Hiệp Hội Doanh Nghiệp Thành Phố Hà Nội - Số 445 Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội - Tel: (024)3.7674454 - 2.2122725 / Fax: (024)3.7674453 / E-mail: hba@hba.vn
KẾT QUẢ BẦU CỬ ÐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIII    6/4/2011 9:31:37 AM
DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ TRONG CUỘC BẦU CỬ NGÀY 22 THÁNG 5 NĂM 2011 TRONG CẢ NƯỚC

 

I - KẾT QUẢ BẦU CỬ ÐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIII TRONG CẢ NƯỚC

- Tổng số Ðơn vị bầu cử:      183

- Tổng số khu vực bỏ phiếu:   89.960

- Tổng số đại biểu Quốc hội được bầu:     500

- Tổng số người ứng cử:       827

- Tổng số cử tri:       62.313.605

- Tổng số cử tri tham gia bỏ phiếu: 62.010.266

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,51%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu:      61.344.509 (98,98%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu:      634.364 (1,02%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội:    500

II- KẾT QUẢ CỤ THỂ CỦA TỪNG TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

1- Thành phố Hà Nội

- Số Ðơn vị bầu cử: 10

- Số khu vực bỏ phiếu: 4.772

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 30

- Số người ứng cử: 50

- Tổng số cử tri của địa phương: 4.863.586

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 4.834.006

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,39%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 4.728.762 (97,90%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 101.370 (2,10%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 30

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm: Quận Ba Ðình, quận Hoàn Kiếm và quận Tây Hồ

- Số khu vực bỏ phiếu: 312

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 407.673

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 406.515

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,72%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 401.092 (98,72%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 5.207 (1,28%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Nguyễn Phú Trọng đạt tỷ lệ 85,63% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Minh Quang đạt tỷ lệ 70,13% số phiếu hợp lệ

3) Ông Lê Hiền Vân đạt tỷ lệ 57,51% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm: Quận Ðống Ða và quận Hai Bà Trưng

- Số khu vực bỏ phiếu: 279

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 478.364

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 478.165

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,96%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 469.129 (98,14%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 8.874 (1,86%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Phạm Quang Nghị đạt tỷ lệ 77,38% số phiếu hợp lệ

2) Ông Ðỗ Kim Tuyến đạt tỷ lệ 67,13% số phiếu hợp lệ

3) Bà Bùi Thị An đạt tỷ lệ 60,02% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 3, gồm: Quận Hà Ðông, quận Thanh Xuân và quận Cầu Giấy

- Số khu vực bỏ phiếu: 336

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 495.919

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 494.504

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,71%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 485.805 (98,32%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 8.306 (1,68%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Ðào Trọng Thi đạt tỷ lệ 73,34% số phiếu hợp lệ

2) Bà Châu Thị Thu Nga đạt tỷ lệ 61,79% số phiếu hợp lệ

3) Ông Nguyễn Phi Thường đạt tỷ lệ 57,85% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 4, gồm: Huyện Thanh Trì, huyện Gia Lâm và quận Hoàng Mai

- Số khu vực bỏ phiếu: 465

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 544.966

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 543.981

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,82%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 533.720 (98,15%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 10.038 (1,85%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Bà Nguyễn Thị Hồng Hà đạt tỷ lệ 71,31% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Hồng Sơn đạt tỷ lệ 70,01% số phiếu hợp lệ

3) Ông Trịnh Ngọc Thạch đạt tỷ lệ 60,98% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 5, gồm: Huyện Ðan Phượng, huyện Hoài Ðức và huyện Từ Liêm

- Số khu vực bỏ phiếu: 492

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 522.286

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 521.255

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,80%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 510.829 (98,06%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 10.087 (1,94%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Nguyễn Ðức Chung đạt tỷ lệ 73,91% số phiếu hợp lệ

2) Bà Nguyễn Phạm Ý Nhi đạt tỷ lệ 66,57% số phiếu hợp lệ

3) Ông Ðinh Xuân Thảo đạt tỷ lệ 58,70% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 6, gồm: Huyện Ứng Hòa, huyện Mỹ Ðức, huyện Phú Xuyên và huyện Thường Tín

- Số khu vực bỏ phiếu: 817

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 579.699

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 570.367

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 98,39%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 557.020 (97,77%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 12.691 (2,23%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường đạt tỷ lệ 78,95% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Văn Thanh đạt tỷ lệ 72,18% số phiếu hợp lệ

3) Ông Trịnh Thế Khiết đạt tỷ lệ 71,77% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 7, gồm: Huyện Quốc Oai, huyện Chương Mỹ và huyện Thanh Oai

- Số khu vực bỏ phiếu: 572

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 491.122

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 485.796

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 98,92%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 472.580 (97,42%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 12.534 (2,58%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Nguyễn Quốc Bình đạt tỷ lệ 68,09% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Ðình Quyền đạt tỷ lệ 65,92% số phiếu hợp lệ

3) Bà Phạm Thị Hồng Nga đạt tỷ lệ 63,43% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 8, gồm: Huyện Ba Vì, huyện Phúc Thọ, huyện Thạch Thất và thị xã Sơn Tây

- Số khu vực bỏ phiếu: 733

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 567.802

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 565.852

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,66%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 555.928 (98,30%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 9.590 (1,70%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Ðào Văn Bình đạt tỷ lệ 74,23% số phiếu hợp lệ

2) Ông Chu Sơn Hà đạt tỷ lệ 69,79% số phiếu hợp lệ

3) Ông Nguyễn Bắc Son đạt tỷ lệ 59,51% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 9, gồm: Huyện Ðông Anh và quận Long Biên

- Số khu vực bỏ phiếu: 364

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 403.109

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 401.361

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,57%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 396.055 (98,72%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 5.146 (1,28%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Nguyễn Ngọc Bảo đạt tỷ lệ 70,97% số phiếu hợp lệ

2) Bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh đạt tỷ lệ 65,77% số phiếu hợp lệ

3) Ông Nguyễn Sơn đạt tỷ lệ 65,64% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 10, gồm: Huyện Sóc Sơn và huyện Mê Linh

- Số khu vực bỏ phiếu: 402

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 372.646

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 366.210

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 98,27%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 346.604 (94,83%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 18.897 (5,17%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Ðặng Minh Châu (Thích Bảo Nghiêm) đạt tỷ lệ 74,00% số phiếu hợp lệ

2) Ông Phạm Huy Hùng đạt tỷ lệ 71,34% số phiếu hợp lệ

3) Bà Trần Thị Quốc Khánh đạt tỷ lệ 57,60% số phiếu hợp lệ

2- Thành phố Hồ Chí Minh

- Số Ðơn vị bầu cử: 10

- Số khu vực bỏ phiếu: 2.673

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 30

- Số người ứng cử: 51

- Tổng số cử tri của địa phương: 4.786.661

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 4.778.027

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,82%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 4.714.737 (98,68%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 63.113 (1,32%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 30

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm:Quận 1, quận 3 và quận 4

- Số khu vực bỏ phiếu: 205

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 421.642

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 421.269

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,91%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 414.706 (98,45%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 6.528 (1,55%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Trương Tấn Sang đạt tỷ lệ 80,19% số phiếu hợp lệ

