

- Tổng số cử tri của địa phương: 1.106.649

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 1.105.628

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,91%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.095.298 (99,09%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 10.028 (0,91%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 8

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Tuy Phước, huyện Vân Canh, huyện Tây Sơn, huyện Vĩnh Thạnh và thành phố Quy Nhơn

- Số khu vực bỏ phiếu: 510

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 480.304

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 479.921

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,92%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 473.312 (98,66%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 6.408 (1,34%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Nguyễn Thanh Tùng đạt tỷ lệ 74,61% số phiếu hợp lệ

 2) Ông Ðặng Công Lý đạt tỷ lệ 70,60% số phiếu hợp lệ

3) Ông Vương Ðình Huệ đạt tỷ lệ 69,98% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện An Nhơn, huyện Phù Cát và huyện Phù Mỹ

- Số khu vực bỏ phiếu: 452

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 391.739

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 391.527

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,95%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 389.249 (99,44%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 2.201 (0,56%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Bà Phạm Thị Thu Hồng đạt tỷ lệ 79,73% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Hữu Ðức đạt tỷ lệ 78,11% số phiếu hợp lệ

3) Ông Nguyễn Văn Cảnh đạt tỷ lệ 74,05% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 3, gồm: Huyện Hoài Nhơn, huyện Hoài Ân và huyện An Lão

- Số khu vực bỏ phiếu: 290

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2

- Số người ứng cử: 4

- Tổng số cử tri của địa phương: 234.606

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 234.180

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,82%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 232.737 (99,39%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.419 (0,61%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 2

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Bà Nguyễn Thanh Thụy đạt tỷ lệ 64,30% số phiếu hợp lệ

2) Ông Trần Văn Bản đạt tỷ lệ 51,43% số phiếu hợp lệ

15- Tỉnh Bình Phước

- Số Ðơn vị bầu cử: 2

- Số khu vực bỏ phiếu: 947

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 6

- Số người ứng cử: 10

- Tổng số cử tri của địa phương: 631.110

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 630.160

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,85%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 627.320 (99,56%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 2.775 (0,44%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 6

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Ðồng Phú, huyện Chơn Thành, huyện Hớn Quản, huyện Lộc Ninh và thị xã Bình Long

- Số khu vực bỏ phiếu: 498

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 298.895

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 298.431

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,84%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 297.189 (99,60%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.204 (0,40%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Nguyễn Văn Lợi đạt tỷ lệ 74,41% số phiếu hợp lệ

2) Ông Trần Ngọc Thuận đạt tỷ lệ 69,23% số phiếu hợp lệ

3) Bà Ðiểu Huỳnh Sang đạt tỷ lệ 59,63% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm: Thị xã Ðồng Xoài, thị xã Phước Long, huyện Bù Gia Mập, huyện Bù Ðốp và huyện Bù Ðăng

- Số khu vực bỏ phiếu: 449

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 332.215

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 331.729

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,85%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 330.131 (99,53%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.571 (0,47%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Ngô Xuân Lịch đạt tỷ lệ 79,21% số phiếu hợp lệ

2) Ông Bùi Mạnh Hùng đạt tỷ lệ 77,58% số phiếu hợp lệ

3) Bà Phạm Thị Mỹ Lệ đạt tỷ lệ 65,82% số phiếu hợp lệ

16- Tỉnh Bình Thuận

- Số Ðơn vị bầu cử: 3

- Số khu vực bỏ phiếu: 846

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 7

- Số người ứng cử: 11

- Tổng số cử tri của địa phương: 849.532

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 849.203

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,96%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 843.241 (99,33%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 5.656 (0,67%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 7

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Tuy Phong, huyện Bắc Bình và huyện Phú Quý

- Số khu vực bỏ phiếu: 201

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2

- Số người ứng cử: 3

- Tổng số cử tri của địa phương: 205.877

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 205.855

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,99%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 205.017 (99,60%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 828 (0,40%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 2

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Ngô Ðức Mạnh đạt tỷ lệ 80,29% số phiếu hợp lệ

2) Ông Ðỗ Ngọc Niễn đạt tỷ lệ 79,04% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện Hàm Thuận Bắc, huyện Hàm Thuận Nam, huyện Hàm Tân và thành phố Phan Thiết

- Số khu vực bỏ phiếu: 387

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 407.809

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 407.628

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,96%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 403.685 (99,08%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 3.729 (0,92%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Huỳnh Văn Tí đạt tỷ lệ 82,19% số phiếu hợp lệ

2) Ông Hà Minh Huệ đạt tỷ lệ 56,51% số phiếu hợp lệ

3) Bà Nguyễn Thị Phúc đạt tỷ lệ 56,44% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 3, gồm: Huyện Ðức Linh, huyện Tánh Linh và thị xã La Gi

- Số khu vực bỏ phiếu: 258

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2

- Số người ứng cử: 3

- Tổng số cử tri của địa phương: 235.846

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 235.720

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,95%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 234.539 (99,53%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.099 (0,47%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 2

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Lê Ðắc Lâm đạt tỷ lệ 77,06% số phiếu hợp lệ

 2) Ông Vũ Hải đạt tỷ lệ 69,91% số phiếu hợp lệ

17- Tỉnh Cà Mau

- Số Ðơn vị bầu cử: 3

- Số khu vực bỏ phiếu: 1.292

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 7

- Số người ứng cử: 11

- Tổng số cử tri của địa phương: 857.971

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 852.594

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,37%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 850.415 (99,75%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 2.112 (0,25%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 7

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Thới Bình, huyện U Minh và thành phố Cà Mau

- Số khu vực bỏ phiếu: 407

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 336.974

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 336.417

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,83%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 335.133 (99,63%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.233 (0,37%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Dương Thanh Bình đạt tỷ lệ 77,93% số phiếu hợp lệ

2) Ông Trần Văn đạt tỷ lệ 61,40% số phiếu hợp lệ

3) Bà Trương Thị Yến Linh đạt tỷ lệ 57,91% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện Cái Nước, huyện Phú Tân và huyện Trần Văn Thời

- Số khu vực bỏ phiếu: 455

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2

- Số người ứng cử: 3

- Tổng số cử tri của địa phương: 291.462

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 289.684

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,39%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 289.047 (99,79%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 621 (0,21%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 2

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Nguyễn Tuấn Khanh đạt tỷ lệ 88,87% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Thanh Nam đạt tỷ lệ 74,00% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 3, gồm: Huyện Ðầm Dơi, huyện Năm Căn và huyện Ngọc Hiển

- Số khu vực bỏ phiếu: 430

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2

- Số người ứng cử: 3

- Tổng số cử tri của địa phương: 229.535

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 226.493

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 98,67%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 226.235 (99,89%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 258 (0,11%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 2

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Trương Minh Hoàng đạt tỷ lệ 87,79% số phiếu hợp lệ

2) Ông Bùi Ngọc Chương đạt tỷ lệ 83,12% số phiếu hợp lệ

18- Tỉnh Cao Bằng

- Số Ðơn vị bầu cử: 2

- Số khu vực bỏ phiếu: 1.242

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 6

- Số người ứng cử: 10

- Tổng số cử tri của địa phương: 343.129

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 342.699

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,87%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 339.191 (98,98%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 3.491 (1,02%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 6

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Bảo Lạc, huyện Bảo Lâm, huyện Nguyên Bình, huyện Hà Quảng, huyện Thông Nông và huyện Hòa An

- Số khu vực bỏ phiếu: 610

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 161.779

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 161.455

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,80%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 160.155 (99,20%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.289 (0,80%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Bà Nguyễn Thị Nương đạt tỷ lệ 71,23% số phiếu hợp lệ

2) Ông La Ngọc Thoáng đạt tỷ lệ 62,05% số phiếu hợp lệ

3) Ông Hoàng Văn Thượng đạt tỷ lệ 61,80% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện Trà Lĩnh, huyện Quảng Uyên, huyện Phục Hòa, huyện Trùng Khánh, huyện Hạ Lang, huyện Thạch An và thị xã Cao Bằng

- Số khu vực bỏ phiếu: 632

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 181.350

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 181.244

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,94%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 179.036 (98,79%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 2.202 (1,21%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Hà Ngọc Chiến đạt tỷ lệ 81,86% số phiếu hợp lệ

2) Ông Phùng Văn Hùng đạt tỷ lệ 69,40% số phiếu hợp lệ

3) Bà Ðinh Thị Mai Lan đạt tỷ lệ 58,99% số phiếu hợp lệ

19- Tỉnh Ðác Lắc

- Số Ðơn vị bầu cử: 3

- Số khu vực bỏ phiếu: 1.782

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 9

- Số người ứng cử: 15

- Tổng số cử tri của địa phương: 1.161.298

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 1.159.968

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,89%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.152.271 (99,35%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 7.564 (0,65%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 9

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Buôn Ðôn, huyện Ea Súp, huyện Cư M'Gar và thành phố Buôn Ma Thuột

- Số khu vực bỏ phiếu: 557

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 420.932

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 420.120

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,81%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 416.503 (99,16%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 3.521 (0,84%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Bà Tòng Thị Phóng đạt tỷ lệ 86,32% số phiếu hợp lệ

2) Ông Phạm Minh Tấn đạt tỷ lệ 65,69% số phiếu hợp lệ

3) Ông Y Khút Niê đạt tỷ lệ 57,28% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện Krông Bông, huyện Krông Pắc, huyện Lắk, huyện M'Ðác, huyện Cư Kuin và huyện Krông Ana

- Số khu vực bỏ phiếu: 676

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 386.426

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 386.301

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,97%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 385.075 (99,68%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.225 (0,32%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Trần Ðình Sơn đạt tỷ lệ 80,37% số phiếu hợp lệ

2) Ông Niê Thuật đạt tỷ lệ 79,29% số phiếu hợp lệ

3) Bà Nguyễn Thị Huệ đạt tỷ lệ 71,14% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 3, gồm: Huyện Ea H'Leo, huyện Krông Búk, huyện Krông Năng, huyện Ea Kar và thị xã Buôn Hồ

- Số khu vực bỏ phiếu: 549

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 353.940

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 353.547

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,89%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 350.693 (99,20%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 2.818 (0,80%)

 - Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Cao Ðức Phát đạt tỷ lệ 79,47% số phiếu hợp lệ

2) Ông Trần Mạnh Cường đạt tỷ lệ 74,39% số phiếu hợp lệ

3) Bà H'Yim Kđoh đạt tỷ lệ 60,33% số phiếu hợp lệ

20- Tỉnh Ðác Nông

- Số Ðơn vị bầu cử: 2

- Số khu vực bỏ phiếu: 696

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 6

- Số người ứng cử: 11

- Tổng số cử tri của địa phương: 331.163

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 330.578

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,82%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 324.860 (98,35%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 5.441 (1,65%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 6

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Ðác Glong, huyện Ðác R'Lấp, huyện Tuy Ðức, huyện Ðác Song và thị xã Gia Nghĩa

- Số khu vực bỏ phiếu: 376

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 177.047

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 176.645

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,77%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 174.390 (98,83%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 2.058 (1,17%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Lê Diễn đạt tỷ lệ 81,97% số phiếu hợp lệ