2) Ông Trần Du Lịch đạt tỷ lệ 63,25% số phiếu hợp lệ

3) Ông Hoàng Hữu Phước đạt tỷ lệ 52,49% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện Nhà Bè, huyện Cần Giờ và quận 7

- Số khu vực bỏ phiếu: 185

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 269.812

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 268.670

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,58%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 265.531 (98,83%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 3.131 (1,17%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Ngô Ngọc Bình đạt tỷ lệ 66,64% số phiếu hợp lệ

2) Ông Trương Trọng Nghĩa đạt tỷ lệ 65,51% số phiếu hợp lệ

3) Bà Trương Thị Ánh đạt tỷ lệ 61,76% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 3, gồm:Quận 6 và quận Bình Tân

- Số khu vực bỏ phiếu: 239

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 471.227

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 471.049

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,96%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 463.730 (98,45%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 7.319 (1,55%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Huỳnh Thành Lập đạt tỷ lệ 71,88% số phiếu hợp lệ

2) Ông Trần Thanh Hải đạt tỷ lệ 67,11% số phiếu hợp lệ

3) Ông Phạm Văn Gòn đạt tỷ lệ 55,53% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 4, gồm: Quận 5, quận 10 và quận 11

- Số khu vực bỏ phiếu: 242

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 476.027

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 475.911

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,98%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 470.231 (98,81%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 5.674 (1,19%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Lê Thanh Hải đạt tỷ lệ 73,32% số phiếu hợp lệ

2) Ông Huỳnh Thành Ðạt đạt tỷ lệ 66,23% số phiếu hợp lệ

3) Ông Nguyễn Phước Lộc đạt tỷ lệ 53,14% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 5, gồm: Quận Tân Bình và quận Tân Phú

- Số khu vực bỏ phiếu: 329

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 483.549

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 483.340

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,96%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 477.918 (98,88%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 5.398 (1,12%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Bà Võ Thị Dung đạt tỷ lệ 66,57% số phiếu hợp lệ

2) Ông Huỳnh Minh Thiện đạt tỷ lệ 63,28% số phiếu hợp lệ

3) Ông Ðỗ Văn Ðương đạt tỷ lệ 59,23% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 6, gồm: Quận Bình Thạnh và quận Phú Nhuận

- Số khu vực bỏ phiếu: 212

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 6

- Tổng số cử tri của địa phương: 434.743

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 434.522

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,95%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 429.125 (98,76%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 5.383 (1,24%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Nguyễn Ngọc Hòa đạt tỷ lệ 61,06% số phiếu hợp lệ

2) Ông Ðặng Thành Tâm đạt tỷ lệ 57,82% số phiếu hợp lệ

3) Bà Ðinh Thị Bạch Mai đạt tỷ lệ 55,34% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 7, gồm: Quận 2, quận 9 và quận Thủ Ðức

- Số khu vực bỏ phiếu: 280

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 545.328

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 542.590

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,50%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 532.788 (98,21%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 9.715 (1,79%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm đạt tỷ lệ 68,45% số phiếu hợp lệ

2) Ông Huỳnh Ngọc Ánh đạt tỷ lệ 61,77% số phiếu hợp lệ

3) Bà Ðoàn Nguyễn Thùy Trang đạt tỷ lệ 60,10% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 8, gồm: Quận 12 và quận Gò Vấp

- Số khu vực bỏ phiếu: 326

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 611.605

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 609.897

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,72%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 603.761 (98,99%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 6.135 (1,01%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Bà Phạm Khánh Phong Lan đạt tỷ lệ 66,76% số phiếu hợp lệ

2) Ông Lê Ðông Phong đạt tỷ lệ 63,33% số phiếu hợp lệ

3) Bà Trần Thị Diệu Thúy đạt tỷ lệ 58,10% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 9, gồm: Huyện Củ Chi và huyện Hóc Môn

- Số khu vực bỏ phiếu: 330

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 536.371

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 535.449

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,83%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 528.562 (98,71%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 6.885 (1,29%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Nguyễn Văn Hưng đạt tỷ lệ 64,69% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Văn Minh đạt tỷ lệ 61,69% số phiếu hợp lệ

3) Ông Nguyễn Văn Phụng đạt tỷ lệ 60,14% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 10, gồm: Huyện Bình Chánh và quận 8

- Số khu vực bỏ phiếu: 325

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 536.357

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 535.330

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,81%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 528.385 (98,70%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 6.945 (1,30%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Bà Nguyễn Thị Kim Tiến đạt tỷ lệ 63,29% số phiếu hợp lệ

2) Ông Trần Hoàng Ngân đạt tỷ lệ 62,19% số phiếu hợp lệ

3) Ông Lê Trọng Sang đạt tỷ lệ 62,15% số phiếu hợp lệ

3- Thành phố Hải Phòng

- Số Ðơn vị bầu cử: 3

- Số khu vực bỏ phiếu: 1.528

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 9

- Số người ứng cử: 15

- Tổng số cử tri của địa phương: 1.412.926

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 1.406.291

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,53%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.397.858 (99,46%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 7.594 (0,54%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 9

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm:

Huyện Thủy Nguyên, huyện Cát Hải, huyện Bạch Long Vỹ, quận Hồng Bàng và quận Lê Chân

- Số khu vực bỏ phiếu: 484

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 488.056

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 485.551

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,49%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 483.130 (99,53%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 2.299 (0,47%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Nguyễn Viết Nhiên đạt tỷ lệ 82,72% số phiếu hợp lệ

2) Ông Lương Văn Thành đạt tỷ lệ 75,59% số phiếu hợp lệ

3) Ông Trần Ngọc Vinh đạt tỷ lệ 62,55% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện An Dương, huyện Kiến Thụy, quận Ngô Quyền, quận Hải An và quận Ðồ Sơn

- Số khu vực bỏ phiếu: 391

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 454.134

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 451.833

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,49%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 449.219 (99,47%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 2.408 (0,53%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Bà Nguyễn Thị Nghĩa đạt tỷ lệ 83,16% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Văn Bình đạt tỷ lệ 70,91% số phiếu hợp lệ

3) Ông Lê Thanh Vân đạt tỷ lệ 56,70% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 3, gồm: Huyện An Lão, huyện Tiên Lãng, huyện Vĩnh Bảo, quận Kiến An và quận Dương Kinh

- Số khu vực bỏ phiếu: 653

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 470.736

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 468.907

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,61%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 465.509 (99,38%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 2.887 (0,62%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Nguyễn Tấn Dũng đạt tỷ lệ 95,38% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Quang Cường đạt tỷ lệ 80,32% số phiếu hợp lệ

3) Ông Nguyễn Xuân Trường đạt tỷ lệ 64,50% số phiếu hợp lệ

4- Thành phố Ðà Nẵng

- Số Ðơn vị bầu cử: 2

- Số khu vực bỏ phiếu: 484

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 6

- Số người ứng cử: 10

- Tổng số cử tri của địa phương: 657.371

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 656.663

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,89%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 653.890 (99,60%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 2.650 (0,40%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 6

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Hòa Vang, huyện Hoàng Sa, quận Hải Châu và quận Sơn Trà

- Số khu vực bỏ phiếu: 248

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 322.611

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 322.327

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,91%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 320.928 (99,58%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.353 (0,42%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Nguyễn Bá Thanh đạt tỷ lệ 87,76% số phiếu hợp lệ

2) Ông Lê Văn Hoàng đạt tỷ lệ 62,98% số phiếu hợp lệ

3) Bà Nguyễn Thị Kim Thúy đạt tỷ lệ 56,63% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm: Quận Thanh Khê, quận Liên Chiểu, quận Ngũ Hành Sơn và quận Cẩm Lệ

- Số khu vực bỏ phiếu: 236

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 334.760

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 334.336

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,87%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 332.962 (99,61%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.297 (0,39%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Huỳnh Ngọc Sơn đạt tỷ lệ 77,03% số phiếu hợp lệ

2) Ông Thân Ðức Nam đạt tỷ lệ 74,29% số phiếu hợp lệ

3) Ông Huỳnh Nghĩa đạt tỷ lệ 70,76% số phiếu hợp lệ

5- Thành phố Cần Thơ

- Số Ðơn vị bầu cử: 3

- Số khu vực bỏ phiếu: 963

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 7

- Số người ứng cử: 11

- Tổng số cử tri của địa phương: 920.972

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 919.768

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,87%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 913.438 (99,33%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 6.160 (0,67%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 7

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm: Quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng và huyện Phong Ðiền

- Số khu vực bỏ phiếu: 429

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 412.620

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 411.542

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,74%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 406.979 (98,91%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 4.473 (1,09%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Trần Thanh Mẫn đạt tỷ lệ 72,24% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Thanh Phương đạt tỷ lệ 62,00% số phiếu hợp lệ

3) Ông Nguyễn Minh Kha đạt tỷ lệ 61,07% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm: Quận Ô Môn và huyện Cờ Ðỏ, huyện Thới Lai

- Số khu vực bỏ phiếu: 323

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2

- Số người ứng cử: 3

- Tổng số cử tri của địa phương: 290.990

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 290.864

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,96%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 289.263 (99,48%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.521 (0,52%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 2

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Huỳnh Văn Tiếp đạt tỷ lệ 73,02% số phiếu hợp lệ

2) Bà Nguyễn Minh Phương đạt tỷ lệ 67,88% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 3, gồm: Quận Thốt Nốt và huyện Vĩnh Thạnh

- Số khu vực bỏ phiếu: 211

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2

- Số người ứng cử: 3

- Tổng số cử tri của địa phương: 217.362

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 217.362

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 100,00%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 217.196 (99,92%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 166 (0,08%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 2

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Lê Hồng Anh đạt tỷ lệ 88,10% số phiếu hợp lệ

2) Bà Trần Hồng Thắm đạt tỷ lệ 71,18% số phiếu hợp lệ

6- Tỉnh An Giang

- Số Ðơn vị bầu cử: 4

- Số khu vực bỏ phiếu: 1.472

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 10

- Số người ứng cử: 17

- Tổng số cử tri của địa phương: 1.669.756

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 1.667.530

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,87%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.663.056 (99,73%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 4.474 (0,27%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 10

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Thoại Sơn và thành phố Long Xuyên

- Số khu vực bỏ phiếu: 296

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2

- Số người ứng cử: 3

- Tổng số cử tri của địa phương: 343.467

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 343.398

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,98%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 342.788 (99,82%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 610 (0,18%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 2

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Phạm Biên Cương đạt tỷ lệ 78,27% số phiếu hợp lệ

2) Ông Trần Văn Ðộ đạt tỷ lệ 71,93% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện Châu Phú và huyện Châu Thành

- Số khu vực bỏ phiếu: 284

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2

- Số người ứng cử: 4

- Tổng số cử tri của địa phương: 316.858

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 315.871

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,69%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 314.864 (99,68%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.007 (0,32%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 2

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Lê Bộ Lĩnh đạt tỷ lệ 60,12% số phiếu hợp lệ

2) Bà Mai Thị Ánh Tuyết đạt tỷ lệ 58,60% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 3, gồm: Huyện Chợ Mới và huyện Phú Tân

- Số khu vực bỏ phiếu: 313

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 448.994

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 448.156

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,81%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 446.798 (99,70%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.358 (0,30%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Nguyễn Văn Giàu đạt tỷ lệ 74,70% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Tấn Ðạt đạt tỷ lệ 64,70% số phiếu hợp lệ

3) Ông Bùi Trí Dũng đạt tỷ lệ 61,39% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 4, gồm: Huyện An Phú, huyện Tịnh Biên, huyện Tri Tôn, thị xã Châu Ðốc và thị xã Tân Châu

- Số khu vực bỏ phiếu: 579

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 560.437

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 560.105

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,94%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 558.606 (99,73%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.499 (0,27%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Lê Việt Trường đạt tỷ lệ 75,98% số phiếu hợp lệ

 2) Bà Lê Dân Khiết đạt tỷ lệ 65,01% số phiếu hợp lệ

3) Ông Phan Vân Ðiền Phương đạt tỷ lệ 62,68% số phiếu hợp lệ

7- Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

- Số Ðơn vị bầu cử: 2

- Số khu vực bỏ phiếu: 843

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 6

- Số người ứng cử: 10

- Tổng số cử tri của địa phương: 741.648

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 741.465

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,98%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 734.419 (99,14%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 6.345 (0,86%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 6

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Tân Thành, thị xã Bà Rịa và thành phố Vũng Tàu

- Số khu vực bỏ phiếu: 343

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 367.398

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 367.319

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,98%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 363.597 (99,12%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 3.230 (0,88%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Nguyễn Văn Hiến đạt tỷ lệ 70,23% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Hữu Thuận (Thuận Hữu) đạt tỷ lệ 61,40% số phiếu hợp lệ

3) Bà Nguyễn Thị Bạch Ngân đạt tỷ lệ 59,24% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện Châu Ðức, huyện Long Ðiền, huyện Ðất Ðỏ, huyện Xuyên Mộc và huyện Côn Ðảo

- Số khu vực bỏ phiếu: 500

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 374.250

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 374.146

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,97%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 370.822 (99,17%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 3.115 (0,83%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Phạm Quang Khải đạt tỷ lệ 78,84% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Văn Tuyết đạt tỷ lệ 64,40% số phiếu hợp lệ

3) Bà Lê Thị Công đạt tỷ lệ 55,70% số phiếu hợp lệ

8- Tỉnh Bắc Giang

- Số Ðơn vị bầu cử: 3

- Số khu vực bỏ phiếu: 2.070

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 8

- Số người ứng cử: 13

- Tổng số cử tri của địa phương: 1.147.175

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 1.135.665

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 98,99%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.106.095 (97,40%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 29.570 (2,60%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 8

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Yên Thế, huyện Lạng Giang, huyện Yên Dũng và thành phố Bắc Giang

- Số khu vực bỏ phiếu: 757

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 413.539

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 411.679

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,55%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 399.505 (97,04%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 12.174 (2,96%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Thân Văn Khoa đạt tỷ lệ 75,66% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Anh Dũng đạt tỷ lệ 74,37% số phiếu hợp lệ