2) Bà Tôn Thị Ngọc Hạnh đạt tỷ lệ 72,83% số phiếu hợp lệ

3) Ông Nguyễn Ðắc Vinh đạt tỷ lệ 72,17% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện Ðác Mil, huyện Cư Jút và huyện Krông Nô

- Số khu vực bỏ phiếu: 320

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 6

- Tổng số cử tri của địa phương: 154.116

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 153.933

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,88%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 150.470 (97,80%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 3.383 (2,20%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Trần Ðình Long đạt tỷ lệ 74,22% số phiếu hợp lệ

2) Ông Ðiểu K' Rứ đạt tỷ lệ 61,88% số phiếu hợp lệ

3) Ông K' KRáh đạt tỷ lệ 51,02% số phiếu hợp lệ

21- Tỉnh Ðiện Biên

- Số Ðơn vị bầu cử: 2

- Số khu vực bỏ phiếu: 974

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 6

- Số người ứng cử: 10

- Tổng số cử tri của địa phương: 308.292

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 307.878

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,87%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 306.891 (99,68%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 983 (0,32%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 6

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Ðiện Biên Ðông, huyện Mường Ảng, huyện Ðiện Biên và thành phố Ðiện Biên Phủ

- Số khu vực bỏ phiếu: 467

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 169.817

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 169.703

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,93%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 169.031 (99,61%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 668 (0,39%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Ðỗ Bá Tỵ đạt tỷ lệ 76,46% số phiếu hợp lệ

2) Ông Lò Văn Muôn đạt tỷ lệ 72,71% số phiếu hợp lệ

3) Bà Vi Thị Hương đạt tỷ lệ 70,48% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện Mường Chà, huyện Mường Nhé, huyện Tuần Giáo, huyện Tủa Chùa và thị xã Mường Lay

- Số khu vực bỏ phiếu: 507

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 138.475

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 138.175

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,78%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 137.860 (99,77%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 315 (0,23%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Dương Ngọc Ngưu đạt tỷ lệ 83,50% số phiếu hợp lệ

2) Bà Trần Thị Dung đạt tỷ lệ 82,60% số phiếu hợp lệ

3) Ông Sùng A Hồng đạt tỷ lệ 81,59% số phiếu hợp lệ

22- Tỉnh Ðồng Nai

- Số Ðơn vị bầu cử: 4

- Số khu vực bỏ phiếu: 1.563

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 11

- Số người ứng cử: 19

- Tổng số cử tri của địa phương: 1.917.275

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 1.914.164

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,84%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.903.127 (99,43%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 10.977 (0,57%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 11

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Long Thành, huyện Nhơn Trạch và thành phố Biên Hòa

- Số khu vực bỏ phiếu: 631

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 867.308

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 864.995

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,73%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 859.537 (99,33%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 5.835 (0,67%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Nguyễn Văn Khánh đạt tỷ lệ 69,85% số phiếu hợp lệ

2) Ông Ðặng Ngọc Tùng đạt tỷ lệ 65,49% số phiếu hợp lệ

3) Ông Trần Văn Tư đạt tỷ lệ 60,37% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện Vĩnh Cửu, huyện Trảng Bom và huyện Thống Nhất

- Số khu vực bỏ phiếu: 301

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 392.737

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 392.110

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,84%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 389.759 (99,50%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.943 (0,50%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Bà Ðỗ Thị Thu Hằng đạt tỷ lệ 68,60% số phiếu hợp lệ

2) Ông Vũ Hải Hà đạt tỷ lệ 64,41% số phiếu hợp lệ

3) Ông Hồ Văn Năm đạt tỷ lệ 60,65% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 3, gồm: Huyện Xuân Lộc, huyện Cẩm Mỹ và thị xã Long Khánh

- Số khu vực bỏ phiếu: 344

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 381.853

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 381.822

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,99%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 380.717 (99,71%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.095 (0,29%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Nguyễn Công Hồng đạt tỷ lệ 76,14% số phiếu hợp lệ

2) Bà Phạm Thị Hải đạt tỷ lệ 69,09% số phiếu hợp lệ

3) Ông Trương Văn Vở đạt tỷ lệ 65,16% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 4, gồm: Huyện Ðịnh Quán và huyện Tân Phú

- Số khu vực bỏ phiếu: 287

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2

- Số người ứng cử: 4

- Tổng số cử tri của địa phương: 275.377

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 275.237

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,95%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 273.114 (99,24%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 2.104 (0,76%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 2

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Dương Trung Quốc đạt tỷ lệ 74,88% số phiếu hợp lệ

2) Ông Bùi Xuân Thống đạt tỷ lệ 55,50% số phiếu hợp lệ

23- Tỉnh Ðồng Tháp

- Số Ðơn vị bầu cử: 3

- Số khu vực bỏ phiếu: 1.088

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 8

- Số người ứng cử: 13

- Tổng số cử tri của địa phương: 1.315.137

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 1.311.184

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,70%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.303.366 (99,41%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 7.707 (0,59%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 8

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Tân Hồng, huyện Hồng Ngự, huyện Tam Nông và thị xã Hồng Ngự

- Số khu vực bỏ phiếu: 299

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2

- Số người ứng cử: 3

- Tổng số cử tri của địa phương: 323.928

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 323.314

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,81%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 322.162 (99,65%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.129 (0,35%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 2

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Nguyễn Kim Hồng đạt tỷ lệ 76,68% số phiếu hợp lệ

2) Ông Ðặng Xuân Huy đạt tỷ lệ 61,19% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện Thanh Bình, huyện Cao Lãnh, huyện Tháp Mười và thành phố Cao Lãnh

- Số khu vực bỏ phiếu: 414

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 498.071

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 496.019

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,59%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 492.969 (99,40%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 2.994 (0,60%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Nguyễn Thanh Hùng đạt tỷ lệ 67,22% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Hoàng Việt đạt tỷ lệ 65,30% số phiếu hợp lệ

3) Ông Ðào Việt Trung đạt tỷ lệ 58,16% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 3, gồm: Huyện Lấp Vò, huyện Lai Vung, huyện Châu Thành và thị xã Sa Ðéc

- Số khu vực bỏ phiếu: 375

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 493.138

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 491.851

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,74%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 488.235 (99,27%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 3.584 (0,73%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Lê Minh Hoan đạt tỷ lệ 71,92% số phiếu hợp lệ

2) Bà Nguyễn Thanh Thảo đạt tỷ lệ 61,29% số phiếu hợp lệ

3) Ông Nguyễn Hữu Ðức đạt tỷ lệ 60,30% số phiếu hợp lệ

24- Tỉnh Gia Lai

- Số Ðơn vị bầu cử: 3

- Số khu vực bỏ phiếu: 1.591

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 7

- Số người ứng cử: 13

- Tổng số cử tri của địa phương: 820.342

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 819.468

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,89%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 816.955 (99,70%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 2.433 (0,30%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 7

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện K'Bang, huyện Kông Chro, huyện Ðăk Pơ, huyện Mang Yang, huyện Ðăk Ðoa và thị xã An Khê

- Số khu vực bỏ phiếu: 527

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2

- Số người ứng cử: 4

- Tổng số cử tri của địa phương: 231.813

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 231.535

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,88%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 231.014 (99,78%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 517 (0,22%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 2

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông A Nhin (Hà Sơn Nhin) đạt tỷ lệ 81,97% số phiếu hợp lệ

2) Ông Trần Ðình Thu đạt tỷ lệ 77,08% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện Chư Păh, huyện Ia Grai, huyện Ðức Cơ, huyện Chư Prông và thành phố Plây Cu

- Số khu vực bỏ phiếu: 587

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 353.249

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 352.738

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,86%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 351.431 (99,64%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.272 (0,36%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Bùi Văn Cường đạt tỷ lệ 79,52% số phiếu hợp lệ

2) Ông Hà Công Long đạt tỷ lệ 76,23% số phiếu hợp lệ

3) Bà Siu Hương đạt tỷ lệ 63,64% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 3, gồm: Huyện Krông Pa, huyện Ia Pa, huyện Phú Thiện, huyện Chư Sê, huyện Chư Pưh và thị xã Ayun Pa

- Số khu vực bỏ phiếu: 477

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2

- Số người ứng cử: 4

- Tổng số cử tri của địa phương: 235.280

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 235.195

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,96%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 234.510 (99,73%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 644 (0,27%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 2

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông KPă Bình (KSor Phước) đạt tỷ lệ 78,98% số phiếu hợp lệ

2) Ông Huỳnh Thành đạt tỷ lệ 68,34% số phiếu hợp lệ

25- Tỉnh Hà Giang

- Số Ðơn vị bầu cử: 2

- Số khu vực bỏ phiếu: 1.496

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 6

- Số người ứng cử: 10

- Tổng số cử tri của địa phương: 460.880

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 460.838

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,99%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 458.174 (99,43%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 2.604 (0,57%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 6

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Ðồng Văn, huyện Mèo Vạc, huyện Yên Minh, huyện Quản Bạ, huyện Bắc Mê và thành phố Hà Giang

- Số khu vực bỏ phiếu: 671

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 209.864

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 209.857

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,99%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 209.060 (99,64%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 747 (0,36%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Bà Triệu Thị Nái (Triệu Mùi Nái) đạt tỷ lệ 93,22% số phiếu hợp lệ

2) Ông Triệu Là Pham đạt tỷ lệ 84,83% số phiếu hợp lệ

3) Ông Thào Hồng Sơn đạt tỷ lệ 84,31% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện Vị Xuyên, huyện Bắc Quang, huyện Quang Bình, huyện Hoàng Su Phì và huyện Xín Mần

- Số khu vực bỏ phiếu: 825

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 251.016

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 250.981

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,99%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 249.114 (99,26%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.857 (0,74%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Bà Hà Thị Khiết (Hà Thị Khích) đạt tỷ lệ 87,59% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Ngọc Hải đạt tỷ lệ 82,40% số phiếu hợp lệ

3) Bà Nông Thị Bích Liên đạt tỷ lệ 64,74% số phiếu hợp lệ

26- Tỉnh Hà Nam

- Số Ðơn vị bầu cử: 2

- Số khu vực bỏ phiếu: 908

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 6

- Số người ứng cử: 10

- Tổng số cử tri của địa phương: 603.152

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 600.668

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,59%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 592.553 (98,72%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 7.681 (1,28%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 6

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Lý Nhân, huyện Bình Lục và thành phố Phủ Lý

- Số khu vực bỏ phiếu: 470

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 311.548

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 309.718

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,41%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 305.255 (98,65%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 4.181 (1,35%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Trần Xuân Hùng đạt tỷ lệ 81,25% số phiếu hợp lệ

2) Ông Phùng Ðức Tiến đạt tỷ lệ 69,06% số phiếu hợp lệ

3) Bà Trần Thị Hiền đạt tỷ lệ 67,92% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện Kim Bảng, huyện Duy Tiên và huyện Thanh Liêm

- Số khu vực bỏ phiếu: 438

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 291.604

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 290.950

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,78%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 287.298 (98,80%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 3.500 (1,20%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Bà Nguyễn Thị Doan đạt tỷ lệ 94,37% số phiếu hợp lệ

2) Ông Phạm Văn Tam đạt tỷ lệ 84,48% số phiếu hợp lệ

3) Ông Lê Văn Tân đạt tỷ lệ 78,94% số phiếu hợp lệ

27- Tỉnh Hà Tĩnh

- Số Ðơn vị bầu cử: 3

- Số khu vực bỏ phiếu: 1.708

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 7

- Số người ứng cử: 13

- Tổng số cử tri của địa phương: 838.393

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 835.996

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,71%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 820.867 (98,21%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 14.937 (1,79%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 7

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Kỳ Anh, huyện Cẩm Xuyên, huyện Hương Khê và thành phố Hà Tĩnh

- Số khu vực bỏ phiếu: 670

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 346.042

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 345.733

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,91%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 340.681 (98,59%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 4.860 (1,41%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Nguyễn Sinh Hùng đạt tỷ lệ 95,51% số phiếu hợp lệ

2) Ông Trần Tiến Dũng đạt tỷ lệ 86,33% số phiếu hợp lệ

3) Bà Phạm Thị Phương đạt tỷ lệ 72,67% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện Thạch Hà, huyện Can Lộc, huyện Nghi Xuân và huyện Lộc Hà

- Số khu vực bỏ phiếu: 551

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2

- Số người ứng cử: 4

- Tổng số cử tri của địa phương: 293.952

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 292.236

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,42%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 285.651 (97,75%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 6.585 (2,25%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 2

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Nguyễn Văn Phúc đạt tỷ lệ 83,09% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Văn Sơn đạt tỷ lệ 82,84% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 3, gồm: Huyện Ðức Thọ, huyện Hương Sơn, huyện Vũ Quang và thị xã Hồng Lĩnh

- Số khu vực bỏ phiếu: 487

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2

- Số người ứng cử: 4

- Tổng số cử tri của địa phương: 198.399

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 198.027

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,81%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 194.535 (98,24%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 3.492 (1,76%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 2

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Võ Kim Cự đạt tỷ lệ 91,56% số phiếu hợp lệ

2) Ông Trần Ngọc Tăng đạt tỷ lệ 82,85% số phiếu hợp lệ

28- Tỉnh Hải Dương

- Số Ðơn vị bầu cử: 3

- Số khu vực bỏ phiếu: 1.984

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 9

- Số người ứng cử: 13

- Tổng số cử tri của địa phương: 1.295.989

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 1.267.013

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 97,76%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.253.324 (99,09%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 11.486 (0,91%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 9

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Nam Sách, huyện Kim Thành, huyện Kinh Môn và thị xã Chí Linh

- Số khu vực bỏ phiếu: 635

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 426.460

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 417.649

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 97,93%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 412.745 (98,95%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 4.389 (1,05%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Bùi Mậu Quân đạt tỷ lệ 80,48% số phiếu hợp lệ

2) Ông Lê Ðình Khanh đạt tỷ lệ 72,71% số phiếu hợp lệ

3) Ông Nguyễn Văn Rinh đạt tỷ lệ 66,04% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện Thanh Hà, huyện Bình Giang, huyện Cẩm Giàng và thành phố Hải Dương

- Số khu vực bỏ phiếu: 649

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 4

- Tổng số cử tri của địa phương: 445.804

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 434.855

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 97,54%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 430.416 (99,11%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 3.855 (0,89%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Phạm Hồng Hương đạt tỷ lệ 87,67% số phiếu hợp lệ

2) Ông Bùi Thanh Quyến đạt tỷ lệ 82,90% số phiếu hợp lệ

3) Bà Vũ Thị Hương Sen đạt tỷ lệ 73,85% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 3, gồm: Huyện Gia Lộc, huyện Thanh Miện, huyện Tứ Kỳ và huyện Ninh Giang

- Số khu vực bỏ phiếu: 700

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 4

- Tổng số cử tri của địa phương: 423.725

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 414.509

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 97,83%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 410.163 (99,22%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 3.242 (0,78%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Phạm Xuân Thăng đạt tỷ lệ 86,30% số phiếu hợp lệ

2) Bà Nguyễn Thị Hương Thảo đạt tỷ lệ 73,25% số phiếu hợp lệ

3) Ông Huỳnh Tuấn Dương đạt tỷ lệ 67,52% số phiếu hợp lệ

29- Tỉnh Hậu Giang

- Số Ðơn vị bầu cử: 2

- Số khu vực bỏ phiếu: 870

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 6

- Số người ứng cử: 10

- Tổng số cử tri của địa phương: 555.375

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 554.844

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,90%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 552.875 (99,65%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.940 (0,35%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 6

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Vị Thủy, huyện Châu Thành, huyện Châu Thành A và thành phố Vị Thanh

- Số khu vực bỏ phiếu: 363

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 259.670

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 259.629

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,98%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 258.745 (99,67%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 862 (0,33%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Nguyễn Văn Tính đạt tỷ lệ 74,62% số phiếu hợp lệ

2) Bà Nguyễn Thanh Thủy đạt tỷ lệ 72,25% số phiếu hợp lệ

3) Ông Lê Hồng Tịnh đạt tỷ lệ 67,45% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện Phụng Hiệp, huyện Long Mỹ và thị xã Ngã Bảy

- Số khu vực bỏ phiếu: 507

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 295.705

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 295.215

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,83%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 294.130 (99,63%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.078 (0,37%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Huỳnh Minh Chắc đạt tỷ lệ 80,18% số phiếu hợp lệ

2) Ông Mai Xuân Hùng đạt tỷ lệ 74,83% số phiếu hợp lệ

3) Ông Phạm Hồng Phong đạt tỷ lệ 67,44% số phiếu hợp lệ

30- Tỉnh Hòa Bình

- Số Ðơn vị bầu cử: 2

- Số khu vực bỏ phiếu: 1.692

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 6

- Số người ứng cử: 10

- Tổng số cử tri của địa phương: 585.061

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 584.936

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,98%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 581.540 (99,42%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 3.392 (0,58%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 6

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Ðà Bắc, huyện Lương Sơn, huyện Kim Bôi, huyện Kỳ Sơn và thành phố Hòa Bình

- Số khu vực bỏ phiếu: 695

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 275.998

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 275.997

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,99%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 273.867 (99,23%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 2.130 (0,77%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Ðinh Thế Huynh đạt tỷ lệ 76,37% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Cao Sơn đạt tỷ lệ 66,77% số phiếu hợp lệ

3) Bà Bạch Thị Hương Thủy đạt tỷ lệ 61,18% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện Cao Phong, huyện Lạc Sơn, huyện Lạc Thủy, huyện Mai Châu, huyện Tân Lạc và huyện Yên Thủy

- Số khu vực bỏ phiếu: 997

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 309.063

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 308.939

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,96%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 307.673 (99,59%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.262 (0,41%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Bùi Văn Tỉnh đạt tỷ lệ 78,47% số phiếu hợp lệ

2) Bà Nguyễn Thanh Hải đạt tỷ lệ 75,75% số phiếu hợp lệ

3) Ông Nguyễn Tiến Sinh đạt tỷ lệ 64,45% số phiếu hợp lệ

31- Tỉnh Hưng Yên

- Số Ðơn vị bầu cử: 3

- Số khu vực bỏ phiếu: 1.182

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 7

- Số người ứng cử: 11

- Tổng số cử tri của địa phương: 853.185

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 834.260

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 97,78%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 822.668 (98,82%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 9.849 (1,18%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 7

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Kim Ðộng, huyện Khoái Châu, huyện Yên Mỹ và thành phố Hưng Yên

- Số khu vực bỏ phiếu: 535

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 401.361

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 392.406

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 97,77%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 386.600 (98,79%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 4.731 (1,21%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Phùng Quang Thanh đạt tỷ lệ 89,84% số phiếu hợp lệ

2) Ông Ðặng Ngọc Quỳnh đạt tỷ lệ 84,73% số phiếu hợp lệ

3) Bà Vũ Thị Nguyệt đạt tỷ lệ 67,10% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện Tiên Lữ, huyện Phù Cừ và huyện Ân Thi

- Số khu vực bỏ phiếu: 364

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2

- Số người ứng cử: 3

- Tổng số cử tri của địa phương: 222.673

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 218.000

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 97,90%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 215.774 (99,16%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.831 (0,84%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 2

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Doãn Thế Cường đạt tỷ lệ 92,49% số phiếu hợp lệ

2) Bà Ðào Thị Xuân Lan đạt tỷ lệ 88,19% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 3, gồm: Huyện Văn Giang, huyện Văn Lâm và huyện Mỹ Hào

- Số khu vực bỏ phiếu: 283

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2

- Số người ứng cử: 3

- Tổng số cử tri của địa phương: 229.151

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 223.854

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 97,69%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 220.294 (98,53%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 3.287 (1,47%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 2

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Nguyễn Văn Thịnh đạt tỷ lệ 74,99% số phiếu hợp lệ

2) Bà Cù Thị Hậu đạt tỷ lệ 71,64% số phiếu hợp lệ

32- Tỉnh Khánh Hòa

- Số Ðơn vị bầu cử: 3

- Số khu vực bỏ phiếu: 971

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 7

- Số người ứng cử: 11

- Tổng số cử tri của địa phương: 863.404

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 862.581

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,90%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 855.371 (99,20%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 6.873 (0,80%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 7

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Vạn Ninh và thị xã Ninh Hòa

- Số khu vực bỏ phiếu: 285

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2

- Số người ứng cử: 3

- Tổng số cử tri của địa phương: 262.372

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 262.191

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,93%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 260.961 (99,56%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.155 (0,44%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 2

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Bà Lê Minh Hiền đạt tỷ lệ 76,48% số phiếu hợp lệ

2) Ông Vũ Viết Ngoạn đạt tỷ lệ 74,43% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm: Thành phố Nha Trang

- Số khu vực bỏ phiếu: 222

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2

- Số người ứng cử: 3

- Tổng số cử tri của địa phương: 290.612

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 290.173

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,85%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 286.535 (98,81%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 3.437 (1,19%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 2

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Ðặng Ðình Luyến đạt tỷ lệ 67,56% số phiếu hợp lệ

2) Bà Nguyễn Thị Nhung đạt tỷ lệ 66,17% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 3, gồm: Huyện Khánh Vĩnh, huyện Diên Khánh, huyện Cam Lâm, huyện Khánh Sơn, huyện Trường Sa và thành phố Cam Ranh

- Số khu vực bỏ phiếu: 464

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 310.420

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 310.217

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,93%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 307.875 (99,26%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 2.281 (0,74%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Nguyễn Tấn Tuân đạt tỷ lệ 81,62% số phiếu hợp lệ