3) Ông Nguyễn Ðăng Tiến đạt tỷ lệ 56,01% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện Tân Yên, huyện Hiệp Hòa và huyện Việt Yên

- Số khu vực bỏ phiếu: 597

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 397.183

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 391.939

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 98,68%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 378.709 (96,62%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 13.230 (3,38%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Nguyễn Thiện Nhân đạt tỷ lệ 84,90% số phiếu hợp lệ

2) Bà Hoàng Thị Hoa đạt tỷ lệ 64,02% số phiếu hợp lệ

3) Ông Ngô Minh Tiến đạt tỷ lệ 57,95% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 3, gồm: Huyện Sơn Ðộng, huyện Lục Ngạn và huyện Lục Nam

- Số khu vực bỏ phiếu: 716

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2

- Số người ứng cử: 3

- Tổng số cử tri của địa phương: 336.453

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 332.047

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 98,69%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 327.881 (98,75%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 4.166 (1,25%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 2

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Nguyễn Quốc Cường đạt tỷ lệ 84,54% số phiếu hợp lệ

2) Bà Hà Thị Lan đạt tỷ lệ 55,82% số phiếu hợp lệ

9- Tỉnh Bắc Kạn

- Số Ðơn vị bầu cử: 2

- Số khu vực bỏ phiếu: 866

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 6

- Số người ứng cử: 10

- Tổng số cử tri của địa phương: 213.943

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 213.388

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,74%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 208.735 (97,84%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 4.615 (2,16%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 6

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Ba Bể, huyện Ngân Sơn, huyện Na Rì và huyện Pác Nặm

- Số khu vực bỏ phiếu: 426

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 98.801

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 98.520

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,72%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 96.861 (98,33%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.644 (1,67%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Nguyễn Văn Minh đạt tỷ lệ 69,25% số phiếu hợp lệ

2) Ông Dương Quang Sơn đạt tỷ lệ 65,72% số phiếu hợp lệ

 3) Bà Phương Thị Thanh đạt tỷ lệ 65,11% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện Bạch Thông, huyện Chợ Ðồn, huyện Chợ Mới và thị xã Bắc Kạn

- Số khu vực bỏ phiếu: 440

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 115.142

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 114.868

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,76%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 111.874 (97,41%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 2.971 (2,59%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Hà Văn Khoát đạt tỷ lệ 72,55% số phiếu hợp lệ

2) Ông Bế Xuân Trường đạt tỷ lệ 60,56% số phiếu hợp lệ

3) Bà Triệu Thị Thu Phương đạt tỷ lệ 60,39% số phiếu hợp lệ

10- Tỉnh Bạc Liêu

- Số Ðơn vị bầu cử: 2

- Số khu vực bỏ phiếu: 585

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 6

- Số người ứng cử: 10

- Tổng số cử tri của địa phương: 599.904

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 596.072

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,36%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 594.985 (99,84%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 969 (0,16%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 6

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Vĩnh Lợi, huyện Hòa Bình và thành phố Bạc Liêu

- Số khu vực bỏ phiếu: 231

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 246.877

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 246.559

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,87%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 246.483 (99,97%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 76 (0,03%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Trương Minh Chiến đạt tỷ lệ 78,31% số phiếu hợp lệ

2) Ông Huỳnh Minh Hoàng đạt tỷ lệ 74,97% số phiếu hợp lệ

3) Ông Lê Quang Huy đạt tỷ lệ 74,15% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện Phước Long, huyện Hồng Dân, huyện Giá Rai và huyện Ðông Hải

- Số khu vực bỏ phiếu: 354

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 353.027

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 349.513

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,00%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 348.502 (99,74%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 893 (0,26%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Bà Võ Thị Hồng Thoại đạt tỷ lệ 74,73% số phiếu hợp lệ

2) Ông Trần Bình Minh đạt tỷ lệ 74,38% số phiếu hợp lệ

 3) Ông Nguyễn Tấn Vạn đạt tỷ lệ 68,85% số phiếu hợp lệ

11- Tỉnh Bắc Ninh

- Số Ðơn vị bầu cử: 2

- Số khu vực bỏ phiếu: 971

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 6

- Số người ứng cử: 10

- Tổng số cử tri của địa phương: 705.349

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 695.121

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 98,55%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 668.851 (96,58%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 23.709 (3,42%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 6

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Yên Phong, huyện Tiên Du, thị xã Từ Sơn và thành phố Bắc Ninh

- Số khu vực bỏ phiếu: 471

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 384.564

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 378.422

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 98,40%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 361.297 (95,84%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 15.677 (4,16%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa đạt tỷ lệ 76,71% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Văn Chiến đạt tỷ lệ 70,73% số phiếu hợp lệ

3) Ông Nguyễn Trọng Trường đạt tỷ lệ 61,20% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện Quế Võ, huyện Thuận Thành, huyện Gia Bình và huyện Lương Tài

- Số khu vực bỏ phiếu: 500

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 320.785

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 316.699

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 98,73%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 307.554 (97,45%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 8.032 (2,55%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Tô Huy Rứa đạt tỷ lệ 93,75% số phiếu hợp lệ

 2) Ông Trần Văn Túy đạt tỷ lệ 91,49% số phiếu hợp lệ

3) Bà Ðỗ Thị Huyền Tâm đạt tỷ lệ 71,95% số phiếu hợp lệ

12- Tỉnh Bến Tre

- Số Ðơn vị bầu cử: 3

- Số khu vực bỏ phiếu: 1.416

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 7

- Số người ứng cử: 11

- Tổng số cử tri của địa phương: 937.142

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 936.154

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,89%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 932.087 (99,57%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 4.005 (0,43%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 7

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Châu Thành, huyện Bình Ðại và thành phố Bến Tre

- Số khu vực bỏ phiếu: 456

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2

- Số người ứng cử: 3

- Tổng số cử tri của địa phương: 305.798

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 305.706

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,97%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 304.120 (99,50%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.537 (0,50%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 2

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Ðặng Thuần Phong đạt tỷ lệ 74,52% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Văn Hiếu đạt tỷ lệ 71,67% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện Giồng Trôm, huyện Ba Tri

- Số khu vực bỏ phiếu: 389

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2

- Số người ứng cử: 3

- Tổng số cử tri của địa phương: 261.724

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 261.091

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,76%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 260.009 (99,59%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.082 (0,41%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 2

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Bà Nguyễn Thị Kim Ngân đạt tỷ lệ 83,26% số phiếu hợp lệ

2) Ông Trần Dương Tuấn đạt tỷ lệ 67,82% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 3, gồm: Huyện Thạnh Phú, huyện Chợ Lách, huyện Mỏ Cày Nam và huyện Mỏ Cày Bắc

- Số khu vực bỏ phiếu: 571

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 369.620

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 369.357

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,93%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 367.958 (99,62%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.386 (0,38%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Bà Nguyễn Thị Phương Ðào đạt tỷ lệ 74,70% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Xuân Tỷ đạt tỷ lệ 70,94% số phiếu hợp lệ