2) Ông Lê Hữu Ðức đạt tỷ lệ 70,36% số phiếu hợp lệ

3) Ông Lê Tuấn Tứ đạt tỷ lệ 61,22% số phiếu hợp lệ

33- Tỉnh Kiên Giang

- Số Ðơn vị bầu cử: 3

- Số khu vực bỏ phiếu: 1.722

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 9

- Số người ứng cử: 15

- Tổng số cử tri của địa phương: 1.190.002

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 1.188.788

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,90%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.182.347 (99,46%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 6.441 (0,54%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 9

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Tân Hiệp, huyện Kiên Hải, huyện Giồng Riềng và huyện Gò Quao

- Số khu vực bỏ phiếu: 562

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 363.246

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 363.064

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,95%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 361.750 (99,64%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.314 (0,36%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Bùi Ðặng Dũng đạt tỷ lệ 75,58% số phiếu hợp lệ

2) Bà Nguyễn Thị Kim Bé đạt tỷ lệ 67,14% số phiếu hợp lệ

3) Bà Võ Ngọc Thứ đạt tỷ lệ 66,43% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện An Biên, huyện An Minh, huyện Vĩnh Thuận, huyện U Minh Thượng và huyện Châu Thành

- Số khu vực bỏ phiếu: 560

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 376.635

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 376.027

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,84%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 374.261 (99,53%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.766 (0,47%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Trần Minh Thống đạt tỷ lệ 78,69% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Văn Luật đạt tỷ lệ 69,98% số phiếu hợp lệ

3) Ông Trần Văn Huynh đạt tỷ lệ 53,63% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 3, gồm: Huyện Kiên Lương, huyện Hòn Ðất, huyện Phú Quốc, huyện Giang Thành, thị xã Hà Tiên và thành phố Rạch Giá

- Số khu vực bỏ phiếu: 600

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 450.121

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 449.697

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,91%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 446.336 (99,25%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 3.361 (0,75%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Danh Út đạt tỷ lệ 77,10% số phiếu hợp lệ

2) Ông Trương Thái Hiền đạt tỷ lệ 70,04% số phiếu hợp lệ

3) Bà Lâm Lệ Hà đạt tỷ lệ 54,57% số phiếu hợp lệ

34- Tỉnh Kon Tum

- Số Ðơn vị bầu cử: 2

- Số khu vực bỏ phiếu: 704

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 6

- Số người ứng cử: 10

- Tổng số cử tri của địa phương: 280.376

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 279.994

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,86%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 279.552 (99,84%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 435 (0,16%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 6

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Kon Plông, huyện Kon Rẫy, huyện Sa Thầy và thành phố Kon Tum

- Số khu vực bỏ phiếu: 356

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 152.964

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 152.813

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,90%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 152.520 (99,81%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 286 (0,19%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Nguyễn Vinh Hà đạt tỷ lệ 83,94% số phiếu hợp lệ

2) Ông Tô Văn Tám đạt tỷ lệ 78,51% số phiếu hợp lệ

3) Bà Y Mửi đạt tỷ lệ 75,38% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện Ðác Hà, huyện Ðác Tô, huyện Tu Mơ Rông, huyện Ngọc Hồi và huyện Ðác Glei

- Số khu vực bỏ phiếu: 348

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 127.412

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 127.181

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,82%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 127.032 (99,88%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 149 (0,12%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Bà Phạm Thị Trung đạt tỷ lệ 90,09% số phiếu hợp lệ

2) Ông Võ Trọng Việt đạt tỷ lệ 88,84% số phiếu hợp lệ

3) Ông A Ðe (Ðinh Hồng Ðe) đạt tỷ lệ 85,90% số phiếu hợp lệ

35- Tỉnh Lai Châu

- Số Ðơn vị bầu cử: 2

- Số khu vực bỏ phiếu: 858

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 6

- Số người ứng cử: 10

- Tổng số cử tri của địa phương: 227.102

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 227.048

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,98%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 226.700 (99,85%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 348 (0,15%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 6

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Than Uyên, huyện Tân Uyên, huyện Tam Ðường và thị xã Lai Châu

- Số khu vực bỏ phiếu: 343

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 113.823

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 113.815

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,99%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 113.603 (99,81%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 212 (0,19%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Bùi Quang Vinh đạt tỷ lệ 93,21% số phiếu hợp lệ

2) Bà Giàng Páo Mỷ đạt tỷ lệ 92,05% số phiếu hợp lệ

3) Ông Lò Hải Ươi đạt tỷ lệ 74,81% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện Phong Thổ, huyện Mường Tè và huyện Sìn Hồ

- Số khu vực bỏ phiếu: 515

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 113.279

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 113.233

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,96%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 113.097 (99,88%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 136 (0,12%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Chu Lé Chừ (Chu Lê Chinh) đạt tỷ lệ 83,67% số phiếu hợp lệ

2) Ông Bùi Ðức Thụ đạt tỷ lệ 82,33% số phiếu hợp lệ

3) Bà Pờ Hồng Vân đạt tỷ lệ 70,96% số phiếu hợp lệ

36- Tỉnh Lạng Sơn

- Số Ðơn vị bầu cử: 2

- Số khu vực bỏ phiếu: 1.882

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 6

- Số người ứng cử: 10

- Tổng số cử tri của địa phương: 526.527

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 526.168

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,93%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 521.280 (99,08%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 4.849 (0,92%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 6

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Bắc Sơn, huyện Bình Gia, huyện Văn Quan, huyện Chi Lăng và huyện Hữu Lũng

- Số khu vực bỏ phiếu: 968

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 262.476

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 262.187

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,89%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 259.578 (99,01%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 2.608 (0,99%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Bà Nông Thị Lâm đạt tỷ lệ 72,09% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Lâm Thành đạt tỷ lệ 66,87% số phiếu hợp lệ

3) Ông Nguyễn Thế Tuy đạt tỷ lệ 58,48% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện Tràng Ðịnh, huyện Văn Lãng, huyện Cao Lộc, huyện Lộc Bình, huyện Ðình Lập và thành phố Lạng Sơn

- Số khu vực bỏ phiếu: 914

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 264.051

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 263.981

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,97%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 261.702 (99,15%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 2.241 (0,85%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Vũ Huy Hoàng đạt tỷ lệ 69,65% số phiếu hợp lệ

2) Ông Chu Ðức Quang đạt tỷ lệ 62,74% số phiếu hợp lệ

3) Bà Trần Thị Hoa Sinh đạt tỷ lệ 62,38% số phiếu hợp lệ

37- Tỉnh Lào Cai

- Số Ðơn vị bầu cử: 2

- Số khu vực bỏ phiếu: 1.221

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 6

- Số người ứng cử: 9

- Tổng số cử tri của địa phương: 407.201

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 407.142

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,99%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 405.705 (99,65%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.437 (0,35%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 6

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Bát Xát, huyện Sa Pa, huyện Văn Bàn và thành phố Lào Cai

- Số khu vực bỏ phiếu: 573

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 4

- Tổng số cử tri của địa phương: 202.999

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 202.998

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,99%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 202.435 (99,72%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 563 (0,28%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Ngô Văn Hùng đạt tỷ lệ 90,51% số phiếu hợp lệ

2) Ông Phạm Văn Cường đạt tỷ lệ 88,77% số phiếu hợp lệ

3) Bà Lù Thị Lừu đạt tỷ lệ 78,82% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện Bảo Thắng, huyện Bảo Yên, huyện Bắc Hà, huyện Mường Khương và huyện Si Ma Cai

- Số khu vực bỏ phiếu: 648

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 204.202

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 204.144

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,97%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 203.270 (99,57%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 874 (0,43%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Giàng Seo Phử đạt tỷ lệ 89,08% số phiếu hợp lệ

2) Bà Giàng Thị Bình đạt tỷ lệ 81,43% số phiếu hợp lệ

3) Ông Bùi Ðức Hạnh đạt tỷ lệ 79,32% số phiếu hợp lệ

38- Tỉnh Lâm Ðồng

- Số Ðơn vị bầu cử: 3

- Số khu vực bỏ phiếu: 1.117

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 7

- Số người ứng cử: 11

- Tổng số cử tri của địa phương: 823.946

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 821.416

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,69%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 815.408 (99,34%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 5.454 (0,66%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 7

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Lạc Dương, huyện Ðơn Dương, huyện Ðức Trọng và thành phố Ðà Lạt

- Số khu vực bỏ phiếu: 360

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 342.213

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 340.962

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,63%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 338.515 (99,33%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 2.285 (0,67%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Lê Văn Học đạt tỷ lệ 78,80% số phiếu hợp lệ

2) Ông Vũ Công Tiến đạt tỷ lệ 77,71% số phiếu hợp lệ

3) Bà Touneh Drong Minh Thắm đạt tỷ lệ 53,66% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện Lâm Hà, huyện Ðam Rông và huyện Di Linh

- Số khu vực bỏ phiếu: 321

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2

- Số người ứng cử: 3

- Tổng số cử tri của địa phương: 219.276

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 218.691

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,73%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 216.960 (99,37%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.386 (0,63%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 2

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Bà Trương Thị Mai đạt tỷ lệ 84,38% số phiếu hợp lệ

2) Ông Ya Duck đạt tỷ lệ 69,27% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 3, gồm: Huyện Bảo Lâm, huyện Ðạ Huoai, huyện Ðạ Tẻh, huyện Cát Tiên và thành phố Bảo Lộc

- Số khu vực bỏ phiếu: 436

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2

- Số người ứng cử: 3

- Tổng số cử tri của địa phương: 262.457

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 261.763

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,74%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 259.933 (99,32%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.783 (0,68%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 2

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Nguyễn Bá Thuyền đạt tỷ lệ 77,22% số phiếu hợp lệ

2) Bà Nguyễn Thu Anh đạt tỷ lệ 69,79% số phiếu hợp lệ

39- Tỉnh Long An

- Số Ðơn vị bầu cử: 3

- Số khu vực bỏ phiếu: 1.328

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 8

- Số người ứng cử: 13

- Tổng số cử tri của địa phương: 1.128.324

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 1.124.132

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,63%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.110.176 (98,77%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 13.834 (1,23%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 8

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Ðức Huệ, huyện Ðức Hòa, huyện Bến Lức và huyện Thủ Thừa

- Số khu vực bỏ phiếu: 441

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 403.310

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 401.539

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,56%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 396.645 (98,78%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 4.890 (1,22%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Nguyễn Minh Lâm đạt tỷ lệ 67,75% số phiếu hợp lệ

2) Ông Trương Hòa Bình đạt tỷ lệ 65,21% số phiếu hợp lệ

3) Bà Ðặng Thị Hoàng Yến đạt tỷ lệ 62,36% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện Châu Thành, huyện Tân Trụ, huyện Cần Ðước, huyện Cần Giuộc và thành phố Tân An

- Số khu vực bỏ phiếu: 538

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 498.068

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 496.462

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,68%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 489.430 (98,59%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 7.020 (1,41%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Ðỗ Hữu Lâm đạt tỷ lệ 68,35% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Trung Thu đạt tỷ lệ 63,38% số phiếu hợp lệ

3) Bà Ðinh Thị Phương Khanh đạt tỷ lệ 58,55% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 3, gồm: Huyện Thạnh Hóa, huyện Tân Thạnh, huyện Mộc Hóa, huyện Vĩnh Hưng và huyện Tân Hưng

- Số khu vực bỏ phiếu: 349

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2

- Số người ứng cử: 3

- Tổng số cử tri của địa phương: 226.946

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 226.131

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,64%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 224.101 (99,15%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.924 (0,85%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 2

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Lê Công Ðỉnh đạt tỷ lệ 69,66% số phiếu hợp lệ

2) Ông Ðặng Thế Vinh đạt tỷ lệ 66,89% số phiếu hợp lệ

40- Tỉnh Nam Ðịnh

- Số Ðơn vị bầu cử: 3

- Số khu vực bỏ phiếu: 1.743

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 9

- Số người ứng cử: 15

- Tổng số cử tri của địa phương: 1.318.295

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 1.302.145

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 98,77%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.280.804 (98,49%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 19.572 (1,51%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 9

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Mỹ Lộc, huyện Vụ Bản, huyện Ý Yên và thành phố Nam Ðịnh

- Số khu vực bỏ phiếu: 654

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 488.235

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 483.023

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 98,93%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 475.902 (98,64%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 6.575 (1,36%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Phạm Hồng Hà đạt tỷ lệ 82,49% số phiếu hợp lệ

2) Ông Vũ Xuân Trường đạt tỷ lệ 68,07% số phiếu hợp lệ

3) Ông Nguyễn Văn Pha đạt tỷ lệ 65,28% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện Nam Trực, huyện Nghĩa Hưng và huyện Trực Ninh

- Số khu vực bỏ phiếu: 530

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 390.252

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 386.045

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 98,92%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 379.842 (98,54%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 5.612 (1,46%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Vũ Văn Ninh đạt tỷ lệ 84,74% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Anh Sơn đạt tỷ lệ 72,81% số phiếu hợp lệ

3) Bà Hoàng Thị Tố Nga đạt tỷ lệ 68,45% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 3, gồm: Huyện Xuân Trường, huyện Giao Thủy và huyện Hải Hậu

- Số khu vực bỏ phiếu: 559

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 439.808

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 433.077

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 98,47%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 425.060 (98,29%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 7.385 (1,71%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Trần Quang Chiểu đạt tỷ lệ 80,32% số phiếu hợp lệ

2) Ông Linh mục Lê Ngọc Hoàn đạt tỷ lệ 73,92% số phiếu hợp lệ

3) Bà Nguyễn Thị Thu Hằng đạt tỷ lệ 50,50% số phiếu hợp lệ

41- Tỉnh Nghệ An

- Số Ðơn vị bầu cử: 5

- Số khu vực bỏ phiếu: 4.152

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 13

- Số người ứng cử: 21

- Tổng số cử tri của địa phương: 1.964.604

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 1.932.627

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 98,37%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.896.957 (98,42%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 30.544 (1,58%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 13

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Kỳ Sơn, huyện Tương Dương, huyện Con Cuông, huyện Anh Sơn và huyện Ðô Lương

- Số khu vực bỏ phiếu: 985

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2

- Số người ứng cử: 3

- Tổng số cử tri của địa phương: 313.823

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 312.297

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,51%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 309.062 (98,98%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 3.179 (1,02%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 2

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Nguyễn Ðức Hiền đạt tỷ lệ 92,61% số phiếu hợp lệ

2) Bà Vi Thị Hương đạt tỷ lệ 86,38% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện Quế Phong, huyện Quỳ Châu, huyện Quỳ Hợp, huyện Nghĩa Ðàn, huyện Tân Kỳ và thị xã Thái Hòa

- Số khu vực bỏ phiếu: 970

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 368.311

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 367.090

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,67%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 363.683 (99,11%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 3.250 (0,89%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Trần Văn Hằng đạt tỷ lệ 81,86% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Sỹ Hội đạt tỷ lệ 75,30% số phiếu hợp lệ

3) Bà Nguyễn Thị Hải đạt tỷ lệ 73,35% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 3, gồm: Huyện Yên Thành và huyện Quỳnh Lưu

- Số khu vực bỏ phiếu: 698

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 388.166

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 373.985

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 96,35%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 363.890 (97,68%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 8.648 (2,32%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Phan Trung Lý đạt tỷ lệ 74,26% số phiếu hợp lệ

2) Ông Phạm Văn Hà đạt tỷ lệ 73,84% số phiếu hợp lệ

3) Ông Phan Văn Quý đạt tỷ lệ 63,06% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 4, gồm: Huyện Thanh Chương, huyện Nam Ðàn, huyện Hưng Nguyên và thành phố Vinh

- Số khu vực bỏ phiếu: 917

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 554.616

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 550.663

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,29%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 536.814 (97,86%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 11.765 (2,14%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Nguyễn Minh Hồng đạt tỷ lệ 80,44% số phiếu hợp lệ

2) Ông Trần Hữu Tuất đạt tỷ lệ 68,71% số phiếu hợp lệ

3) Bà Lê Thị Tám đạt tỷ lệ 60,66% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 5, gồm: Huyện Diễn Châu, huyện Nghi Lộc và thị xã Cửa Lò

- Số khu vực bỏ phiếu: 582

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2

- Số người ứng cử: 3

- Tổng số cử tri của địa phương: 339.688

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 328.592

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 96,73%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 323.508 (98,87%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 3.702 (1,13%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 2

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Phan Ðình Trạc đạt tỷ lệ 89,71% số phiếu hợp lệ

2) Ông Phạm Văn Tấn đạt tỷ lệ 78,72% số phiếu hợp lệ

42- Tỉnh Ninh Bình

- Số Ðơn vị bầu cử: 2

- Số khu vực bỏ phiếu: 1.052

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 6

- Số người ứng cử: 10

- Tổng số cử tri của địa phương: 664.263

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 655.949

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 98,75%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 648.629 (98,92%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 7.082 (1,08%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 6

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Nho Quan, huyện Gia Viễn, huyện Hoa Lư và thành phố Ninh Bình

- Số khu vực bỏ phiếu: 527

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 325.366

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 320.264

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 98,43%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 316.454 (98,84%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 3.716 (1,16%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Trần Ðại Quang đạt tỷ lệ 92,08% số phiếu hợp lệ

2) Bà Nguyễn Thị Thanh đạt tỷ lệ 81,36% số phiếu hợp lệ

3) Bà Lưu Thị Huyền đạt tỷ lệ 60,09% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện Kim Sơn, huyện Yên Khánh, huyện Yên Mô và thị xã Tam Ðiệp

- Số khu vực bỏ phiếu: 525

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 338.897

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 335.685

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,05%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 332.175 (98,99%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 3.366 (1,00%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Ðinh Trịnh Hải đạt tỷ lệ 85,14% số phiếu hợp lệ

2) Ông Bùi Văn Phương đạt tỷ lệ 84,34% số phiếu hợp lệ

3) Bà Phạm Thị Mỹ Ngọc đạt tỷ lệ 81,29% số phiếu hợp lệ

43- Tỉnh Ninh Thuận

- Số Ðơn vị bầu cử: 2

- Số khu vực bỏ phiếu: 478

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 6

- Số người ứng cử: 10

- Tổng số cử tri của địa phương: 405.199

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 404.446

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,81%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 401.247 (99,25%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 3.045 (0,75%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 6

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Bác Ái, huyện Ninh Sơn, huyện Thuận Bắc và thành phố

Phan Rang - Tháp Chàm

- Số khu vực bỏ phiếu: 288

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 211.157

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 210.668

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,77%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 208.645 (99,10%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.896 (0,90%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Huỳnh Thế Kỳ đạt tỷ lệ 77,19% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Ðức Thanh đạt tỷ lệ 76,48% số phiếu hợp lệ

3) Ông Nguyễn Sỹ Cương đạt tỷ lệ 61,08% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện Ninh Hải, huyện Thuận Nam và huyện Ninh Phước

- Số khu vực bỏ phiếu: 190

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 194.042

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 193.778

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,86%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 192.602 (99,41%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.149 (0,59%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Phan Xuân Dũng đạt tỷ lệ 67,56% số phiếu hợp lệ

2) Bà Ðàng Thị Mỹ Hương đạt tỷ lệ 64,76% số phiếu hợp lệ

3) Ông Nguyễn Bắc Việt đạt tỷ lệ 59,71% số phiếu hợp lệ

44- Tỉnh Phú Thọ

- Số Ðơn vị bầu cử: 3

- Số khu vực bỏ phiếu: 2.025

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 7

- Số người ứng cử: 11

- Tổng số cử tri của địa phương: 1.017.412

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 1.014.555

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,72%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.005.830 (99,17%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 8.406 (0,83%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 7

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Tam Nông, huyện Tân Sơn, huyện Thanh Sơn, huyện Thanh Thủy, huyện Yên Lập và thành phố Việt Trì

- Số khu vực bỏ phiếu: 898

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 464.477

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 463.208

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,73%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 458.989 (99,10%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 4.154 (0,90%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Nguyễn Doãn Khánh đạt tỷ lệ 86,36% số phiếu hợp lệ

2) Ông Vũ Xuân Hồng đạt tỷ lệ 75,42% số phiếu hợp lệ

3) Bà Lê Thị Yến đạt tỷ lệ 60,79% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện Phù Ninh, huyện Lâm Thao, huyện Ðoan Hùng và thị xã Phú Thọ

- Số khu vực bỏ phiếu: 534

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2

- Số người ứng cử: 3

- Tổng số cử tri của địa phương: 294.681

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 294.079

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,80%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 291.938 (99,29%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 2.090 (0,71%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 2

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Dương Hoàng Hương đạt tỷ lệ 83,27% số phiếu hợp lệ

2) Bà Nguyễn Thúy Anh đạt tỷ lệ 82,83% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 3, gồm: Huyện Thanh Ba, huyện Hạ Hòa và huyện Cẩm Khê

- Số khu vực bỏ phiếu: 593

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2

- Số người ứng cử: 3

- Tổng số cử tri của địa phương: 258.254

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 257.268

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,62%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 254.903 (99,16%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 2.162 (0,84%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 2

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Nguyễn Kim Khoa đạt tỷ lệ 81,39% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Xuân Thủy đạt tỷ lệ 71,49% số phiếu hợp lệ

45- Tỉnh Phú Yên

- Số Ðơn vị bầu cử: 2

- Số khu vực bỏ phiếu: 811

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 6

- Số người ứng cử: 10

- Tổng số cử tri của địa phương: 630.933

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 630.587

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,95%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 627.506 (99,52%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 3.043 (0,48%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 6

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Phú Hòa, huyện Ðông Hòa, huyện Tây Hòa, huyện Sơn Hòa và huyện Sông Hinh

- Số khu vực bỏ phiếu: 408

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 319.059

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 318.789

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,92%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 317.586 (99,62%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.199 (0,38%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Nguyễn Thái Học đạt tỷ lệ 77,99% số phiếu hợp lệ

2) Ông Phạm Văn Hổ đạt tỷ lệ 70,39% số phiếu hợp lệ

3) Ông Y Thông đạt tỷ lệ 54,08% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện Ðồng Xuân, huyện Tuy An, thị xã Sông Cầu và thành phố Tuy Hòa