3) Bà Trịnh Thị Thanh Bình đạt tỷ lệ 68,60% số phiếu hợp lệ

13- Tỉnh Bình Dương

- Số Ðơn vị bầu cử: 3

- Số khu vực bỏ phiếu: 878

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 8

- Số người ứng cử: 13

- Tổng số cử tri của địa phương: 1.081.973

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 1.075.234

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,38%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.066.706 (99,21%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 8.476 (0,79%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 8

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Bến Cát, huyện Dầu Tiếng và thị xã Thủ Dầu Một

- Số khu vực bỏ phiếu: 344

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 417.803

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 415.993

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,57%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 412.547 (99,17%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 3.438 (0,83%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Mai Thế Trung đạt tỷ lệ 73,77% số phiếu hợp lệ

2) Ông Phương Hữu Việt đạt tỷ lệ 62,60% số phiếu hợp lệ

3) Ông Lê Thành Nhơn đạt tỷ lệ 62,57% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện Tân Uyên, huyện Phú Giáo và thị xã Dĩ An

- Số khu vực bỏ phiếu: 386

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 409.313

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 406.013

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,19%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 402.481 (99,13%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 3.522 (0,87%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Nguyễn Thanh Hồng đạt tỷ lệ 67,48% số phiếu hợp lệ

 2) Ông Huỳnh Ngọc Ðáng đạt tỷ lệ 60,37% số phiếu hợp lệ

3) Ông Lê Hữu Phước đạt tỷ lệ 58,34% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 3, gồm: Thị xã Thuận An

- Số khu vực bỏ phiếu: 148

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2

- Số người ứng cử: 3

- Tổng số cử tri của địa phương: 254.857

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 253.228

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,36%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 251.678 (99,40%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.516 (0,60%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 2

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Mai Hữu Tín đạt tỷ lệ 69,95% số phiếu hợp lệ

 2) Ông Phạm Trọng Nhân đạt tỷ lệ 65,09% số phiếu hợp lệ

14- Tỉnh Bình Ðịnh

- Số Ðơn vị bầu cử: 3

- Số khu vực bỏ phiếu: 1.252

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 8

- Số người ứng cử: 14

- Tổng số cử tri của địa phương: 1.106.649

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 1.105.628

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,91%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.095.298 (99,09%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 10.028 (0,91%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 8

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Tuy Phước, huyện Vân Canh, huyện Tây Sơn, huyện Vĩnh Thạnh và thành phố Quy Nhơn

- Số khu vực bỏ phiếu: 510

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 480.304

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 479.921

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,92%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 473.312 (98,66%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 6.408 (1,34%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Nguyễn Thanh Tùng đạt tỷ lệ 74,61% số phiếu hợp lệ

 2) Ông Ðặng Công Lý đạt tỷ lệ 70,60% số phiếu hợp lệ

3) Ông Vương Ðình Huệ đạt tỷ lệ 69,98% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện An Nhơn, huyện Phù Cát và huyện Phù Mỹ

- Số khu vực bỏ phiếu: 452

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 391.739

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 391.527

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,95%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 389.249 (99,44%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 2.201 (0,56%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Bà Phạm Thị Thu Hồng đạt tỷ lệ 79,73% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Hữu Ðức đạt tỷ lệ 78,11% số phiếu hợp lệ

3) Ông Nguyễn Văn Cảnh đạt tỷ lệ 74,05% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 3, gồm: Huyện Hoài Nhơn, huyện Hoài Ân và huyện An Lão

- Số khu vực bỏ phiếu: 290

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2

- Số người ứng cử: 4

- Tổng số cử tri của địa phương: 234.606

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 234.180

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,82%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 232.737 (99,39%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.419 (0,61%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 2

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Bà Nguyễn Thanh Thụy đạt tỷ lệ 64,30% số phiếu hợp lệ

2) Ông Trần Văn Bản đạt tỷ lệ 51,43% số phiếu hợp lệ

15- Tỉnh Bình Phước

- Số Ðơn vị bầu cử: 2

- Số khu vực bỏ phiếu: 947

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 6

- Số người ứng cử: 10

- Tổng số cử tri của địa phương: 631.110

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 630.160

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,85%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 627.320 (99,56%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 2.775 (0,44%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 6

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Ðồng Phú, huyện Chơn Thành, huyện Hớn Quản, huyện Lộc Ninh và thị xã Bình Long

- Số khu vực bỏ phiếu: 498

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 298.895

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 298.431

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,84%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 297.189 (99,60%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.204 (0,40%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Nguyễn Văn Lợi đạt tỷ lệ 74,41% số phiếu hợp lệ

2) Ông Trần Ngọc Thuận đạt tỷ lệ 69,23% số phiếu hợp lệ

3) Bà Ðiểu Huỳnh Sang đạt tỷ lệ 59,63% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm: Thị xã Ðồng Xoài, thị xã Phước Long, huyện Bù Gia Mập, huyện Bù Ðốp và huyện Bù Ðăng

- Số khu vực bỏ phiếu: 449

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 332.215

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 331.729

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,85%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 330.131 (99,53%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.571 (0,47%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Ngô Xuân Lịch đạt tỷ lệ 79,21% số phiếu hợp lệ

2) Ông Bùi Mạnh Hùng đạt tỷ lệ 77,58% số phiếu hợp lệ

3) Bà Phạm Thị Mỹ Lệ đạt tỷ lệ 65,82% số phiếu hợp lệ

16- Tỉnh Bình Thuận

- Số Ðơn vị bầu cử: 3

- Số khu vực bỏ phiếu: 846

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 7

- Số người ứng cử: 11

- Tổng số cử tri của địa phương: 849.532

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 849.203

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,96%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 843.241 (99,33%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 5.656 (0,67%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 7

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Tuy Phong, huyện Bắc Bình và huyện Phú Quý

- Số khu vực bỏ phiếu: 201

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2

- Số người ứng cử: 3

- Tổng số cử tri của địa phương: 205.877

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 205.855

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,99%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 205.017 (99,60%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 828 (0,40%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 2

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Ngô Ðức Mạnh đạt tỷ lệ 80,29% số phiếu hợp lệ

2) Ông Ðỗ Ngọc Niễn đạt tỷ lệ 79,04% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện Hàm Thuận Bắc, huyện Hàm Thuận Nam, huyện Hàm Tân và thành phố Phan Thiết

- Số khu vực bỏ phiếu: 387

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 407.809

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 407.628

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,96%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 403.685 (99,08%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 3.729 (0,92%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Huỳnh Văn Tí đạt tỷ lệ 82,19% số phiếu hợp lệ

2) Ông Hà Minh Huệ đạt tỷ lệ 56,51% số phiếu hợp lệ

3) Bà Nguyễn Thị Phúc đạt tỷ lệ 56,44% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 3, gồm: Huyện Ðức Linh, huyện Tánh Linh và thị xã La Gi

- Số khu vực bỏ phiếu: 258

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2

- Số người ứng cử: 3

- Tổng số cử tri của địa phương: 235.846

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 235.720

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,95%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 234.539 (99,53%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.099 (0,47%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 2

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Lê Ðắc Lâm đạt tỷ lệ 77,06% số phiếu hợp lệ