- Số khu vực bỏ phiếu: 403

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 311.874

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 311.798

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,98%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 309.920 (99,41%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.844 (0,59%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Ðào Tấn Lộc đạt tỷ lệ 80,46% số phiếu hợp lệ

2) Bà Ðặng Thị Kim Chi đạt tỷ lệ 73,14% số phiếu hợp lệ

3) Ông Ðinh Văn Nhã đạt tỷ lệ 72,63% số phiếu hợp lệ

46- Tỉnh Quảng Bình

- Số Ðơn vị bầu cử: 2

- Số khu vực bỏ phiếu: 1.138

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 6

- Số người ứng cử: 10

- Tổng số cử tri của địa phương: 557.888

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 550.887

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 98,75%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 541.116 (98,55%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 7.940 (1,45%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 6

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Minh Hóa, huyện Tuyên Hóa, huyện Quảng Trạch và huyện Bố Trạch

- Số khu vực bỏ phiếu: 699

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 326.333

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 324.557

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,46%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 319.164 (98,34%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 5.393 (1,66%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Hoàng Ðăng Quang đạt tỷ lệ 86,64% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Mạnh Cường đạt tỷ lệ 86,06% số phiếu hợp lệ

3) Ông Trần Minh Diệu đạt tỷ lệ 80,56% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện Lệ Thủy, huyện Quảng Ninh và thành phố Ðồng Hới

- Số khu vực bỏ phiếu: 439

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 231.555

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 226.330

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 97,74%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 221.952 (98,87%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 2.547 (1,13%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Hà Hùng Cường đạt tỷ lệ 89,41% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Ngọc Phương đạt tỷ lệ 75,56% số phiếu hợp lệ

3) Bà Lê Khánh Nhung đạt tỷ lệ 61,96% số phiếu hợp lệ

47- Tỉnh Quảng Nam

- Số Ðơn vị bầu cử: 3

- Số khu vực bỏ phiếu: 1.767

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 8

- Số người ứng cử: 13

- Tổng số cử tri của địa phương: 1.049.264

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 1.048.987

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,97%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.046.058 (99,73%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 2.790 (0,27%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 8

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Ðại Lộc, huyện Ðiện Bàn, huyện Ðông Giang, huyện Tây Giang, huyện Nam Giang và huyện Phước Sơn

- Số khu vực bỏ phiếu: 597

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2

- Số người ứng cử: 3

- Tổng số cử tri của địa phương: 314.418

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 314.399

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,99%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 314.153 (99,92%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 244 (0,08%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 2

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Ngô Văn Minh đạt tỷ lệ 81,98% số phiếu hợp lệ

2) Ông Trần Xuân Vinh đạt tỷ lệ 77,80% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện Duy Xuyên, huyện Quế Sơn, huyện Nông Sơn, huyện Thăng Bình, huyện Hiệp Ðức và thành phố Hội An

- Số khu vực bỏ phiếu: 594

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 408.299

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 408.208

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,98%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 407.824 (99,92%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 313 (0,08%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Nguyễn Xuân Phúc đạt tỷ lệ 94,59% số phiếu hợp lệ

2) Ông Lê Phước Thanh đạt tỷ lệ 75,75% số phiếu hợp lệ

3) Ông Phạm Trường Dân đạt tỷ lệ 71,27% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 3, gồm: Huyện Núi Thành, huyện Tiên Phước, huyện Nam Trà My, huyện Bắc Trà My, huyện Phú Ninh và thành phố Tam Kỳ

- Số khu vực bỏ phiếu: 576

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 326.547

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 326.380

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,95%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 324.081 (99,32%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 2.233 (0,68%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Nguyễn Ðức Hải đạt tỷ lệ 85,31% số phiếu hợp lệ

2) Ông Lê Văn Lai đạt tỷ lệ 67,02% số phiếu hợp lệ

3) Bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh đạt tỷ lệ 62,75% số phiếu hợp lệ

48- Tỉnh Quảng Ngãi

- Số Ðơn vị bầu cử: 3

- Số khu vực bỏ phiếu: 1.330

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 7

- Số người ứng cử: 11

- Tổng số cử tri của địa phương: 884.316

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 879.610

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,47%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 875.203 (99,51%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 4.342 (0,49%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 7

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Bình Sơn, huyện Sơn Tịnh, huyện Trà Bồng, huyện Tây Trà, huyện Sơn Tây và huyện Sơn Hà

- Số khu vực bỏ phiếu: 613

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 355.321

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 353.825

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,58%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 352.230 (99,55%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.588 (0,45%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Nguyễn Hòa Bình đạt tỷ lệ 90,37% số phiếu hợp lệ

2) Ông Mã Ðiền Cư đạt tỷ lệ 68,37% số phiếu hợp lệ

3) Bà Ðinh Thị Phương Lan đạt tỷ lệ 64,81% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện Tư Nghĩa, huyện Nghĩa Hành, huyện Lý Sơn và thành phố Quảng Ngãi

- Số khu vực bỏ phiếu: 335

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2

- Số người ứng cử: 3

- Tổng số cử tri của địa phương: 291.326

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 289.628

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,42%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 287.714 (99,36%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.860 (0,64%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 2

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Võ Tuấn Nhân đạt tỷ lệ 83,75% số phiếu hợp lệ

2) Ông Trịnh Ðình Thạch đạt tỷ lệ 75,54% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 3, gồm: Huyện Mộ Ðức, huyện Ðức Phổ, huyện Ba Tơ và huyện Minh Long

- Số khu vực bỏ phiếu: 382

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2

- Số người ứng cử: 3

- Tổng số cử tri của địa phương: 237.669

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 236.157

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,36%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 235.259 (99,62%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 894 (0,38%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 2

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Nguyễn Cao Phúc đạt tỷ lệ 84,71% số phiếu hợp lệ

2) Ông Võ Văn Kim (Vũ Trọng Kim) đạt tỷ lệ 78,78% số phiếu hợp lệ

49- Tỉnh Quảng Ninh

- Số Ðơn vị bầu cử: 3

- Số khu vực bỏ phiếu: 1.440

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 7

- Số người ứng cử: 11

- Tổng số cử tri của địa phương: 852.298

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 849.615

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,69%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 846.026 (99,60%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 3.383 (0,40%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 7

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm: Thành phố Hạ Long, thị xã Cẩm Phả và thành phố Uông Bí

- Số khu vực bỏ phiếu: 402

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 382.359

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 382.235

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,97%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 380.111 (99,48%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.979 (0,52%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Thượng tọa Thích Thanh Quyết đạt tỷ lệ 79,69% số phiếu hợp lệ

2) Bà Ðỗ Thị Hoàng đạt tỷ lệ 76,21% số phiếu hợp lệ

3) Ông Trần Xuân Hòa đạt tỷ lệ 70,75% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện Ðông Triều, huyện Yên Hưng và huyện Hoành Bồ

- Số khu vực bỏ phiếu: 440

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2

- Số người ứng cử: 3

- Tổng số cử tri của địa phương: 253.997

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 252.368

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,36%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 251.809 (99,79%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 523 (0,21%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 2

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Bà Ngô Thị Minh đạt tỷ lệ 85,86% số phiếu hợp lệ

2) Ông Vũ Chí Thực đạt tỷ lệ 73,04% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 3, gồm: Huyện Vân Ðồn, huyện Cô Tô, huyện Tiên Yên, huyện Ðầm Hà, huyện Hải Hà, huyện Bình Liêu, huyện Ba Chẽ và thành phố Móng Cái

- Số khu vực bỏ phiếu: 598

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2

- Số người ứng cử: 3

- Tổng số cử tri của địa phương: 215.942

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 215.012

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,57%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 214.106 (99,59%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 881 (0,41%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 2

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Phạm Bình Minh đạt tỷ lệ 81,25% số phiếu hợp lệ

2) Ông Trần Văn Minh đạt tỷ lệ 70,98% số phiếu hợp lệ

50- Tỉnh Quảng Trị

- Số Ðơn vị bầu cử: 2

- Số khu vực bỏ phiếu: 931

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 6

- Số người ứng cử: 10

- Tổng số cử tri của địa phương: 410.164

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 408.364

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,56%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 402.309 (98,52%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 6.055 (1,48%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 6

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Vĩnh Linh, huyện Gio Linh, huyện Cam Lộ, huyện ÐaKrông, huyện Hướng Hóa và huyện Cồn Cỏ

- Số khu vực bỏ phiếu: 566

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 213.757

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 213.020

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,66%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 210.196 (98,67%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 2.824 (1,33%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Phạm Vũ Luận đạt tỷ lệ 77,35% số phiếu hợp lệ

2) Bà Ly Kiều Vân đạt tỷ lệ 75,33% số phiếu hợp lệ

3) Ông Hà Sỹ Ðồng đạt tỷ lệ 69,70% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện Triệu Phong, huyện Hải Lăng, thị xã Quảng Trị và thành phố Ðông Hà

- Số khu vực bỏ phiếu: 365

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 196.407

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 195.344

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,46%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 192.113 (98,35%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 3.231 (1,65%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Phạm Ðức Châu đạt tỷ lệ 77,75% số phiếu hợp lệ

2) Ông Hoàng Ðức Thắm đạt tỷ lệ 66,98% số phiếu hợp lệ

3) Ông Lê Như Tiến đạt tỷ lệ 60,63% số phiếu hợp lệ

51- Tỉnh Sóc Trăng

- Số Ðơn vị bầu cử: 3

- Số khu vực bỏ phiếu: 1.321

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 7

- Số người ứng cử: 13

- Tổng số cử tri của địa phương: 956.000

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 954.706

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,86%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 949.030 (99,50%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 4.734 (0,50%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 7

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Mỹ Tú, huyện Châu Thành, huyện Thạnh Trị, huyện Ngã Năm và thành phố Sóc Trăng

- Số khu vực bỏ phiếu: 511

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 376.440

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 376.164

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,93%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 373.638 (99,41%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 2.232 (0,59%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Võ Minh Chiến đạt tỷ lệ 81,20% số phiếu hợp lệ

2) Ông Hoàng Thanh Tùng đạt tỷ lệ 70,68% số phiếu hợp lệ

3) Bà Nguyễn Tuyết Liên đạt tỷ lệ 64,93% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện Kế Sách, huyện Long Phú và huyện Cù Lao Dung

- Số khu vực bỏ phiếu: 333

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2

- Số người ứng cử: 4

- Tổng số cử tri của địa phương: 247.029

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 246.605

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,83%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 245.763 (99,69%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 771 (0,31%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 2

1) Ông Nguyễn Ðức Kiên đạt tỷ lệ 76,98% số phiếu hợp lệ

2) Bà Hồ Thị Cẩm Ðào đạt tỷ lệ 70,05% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 3, gồm: Huyện Mỹ Xuyên, huyện Vĩnh Châu và huyện Trần Ðề