 2) Ông Vũ Hải đạt tỷ lệ 69,91% số phiếu hợp lệ

17- Tỉnh Cà Mau

- Số Ðơn vị bầu cử: 3

- Số khu vực bỏ phiếu: 1.292

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 7

- Số người ứng cử: 11

- Tổng số cử tri của địa phương: 857.971

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 852.594

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,37%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 850.415 (99,75%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 2.112 (0,25%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 7

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Thới Bình, huyện U Minh và thành phố Cà Mau

- Số khu vực bỏ phiếu: 407

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 336.974

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 336.417

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,83%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 335.133 (99,63%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.233 (0,37%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Dương Thanh Bình đạt tỷ lệ 77,93% số phiếu hợp lệ

2) Ông Trần Văn đạt tỷ lệ 61,40% số phiếu hợp lệ

3) Bà Trương Thị Yến Linh đạt tỷ lệ 57,91% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện Cái Nước, huyện Phú Tân và huyện Trần Văn Thời

- Số khu vực bỏ phiếu: 455

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2

- Số người ứng cử: 3

- Tổng số cử tri của địa phương: 291.462

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 289.684

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,39%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 289.047 (99,79%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 621 (0,21%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 2

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Nguyễn Tuấn Khanh đạt tỷ lệ 88,87% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Thanh Nam đạt tỷ lệ 74,00% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 3, gồm: Huyện Ðầm Dơi, huyện Năm Căn và huyện Ngọc Hiển

- Số khu vực bỏ phiếu: 430

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2

- Số người ứng cử: 3

- Tổng số cử tri của địa phương: 229.535

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 226.493

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 98,67%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 226.235 (99,89%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 258 (0,11%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 2

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Trương Minh Hoàng đạt tỷ lệ 87,79% số phiếu hợp lệ

2) Ông Bùi Ngọc Chương đạt tỷ lệ 83,12% số phiếu hợp lệ

18- Tỉnh Cao Bằng

- Số Ðơn vị bầu cử: 2

- Số khu vực bỏ phiếu: 1.242

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 6

- Số người ứng cử: 10

- Tổng số cử tri của địa phương: 343.129

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 342.699

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,87%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 339.191 (98,98%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 3.491 (1,02%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 6

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Bảo Lạc, huyện Bảo Lâm, huyện Nguyên Bình, huyện Hà Quảng, huyện Thông Nông và huyện Hòa An

- Số khu vực bỏ phiếu: 610

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 161.779

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 161.455

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,80%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 160.155 (99,20%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.289 (0,80%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Bà Nguyễn Thị Nương đạt tỷ lệ 71,23% số phiếu hợp lệ

2) Ông La Ngọc Thoáng đạt tỷ lệ 62,05% số phiếu hợp lệ

3) Ông Hoàng Văn Thượng đạt tỷ lệ 61,80% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện Trà Lĩnh, huyện Quảng Uyên, huyện Phục Hòa, huyện Trùng Khánh, huyện Hạ Lang, huyện Thạch An và thị xã Cao Bằng

- Số khu vực bỏ phiếu: 632

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 181.350

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 181.244

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,94%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 179.036 (98,79%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 2.202 (1,21%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Hà Ngọc Chiến đạt tỷ lệ 81,86% số phiếu hợp lệ

2) Ông Phùng Văn Hùng đạt tỷ lệ 69,40% số phiếu hợp lệ

3) Bà Ðinh Thị Mai Lan đạt tỷ lệ 58,99% số phiếu hợp lệ

19- Tỉnh Ðác Lắc

- Số Ðơn vị bầu cử: 3

- Số khu vực bỏ phiếu: 1.782

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 9

- Số người ứng cử: 15

- Tổng số cử tri của địa phương: 1.161.298

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 1.159.968

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,89%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.152.271 (99,35%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 7.564 (0,65%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 9

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Buôn Ðôn, huyện Ea Súp, huyện Cư M'Gar và thành phố Buôn Ma Thuột

- Số khu vực bỏ phiếu: 557

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 420.932

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 420.120

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,81%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 416.503 (99,16%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 3.521 (0,84%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Bà Tòng Thị Phóng đạt tỷ lệ 86,32% số phiếu hợp lệ

2) Ông Phạm Minh Tấn đạt tỷ lệ 65,69% số phiếu hợp lệ

3) Ông Y Khút Niê đạt tỷ lệ 57,28% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện Krông Bông, huyện Krông Pắc, huyện Lắk, huyện M'Ðác, huyện Cư Kuin và huyện Krông Ana

- Số khu vực bỏ phiếu: 676

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 386.426

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 386.301

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,97%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 385.075 (99,68%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.225 (0,32%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Trần Ðình Sơn đạt tỷ lệ 80,37% số phiếu hợp lệ

2) Ông Niê Thuật đạt tỷ lệ 79,29% số phiếu hợp lệ

3) Bà Nguyễn Thị Huệ đạt tỷ lệ 71,14% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 3, gồm: Huyện Ea H'Leo, huyện Krông Búk, huyện Krông Năng, huyện Ea Kar và thị xã Buôn Hồ

- Số khu vực bỏ phiếu: 549

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 353.940

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 353.547

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,89%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 350.693 (99,20%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 2.818 (0,80%)

 - Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Cao Ðức Phát đạt tỷ lệ 79,47% số phiếu hợp lệ

2) Ông Trần Mạnh Cường đạt tỷ lệ 74,39% số phiếu hợp lệ

3) Bà H'Yim Kđoh đạt tỷ lệ 60,33% số phiếu hợp lệ

20- Tỉnh Ðác Nông

- Số Ðơn vị bầu cử: 2

- Số khu vực bỏ phiếu: 696

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 6

- Số người ứng cử: 11

- Tổng số cử tri của địa phương: 331.163

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 330.578

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,82%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 324.860 (98,35%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 5.441 (1,65%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 6

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Ðác Glong, huyện Ðác R'Lấp, huyện Tuy Ðức, huyện Ðác Song và thị xã Gia Nghĩa

- Số khu vực bỏ phiếu: 376

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 177.047

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 176.645

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,77%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 174.390 (98,83%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 2.058 (1,17%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Lê Diễn đạt tỷ lệ 81,97% số phiếu hợp lệ

2) Bà Tôn Thị Ngọc Hạnh đạt tỷ lệ 72,83% số phiếu hợp lệ

3) Ông Nguyễn Ðắc Vinh đạt tỷ lệ 72,17% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện Ðác Mil, huyện Cư Jút và huyện Krông Nô

- Số khu vực bỏ phiếu: 320

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 6

- Tổng số cử tri của địa phương: 154.116

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 153.933

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,88%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 150.470 (97,80%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 3.383 (2,20%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Trần Ðình Long đạt tỷ lệ 74,22% số phiếu hợp lệ

2) Ông Ðiểu K' Rứ đạt tỷ lệ 61,88% số phiếu hợp lệ

3) Ông K' KRáh đạt tỷ lệ 51,02% số phiếu hợp lệ

21- Tỉnh Ðiện Biên

- Số Ðơn vị bầu cử: 2

- Số khu vực bỏ phiếu: 974

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 6

- Số người ứng cử: 10

- Tổng số cử tri của địa phương: 308.292

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 307.878

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,87%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 306.891 (99,68%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 983 (0,32%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 6

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Ðiện Biên Ðông, huyện Mường Ảng, huyện Ðiện Biên và thành phố Ðiện Biên Phủ

- Số khu vực bỏ phiếu: 467

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 169.817

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 169.703

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,93%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 169.031 (99,61%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 668 (0,39%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Ðỗ Bá Tỵ đạt tỷ lệ 76,46% số phiếu hợp lệ

2) Ông Lò Văn Muôn đạt tỷ lệ 72,71% số phiếu hợp lệ

3) Bà Vi Thị Hương đạt tỷ lệ 70,48% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện Mường Chà, huyện Mường Nhé, huyện Tuần Giáo, huyện Tủa Chùa và thị xã Mường Lay

- Số khu vực bỏ phiếu: 507

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 138.475

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 138.175

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,78%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 137.860 (99,77%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 315 (0,23%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Dương Ngọc Ngưu đạt tỷ lệ 83,50% số phiếu hợp lệ

2) Bà Trần Thị Dung đạt tỷ lệ 82,60% số phiếu hợp lệ

3) Ông Sùng A Hồng đạt tỷ lệ 81,59% số phiếu hợp lệ

22- Tỉnh Ðồng Nai

- Số Ðơn vị bầu cử: 4

- Số khu vực bỏ phiếu: 1.563

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 11

- Số người ứng cử: 19

- Tổng số cử tri của địa phương: 1.917.275

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 1.914.164

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,84%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.903.127 (99,43%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 10.977 (0,57%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 11

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Long Thành, huyện Nhơn Trạch và thành phố Biên Hòa

- Số khu vực bỏ phiếu: 631

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 867.308

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 864.995

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,73%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 859.537 (99,33%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 5.835 (0,67%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Nguyễn Văn Khánh đạt tỷ lệ 69,85% số phiếu hợp lệ

2) Ông Ðặng Ngọc Tùng đạt tỷ lệ 65,49% số phiếu hợp lệ

3) Ông Trần Văn Tư đạt tỷ lệ 60,37% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện Vĩnh Cửu, huyện Trảng Bom và huyện Thống Nhất

- Số khu vực bỏ phiếu: 301

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 392.737

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 392.110

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,84%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 389.759 (99,50%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.943 (0,50%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Bà Ðỗ Thị Thu Hằng đạt tỷ lệ 68,60% số phiếu hợp lệ

2) Ông Vũ Hải Hà đạt tỷ lệ 64,41% số phiếu hợp lệ

3) Ông Hồ Văn Năm đạt tỷ lệ 60,65% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 3, gồm: Huyện Xuân Lộc, huyện Cẩm Mỹ và thị xã Long Khánh

- Số khu vực bỏ phiếu: 344

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 381.853

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 381.822

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,99%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 380.717 (99,71%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.095 (0,29%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Nguyễn Công Hồng đạt tỷ lệ 76,14% số phiếu hợp lệ

2) Bà Phạm Thị Hải đạt tỷ lệ 69,09% số phiếu hợp lệ

3) Ông Trương Văn Vở đạt tỷ lệ 65,16% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 4, gồm: Huyện Ðịnh Quán và huyện Tân Phú

- Số khu vực bỏ phiếu: 287

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2

- Số người ứng cử: 4

- Tổng số cử tri của địa phương: 275.377

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 275.237

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,95%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 273.114 (99,24%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 2.104 (0,76%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 2

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Dương Trung Quốc đạt tỷ lệ 74,88% số phiếu hợp lệ

2) Ông Bùi Xuân Thống đạt tỷ lệ 55,50% số phiếu hợp lệ

23- Tỉnh Ðồng Tháp

- Số Ðơn vị bầu cử: 3

- Số khu vực bỏ phiếu: 1.088

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 8

- Số người ứng cử: 13

- Tổng số cử tri của địa phương: 1.315.137

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 1.311.184

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,70%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.303.366 (99,41%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 7.707 (0,59%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 8

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Tân Hồng, huyện Hồng Ngự, huyện Tam Nông và thị xã Hồng Ngự

- Số khu vực bỏ phiếu: 299

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2

- Số người ứng cử: 3

- Tổng số cử tri của địa phương: 323.928

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 323.314

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,81%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 322.162 (99,65%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.129 (0,35%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 2

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Nguyễn Kim Hồng đạt tỷ lệ 76,68% số phiếu hợp lệ

2) Ông Ðặng Xuân Huy đạt tỷ lệ 61,19% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện Thanh Bình, huyện Cao Lãnh, huyện Tháp Mười và thành phố Cao Lãnh

- Số khu vực bỏ phiếu: 414

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 498.071

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 496.019

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,59%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 492.969 (99,40%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 2.994 (0,60%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Nguyễn Thanh Hùng đạt tỷ lệ 67,22% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Hoàng Việt đạt tỷ lệ 65,30% số phiếu hợp lệ

3) Ông Ðào Việt Trung đạt tỷ lệ 58,16% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 3, gồm: Huyện Lấp Vò, huyện Lai Vung, huyện Châu Thành và thị xã Sa Ðéc

- Số khu vực bỏ phiếu: 375

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 493.138

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 491.851

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,74%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 488.235 (99,27%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 3.584 (0,73%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Lê Minh Hoan đạt tỷ lệ 71,92% số phiếu hợp lệ

2) Bà Nguyễn Thanh Thảo đạt tỷ lệ 61,29% số phiếu hợp lệ

3) Ông Nguyễn Hữu Ðức đạt tỷ lệ 60,30% số phiếu hợp lệ

24- Tỉnh Gia Lai

- Số Ðơn vị bầu cử: 3

- Số khu vực bỏ phiếu: 1.591

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 7

- Số người ứng cử: 13

- Tổng số cử tri của địa phương: 820.342

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 819.468

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,89%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 816.955 (99,70%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 2.433 (0,30%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 7

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện K'Bang, huyện Kông Chro, huyện Ðăk Pơ, huyện Mang Yang, huyện Ðăk Ðoa và thị xã An Khê

- Số khu vực bỏ phiếu: 527

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2

- Số người ứng cử: 4

- Tổng số cử tri của địa phương: 231.813

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 231.535

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,88%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 231.014 (99,78%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 517 (0,22%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 2

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông A Nhin (Hà Sơn Nhin) đạt tỷ lệ 81,97% số phiếu hợp lệ

2) Ông Trần Ðình Thu đạt tỷ lệ 77,08% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện Chư Păh, huyện Ia Grai, huyện Ðức Cơ, huyện Chư Prông và thành phố Plây Cu

- Số khu vực bỏ phiếu: 587

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 353.249

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 352.738

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,86%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 351.431 (99,64%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.272 (0,36%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Bùi Văn Cường đạt tỷ lệ 79,52% số phiếu hợp lệ

2) Ông Hà Công Long đạt tỷ lệ 76,23% số phiếu hợp lệ

3) Bà Siu Hương đạt tỷ lệ 63,64% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 3, gồm: Huyện Krông Pa, huyện Ia Pa, huyện Phú Thiện, huyện Chư Sê, huyện Chư Pưh và thị xã Ayun Pa

- Số khu vực bỏ phiếu: 477

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2

- Số người ứng cử: 4

- Tổng số cử tri của địa phương: 235.280

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 235.195

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,96%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 234.510 (99,73%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 644 (0,27%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 2