- Số khu vực bỏ phiếu: 477

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2

- Số người ứng cử: 4

- Tổng số cử tri của địa phương: 332.531

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 331.937

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,82%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 329.629 (99,48%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.731 (0,52%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 2

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Hòa thượng Thạch Huôl đạt tỷ lệ 65,10% số phiếu hợp lệ

2) Ông Trần Khắc Tâm đạt tỷ lệ 61,66% số phiếu hợp lệ

52- Tỉnh Sơn La

- Số Ðơn vị bầu cử: 3

- Số khu vực bỏ phiếu: 1.915

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 7

- Số người ứng cử: 11

- Tổng số cử tri của địa phương: 712.569

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 710.073

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,65%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 705.166 (99,59%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 2.892 (0,41%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 7

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Mộc Châu, huyện Phù Yên, huyện Bắc Yên

- Số khu vực bỏ phiếu: 736

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2

- Số người ứng cử: 3

- Tổng số cử tri của địa phương: 206.649

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 206.094

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,73%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 205.574 (99,75%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 519 (0,25%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 2

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Nguyễn Văn Hiện đạt tỷ lệ 86,37% số phiếu hợp lệ

2) Ông Ðinh Công Sỹ đạt tỷ lệ 74,01% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện Yên Châu, huyện Mai Sơn, huyện Sông Mã và huyện Sốp Cộp

- Số khu vực bỏ phiếu: 561

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 242.382

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 241.422

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,60%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 237.961 (99,39%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.450 (0,61%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Hoàng Ngọc Dũng đạt tỷ lệ 81,05% số phiếu hợp lệ

2) Ông Phùng Khắc Ðăng đạt tỷ lệ 77,66% số phiếu hợp lệ

3) Ông Bùi Nguyên Súy đạt tỷ lệ 64,13% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 3, gồm: Huyện Mường La, huyện Thuận Châu, huyện Quỳnh Nhai và thành phố Sơn La

- Số khu vực bỏ phiếu: 618

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2

- Số người ứng cử: 3

- Tổng số cử tri của địa phương: 263.538

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 262.557

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,63%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 261.631 (99,65%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 923 (0,35%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 2

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Thào Xuân Sùng đạt tỷ lệ 88,22% số phiếu hợp lệ

2) Bà Quàng Thị Nguyên đạt tỷ lệ 58,73% số phiếu hợp lệ

53- Tỉnh Tây Ninh

- Số Ðơn vị bầu cử: 2

- Số khu vực bỏ phiếu: 710

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 6

- Số người ứng cử: 10

- Tổng số cử tri của địa phương: 848.810

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 842.119

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,21%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 837.395 (99,44%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 4.722 (0,56%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 6

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Bến Cầu, huyện Trảng Bàng, huyện Gò Dầu và huyện Châu Thành

- Số khu vực bỏ phiếu: 327

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 385.777

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 382.354

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,11%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 381.050 (99,66%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.302 (0,34%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Lê Minh Trọng đạt tỷ lệ 72,24% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Thành Tâm đạt tỷ lệ 68,64% số phiếu hợp lệ

3) Ông Hoàng Tuấn Anh đạt tỷ lệ 57,49% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện Hòa Thành, huyện Tân Biên, huyện Tân Châu, huyện Dương Minh Châu và thị xã Tây Ninh

- Số khu vực bỏ phiếu: 383

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 463.033

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 459.765

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,29%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 456.345 (99,26%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 3.420 (0,74%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Nguyễn Mạnh Tiến đạt tỷ lệ 72,21% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Hoài Phương đạt tỷ lệ 70,98% số phiếu hợp lệ

3) Ông Trịnh Ngọc Phương đạt tỷ lệ 60,34% số phiếu hợp lệ

54- Tỉnh Thái Bình

- Số Ðơn vị bầu cử: 3

- Số khu vực bỏ phiếu: 1.946

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 9

- Số người ứng cử: 15

- Tổng số cử tri của địa phương: 1.254.851

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 1.231.936

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 98,17%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.203.474 (97,69%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 28.462 (2,31%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 9

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Vũ Thư, huyện Hưng Hà và huyện Quỳnh Phụ

- Số khu vực bỏ phiếu: 723

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 488.254

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 481.142

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 98,54%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 471.936 (98,09%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 9.206 (1,91%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Hoàng Trung Hải đạt tỷ lệ 92,63% số phiếu hợp lệ

2) Bà Khúc Thị Duyền đạt tỷ lệ 74,07% số phiếu hợp lệ

3) Ông Ðỗ Văn Vẻ đạt tỷ lệ 55,19% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện Ðông Hưng và huyện Thái Thụy

- Số khu vực bỏ phiếu: 610

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 333.161

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 323.720

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 97,17%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 312.511 (96,54%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 11.209 (3,46%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Vũ Tiến Lộc đạt tỷ lệ 76,88% số phiếu hợp lệ

2) Bà Nguyễn Thúy Hoàn đạt tỷ lệ 71,23% số phiếu hợp lệ

3) Ông Phạm Xuân Thường đạt tỷ lệ 67,35% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 3, gồm: Huyện Tiền Hải, huyện Kiến Xương và thành phố Thái Bình

- Số khu vực bỏ phiếu: 613

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 433.436

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 427.074

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 98,53%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 419.027 (98,12%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 8.047 (1,88%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Nguyễn Hạnh Phúc đạt tỷ lệ 87,29% số phiếu hợp lệ

2) Ông Cao Sĩ Kiêm đạt tỷ lệ 76,61% số phiếu hợp lệ

3) Ông Bùi Văn Xuyền đạt tỷ lệ 57,94% số phiếu hợp lệ

55- Tỉnh Thái Nguyên

- Số Ðơn vị bầu cử: 3

- Số khu vực bỏ phiếu: 1.480

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 7

- Số người ứng cử: 11

- Tổng số cử tri của địa phương: 900.772

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 898.226

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,72%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 886.007 (98,64%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 12.219 (1,36%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 7

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Ðại Từ, huyện Ðịnh Hóa, huyện Phú Lương

- Số khu vực bỏ phiếu: 567

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2

- Số người ứng cử: 3

- Tổng số cử tri của địa phương: 269.029

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 268.475

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,79%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 265.888 (99,04%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 2.587 (0,96%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 2

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Bà Trương Thị Huệ đạt tỷ lệ 73,48% số phiếu hợp lệ

2) Ông Ðỗ Mạnh Hùng đạt tỷ lệ 68,34% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện Ðồng Hỷ, huyện Võ Nhai và thành phố Thái Nguyên

- Số khu vực bỏ phiếu: 515

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 374.356

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 372.955

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,63%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 365.741 (98,07%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 7.214 (1,93%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Phạm Xuân Ðương đạt tỷ lệ 68,93% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Thanh Tùng đạt tỷ lệ 66,42% số phiếu hợp lệ

3) Ông Phan Văn Tường đạt tỷ lệ 64,22% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 3, gồm: Huyện Phổ Yên, huyện Phú Bình và thị xã Sông Công

- Số khu vực bỏ phiếu: 398

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2

- Số người ứng cử: 3

- Tổng số cử tri của địa phương: 257.387

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 256.796

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,77%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 254.378 (99,06%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 2.418 (0,94%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 2

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Bà Lê Thị Nga đạt tỷ lệ 75,09% số phiếu hợp lệ

2) Ông Ðinh Huy Chiến đạt tỷ lệ 67,25% số phiếu hợp lệ

56- Tỉnh Thanh Hóa

- Số Ðơn vị bầu cử: 6

- Số khu vực bỏ phiếu: 4.672

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 16

- Số người ứng cử: 26

- Tổng số cử tri của địa phương: 2.383.610

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 2.368.643

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,37%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 2.337.890 (98,75%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 29.654 (1,25%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 16

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Hoằng Hóa, huyện Ðông Sơn, thị xã Sầm Sơn và thành phố Thanh Hóa

- Số khu vực bỏ phiếu: 646

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 439.336

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 436.949

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,46%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 430.790 (98,62%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 6.038 (1,38%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Uông Chu Lưu đạt tỷ lệ 83,88% số phiếu hợp lệ

2) Ông Lê Minh Thông đạt tỷ lệ 73,84% số phiếu hợp lệ

3) Bà Lê Thị Hương đạt tỷ lệ 54,62% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện Hà Trung, huyện Nga Sơn, huyện Hậu Lộc và thị xã Bỉm Sơn - Số khu vực bỏ phiếu: 579

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2

- Số người ứng cử: 3

- Tổng số cử tri của địa phương: 318.544

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 317.791

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,76%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 315.126 (99,17%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 2.635 (0,83%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 2

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Nguyễn Thành Bộ đạt tỷ lệ 90,64% số phiếu hợp lệ

2) Ông Ðặng Văn Hiếu đạt tỷ lệ 86,46% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 3, gồm: Huyện Quảng Xương, huyện Nông Cống và huyện Tĩnh Gia

- Số khu vực bỏ phiếu: 812

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 470.157

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 465.797

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,07%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 457.343 (98,30%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 7.896 (1,70%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Nguyễn Hữu Quang đạt tỷ lệ 83,74% số phiếu hợp lệ

2) Ông Bùi Sỹ Lợi đạt tỷ lệ 83,42% số phiếu hợp lệ

3) Ông Ðào Xuân Yên đạt tỷ lệ 73,41% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 4, gồm: Huyện Vĩnh Lộc, huyện Thiệu Hóa, huyện Yên Ðịnh, huyện Thạch Thành và huyện Cẩm Thủy

- Số khu vực bỏ phiếu: 900

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 449.120

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 447.536

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,65%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 442.069 (98,86%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 5.077 (1,14%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Ðinh Tiên Phong đạt tỷ lệ 87,46% số phiếu hợp lệ

2) Ông Trịnh Xuyên đạt tỷ lệ 85,66% số phiếu hợp lệ

3) Ông Phạm Trí Thức đạt tỷ lệ 79,81% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 5, gồm: Huyện Triệu Sơn, huyện Thọ Xuân, huyện Như Xuân, huyện Như Thanh và huyện Thường Xuân

- Số khu vực bỏ phiếu: 973

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 439.627

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 433.970

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 98,71%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 426.290 (98,23%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 7.680 (1,77%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Lê Quang Hiệp đạt tỷ lệ 74,82% số phiếu hợp lệ

2) Ông Lê Nam đạt tỷ lệ 66,55% số phiếu hợp lệ

3) Bà Hà Thị Vân đạt tỷ lệ 62,74% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 6, gồm: Huyện Ngọc Lặc, huyện Lang Chánh, huyện Bá Thước, huyện Quan Hóa, huyện Quan Sơn và huyện Mường Lát

- Số khu vực bỏ phiếu: 762

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2

- Số người ứng cử: 3

- Tổng số cử tri của địa phương: 266.826

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 266.600

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,92%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 266.272 (99,88%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 328 (0,12%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 2

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Ðinh La Thăng đạt tỷ lệ 91,57% số phiếu hợp lệ

2) Bà Cao Thị Xuân đạt tỷ lệ 74,56% số phiếu hợp lệ

57- Tỉnh Thừa Thiên - Huế

- Số Ðơn vị bầu cử: 3

- Số khu vực bỏ phiếu: 998

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 7

- Số người ứng cử: 13

- Tổng số cử tri của địa phương: 790.342

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 790.178

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,98%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 785.226 (99,39%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 4.784 (0,61%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 7

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Phong Ðiền, huyện Quảng Ðiền, huyện Hương Trà và huyện A Lưới

- Số khu vực bỏ phiếu: 416

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2

- Số người ứng cử: 4

- Tổng số cử tri của địa phương: 243.385

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 243.382

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,99%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 242.345 (99,58%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.010 (0,42%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 2

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Bùi Ðức Phú đạt tỷ lệ 74,24% số phiếu hợp lệ

2) Ông Trần Ðình Nhã đạt tỷ lệ 71,60% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm: Thị xã Hương Thủy và thành phố Huế

- Số khu vực bỏ phiếu: 274

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 320.845

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 320.724

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,96%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 318.549 (99,36%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 2.051 (0,64%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Nguyễn Ngọc Thiện đạt tỷ lệ 79,60% số phiếu hợp lệ

2) Ông Hòa thượng Thích Chơn Thiện đạt tỷ lệ 73,23% số phiếu hợp lệ

3) Ông Ðặng Ngọc Nghĩa đạt tỷ lệ 61,09% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 3, gồm: Huyện Phú Vang, huyện Phú Lộc và huyện Nam Ðông

- Số khu vực bỏ phiếu: 308

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2

- Số người ứng cử: 4

- Tổng số cử tri của địa phương: 226.112

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 226.072

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,98%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 224.332 (99,24%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.723 (0,76%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 2

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Ðồng Hữu Mạo đạt tỷ lệ 73,84% số phiếu hợp lệ

2) Ông Hà Huy Thông đạt tỷ lệ 66,99% số phiếu hợp lệ

58- Tỉnh Tiền Giang

- Số Ðơn vị bầu cử: 3

- Số khu vực bỏ phiếu: 1.484

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 8

- Số người ứng cử: 13

- Tổng số cử tri của địa phương: 1.337.315

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 1.335.868

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,92%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.333.221 (99,81%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 2.573 (0,19%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 8

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Cái Bè và huyện Cai Lậy

- Số khu vực bỏ phiếu: 473

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 481.462

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 480.767

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,87%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 480.218 (99,90%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 491 (0,10%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Trần Văn Tấn đạt tỷ lệ 75,26% số phiếu hợp lệ

2) Ông Trần Quốc Vượng đạt tỷ lệ 68,18% số phiếu hợp lệ

3) Bà Trương Thị Thu Trang đạt tỷ lệ 58,71% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện Tân Phước, huyện Châu Thành và thành phố Mỹ Tho

- Số khu vực bỏ phiếu: 472

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2

- Số người ứng cử: 3

- Tổng số cử tri của địa phương: 395.404

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 394.671

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,89%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 392.803 (99,53%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.852 (0,47%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 2

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Nguyễn Văn Tiên đạt tỷ lệ 71,58% số phiếu hợp lệ

2) Ông Trần Văn Lan đạt tỷ lệ 64,49% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 3, gồm: Huyện Chợ Gạo, huyện Gò Công Tây, huyện Gò Công Ðông, huyện Tân Phú Ðông và thị xã Gò Công

- Số khu vực bỏ phiếu: 539

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 460.449

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 460.430

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,99%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 460.200 (99,95%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 230 (0,05%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Nguyễn Hữu Hùng đạt tỷ lệ 68,57% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Văn Danh đạt tỷ lệ 62,83% số phiếu hợp lệ

3) Ông Huỳnh Văn Tính đạt tỷ lệ 60,76% số phiếu hợp lệ

59- Tỉnh Trà Vinh

- Số Ðơn vị bầu cử: 2

- Số khu vực bỏ phiếu: 1.123

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 6

- Số người ứng cử: 10

- Tổng số cử tri của địa phương: 757.182

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 756.041

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,85%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 752.005 (99,48%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 3.935 (0,52%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 6

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Càng Long, huyện Cầu Kè, huyện Tiểu Cần và thành phố Trà Vinh

- Số khu vực bỏ phiếu: 526

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 348.109

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 347.566

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,84%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 346.487 (99,69%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.064 (0,31%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Bà Nguyễn Thị Khá đạt tỷ lệ 78,98% số phiếu hợp lệ

2) Ông Trần Trí Dũng đạt tỷ lệ 76,61% số phiếu hợp lệ

3) Ông Trần Quốc Tuấn đạt tỷ lệ 53,70% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện Châu Thành, huyện Cầu Ngang, huyện Trà Cú và huyện Duyên Hải

- Số khu vực bỏ phiếu: 597

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 409.073

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 408.475

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,85%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 405.518 (99,30%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 2.871 (0,70%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Nguyễn Thái Bình đạt tỷ lệ 81,98% số phiếu hợp lệ

2) Bà Thạch Thị Dân đạt tỷ lệ 59,01% số phiếu hợp lệ

3) Ông Thạch Dư đạt tỷ lệ 58,71% số phiếu hợp lệ 60- Tỉnh Tuyên Quang

- Số Ðơn vị bầu cử: 3

- Số khu vực bỏ phiếu: 1.413

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 6

- Số người ứng cử: 9

- Tổng số cử tri của địa phương: 525.047

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 524.320

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,86%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 519.553 (99,15%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 4.476 (0,85%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 6

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Na Hang, huyện Lâm Bình và huyện Chiêm Hóa

- Số khu vực bỏ phiếu: 447

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2

- Số người ứng cử: 3

- Tổng số cử tri của địa phương: 136.857

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 136.376

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,65%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 135.007 (99,13%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.183 (0,87%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 2

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Nguyễn Sáng Vang đạt tỷ lệ 84,39% số phiếu hợp lệ

2) Bà Ma Thị Thúy đạt tỷ lệ 82,32% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện Hàm Yên và huyện Yên Sơn

- Số khu vực bỏ phiếu: 509

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2

- Số người ứng cử: 3

- Tổng số cử tri của địa phương: 190.239

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 190.003

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,88%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 188.652 (99,31%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.313 (0,69%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 2

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Hoàng Việt Phương đạt tỷ lệ 79,74% số phiếu hợp lệ

2) Ông Hoàng Bình Quân đạt tỷ lệ 76,76% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 3, gồm: Huyện Sơn Dương và thành phố Tuyên Quang

- Số khu vực bỏ phiếu: 457

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2

- Số người ứng cử: 3

- Tổng số cử tri của địa phương: 197.951

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 197.941

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,99%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 195.894 (98,99%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.980 (1,00%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 2

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Ðỗ Văn Chiến đạt tỷ lệ 86,01% số phiếu hợp lệ

2) Bà Âu Thị Mai đạt tỷ lệ 69,99% số phiếu hợp lệ

61- Tỉnh Vĩnh Long

- Số Ðơn vị bầu cử: 2

- Số khu vực bỏ phiếu: 1.166

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 6

- Số người ứng cử: 10

- Tổng số cử tri của địa phương: 800.473

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 799.651

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,90%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 796.084 (99,56%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 3.531 (0,44%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 6

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Long Hồ, huyện Mang Thít, huyện Tam Bình và thành phố Vĩnh Long

- Số khu vực bỏ phiếu: 619

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 435.909

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 435.841

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,98%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 433.428 (99,45%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 2.383 (0,55%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Bà Ðặng Thị Ngọc Thịnh đạt tỷ lệ 75,06% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Văn Thanh đạt tỷ lệ 73,06% số phiếu hợp lệ

3) Ông Phạm Tất Thắng đạt tỷ lệ 59,77% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm:

Huyện Bình Minh, huyện Bình Tân, huyện Trà Ôn và huyện Vũng Liêm

- Số khu vực bỏ phiếu: 547

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 364.564

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 363.810

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,79%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 362.656 (99,68%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.148 (0,32%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Lưu Thành Công đạt tỷ lệ 69,21% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Thanh Bình đạt tỷ lệ 65,36% số phiếu hợp lệ

3) Ông Hồ Trọng Ngũ đạt tỷ lệ 60,49% số phiếu hợp lệ

62- Tỉnh Vĩnh Phúc

- Số Ðơn vị bầu cử: 2

- Số khu vực bỏ phiếu: 1.144

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 6

- Số người ứng cử: 10

- Tổng số cử tri của địa phương: 754.594

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 748.884

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,24%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 730.901 (97,71%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 17.103 (2,29%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 6

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Lập Thạch, huyện Sông Lô, huyện Tam Dương, huyện Tam Ðảo và thành phố Vĩnh Yên

- Số khu vực bỏ phiếu: 579

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 356.436

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 353.354

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,14%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 346.951 (98,28%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 6.068 (1,72%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Bà Lê Thị Nguyệt đạt tỷ lệ 76,40% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Thế Trường đạt tỷ lệ 75,57% số phiếu hợp lệ

3) Ông Trần Hồng Hà đạt tỷ lệ 74,74% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện Vĩnh Tường, huyện Yên Lạc, huyện Bình Xuyên và thị xã Phúc Yên

- Số khu vực bỏ phiếu: 565

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 398.158

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 395.530

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,34%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 383.950 (97,21%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 11.035 (2,79%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Ngô Văn Dụ đạt tỷ lệ 76,80% số phiếu hợp lệ

2) Bà Hồ Thị Thủy đạt tỷ lệ 72,24% số phiếu hợp lệ

3) Ông Nguyễn Ngọc Bảo đạt tỷ lệ 68,02% số phiếu hợp lệ

63- Tỉnh Yên Bái

- Số Ðơn vị bầu cử: 2

- Số khu vực bỏ phiếu: 1.284

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 6

- Số người ứng cử: 10

- Tổng số cử tri của địa phương: 518.183

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 517.117

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,79%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 511.778 (98,98%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 5.300 (1,02%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 6

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Yên Bình, huyện Trấn Yên, huyện Lục Yên và thành phố Yên Bái

- Số khu vực bỏ phiếu: 678

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 277.639

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 276.878

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,73%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 272.958 (98,60%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 3.882 (1,40%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Phùng Quốc Hiển đạt tỷ lệ 84,89% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Công Bình đạt tỷ lệ 80,99% số phiếu hợp lệ

3) Bà Ðặng Thị Kim Liên đạt tỷ lệ 63,16% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện Văn Chấn, huyện Trạm Tấu, huyện Mù Cang Chải, huyện Văn Yên và thị xã Nghĩa Lộ

- Số khu vực bỏ phiếu: 606

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 240.544

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 240.239

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,87%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 238.820 (99,41%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.418 (0,59%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Giàng A Chu đạt tỷ lệ 85,72% số phiếu hợp lệ

2) Ông Dương Văn Thống đạt tỷ lệ 77,20% số phiếu hợp lệ

3) Bà Nguyễn Thị Bích Nhiệm đạt tỷ lệ 71,89% số phiếu hợp lệ

  
tác giả Theo Báo Nhân Dân 

Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì
Hình ảnh nổi bật
HBA làm việc với các Sở chức năng của Hà Nội