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông KPă Bình (KSor Phước) đạt tỷ lệ 78,98% số phiếu hợp lệ

2) Ông Huỳnh Thành đạt tỷ lệ 68,34% số phiếu hợp lệ

25- Tỉnh Hà Giang

- Số Ðơn vị bầu cử: 2

- Số khu vực bỏ phiếu: 1.496

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 6

- Số người ứng cử: 10

- Tổng số cử tri của địa phương: 460.880

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 460.838

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,99%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 458.174 (99,43%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 2.604 (0,57%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 6

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Ðồng Văn, huyện Mèo Vạc, huyện Yên Minh, huyện Quản Bạ, huyện Bắc Mê và thành phố Hà Giang

- Số khu vực bỏ phiếu: 671

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 209.864

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 209.857

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,99%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 209.060 (99,64%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 747 (0,36%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Bà Triệu Thị Nái (Triệu Mùi Nái) đạt tỷ lệ 93,22% số phiếu hợp lệ

2) Ông Triệu Là Pham đạt tỷ lệ 84,83% số phiếu hợp lệ

3) Ông Thào Hồng Sơn đạt tỷ lệ 84,31% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện Vị Xuyên, huyện Bắc Quang, huyện Quang Bình, huyện Hoàng Su Phì và huyện Xín Mần

- Số khu vực bỏ phiếu: 825

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 251.016

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 250.981

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,99%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 249.114 (99,26%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.857 (0,74%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Bà Hà Thị Khiết (Hà Thị Khích) đạt tỷ lệ 87,59% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Ngọc Hải đạt tỷ lệ 82,40% số phiếu hợp lệ

3) Bà Nông Thị Bích Liên đạt tỷ lệ 64,74% số phiếu hợp lệ

26- Tỉnh Hà Nam

- Số Ðơn vị bầu cử: 2

- Số khu vực bỏ phiếu: 908

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 6

- Số người ứng cử: 10

- Tổng số cử tri của địa phương: 603.152

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 600.668

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,59%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 592.553 (98,72%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 7.681 (1,28%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 6

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Lý Nhân, huyện Bình Lục và thành phố Phủ Lý

- Số khu vực bỏ phiếu: 470

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 311.548

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 309.718

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,41%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 305.255 (98,65%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 4.181 (1,35%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Trần Xuân Hùng đạt tỷ lệ 81,25% số phiếu hợp lệ

2) Ông Phùng Ðức Tiến đạt tỷ lệ 69,06% số phiếu hợp lệ

3) Bà Trần Thị Hiền đạt tỷ lệ 67,92% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện Kim Bảng, huyện Duy Tiên và huyện Thanh Liêm

- Số khu vực bỏ phiếu: 438

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 291.604

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 290.950

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,78%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 287.298 (98,80%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 3.500 (1,20%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Bà Nguyễn Thị Doan đạt tỷ lệ 94,37% số phiếu hợp lệ

2) Ông Phạm Văn Tam đạt tỷ lệ 84,48% số phiếu hợp lệ

3) Ông Lê Văn Tân đạt tỷ lệ 78,94% số phiếu hợp lệ

27- Tỉnh Hà Tĩnh

- Số Ðơn vị bầu cử: 3

- Số khu vực bỏ phiếu: 1.708

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 7

- Số người ứng cử: 13

- Tổng số cử tri của địa phương: 838.393

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 835.996

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,71%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 820.867 (98,21%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 14.937 (1,79%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 7

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Kỳ Anh, huyện Cẩm Xuyên, huyện Hương Khê và thành phố Hà Tĩnh

- Số khu vực bỏ phiếu: 670

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 346.042

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 345.733

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,91%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 340.681 (98,59%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 4.860 (1,41%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Nguyễn Sinh Hùng đạt tỷ lệ 95,51% số phiếu hợp lệ

2) Ông Trần Tiến Dũng đạt tỷ lệ 86,33% số phiếu hợp lệ

3) Bà Phạm Thị Phương đạt tỷ lệ 72,67% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện Thạch Hà, huyện Can Lộc, huyện Nghi Xuân và huyện Lộc Hà

- Số khu vực bỏ phiếu: 551

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2

- Số người ứng cử: 4

- Tổng số cử tri của địa phương: 293.952

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 292.236

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,42%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 285.651 (97,75%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 6.585 (2,25%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 2

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Nguyễn Văn Phúc đạt tỷ lệ 83,09% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Văn Sơn đạt tỷ lệ 82,84% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 3, gồm: Huyện Ðức Thọ, huyện Hương Sơn, huyện Vũ Quang và thị xã Hồng Lĩnh

- Số khu vực bỏ phiếu: 487

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2

- Số người ứng cử: 4

- Tổng số cử tri của địa phương: 198.399

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 198.027

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,81%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 194.535 (98,24%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 3.492 (1,76%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 2

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Võ Kim Cự đạt tỷ lệ 91,56% số phiếu hợp lệ

2) Ông Trần Ngọc Tăng đạt tỷ lệ 82,85% số phiếu hợp lệ

28- Tỉnh Hải Dương

- Số Ðơn vị bầu cử: 3

- Số khu vực bỏ phiếu: 1.984

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 9

- Số người ứng cử: 13

- Tổng số cử tri của địa phương: 1.295.989

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 1.267.013

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 97,76%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.253.324 (99,09%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 11.486 (0,91%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 9

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Nam Sách, huyện Kim Thành, huyện Kinh Môn và thị xã Chí Linh

- Số khu vực bỏ phiếu: 635

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 426.460

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 417.649

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 97,93%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 412.745 (98,95%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 4.389 (1,05%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Bùi Mậu Quân đạt tỷ lệ 80,48% số phiếu hợp lệ

2) Ông Lê Ðình Khanh đạt tỷ lệ 72,71% số phiếu hợp lệ

3) Ông Nguyễn Văn Rinh đạt tỷ lệ 66,04% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện Thanh Hà, huyện Bình Giang, huyện Cẩm Giàng và thành phố Hải Dương

- Số khu vực bỏ phiếu: 649

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 4

- Tổng số cử tri của địa phương: 445.804

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 434.855

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 97,54%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 430.416 (99,11%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 3.855 (0,89%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Phạm Hồng Hương đạt tỷ lệ 87,67% số phiếu hợp lệ

2) Ông Bùi Thanh Quyến đạt tỷ lệ 82,90% số phiếu hợp lệ

3) Bà Vũ Thị Hương Sen đạt tỷ lệ 73,85% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 3, gồm: Huyện Gia Lộc, huyện Thanh Miện, huyện Tứ Kỳ và huyện Ninh Giang

- Số khu vực bỏ phiếu: 700

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 4

- Tổng số cử tri của địa phương: 423.725

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 414.509

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 97,83%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 410.163 (99,22%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 3.242 (0,78%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Phạm Xuân Thăng đạt tỷ lệ 86,30% số phiếu hợp lệ

2) Bà Nguyễn Thị Hương Thảo đạt tỷ lệ 73,25% số phiếu hợp lệ

3) Ông Huỳnh Tuấn Dương đạt tỷ lệ 67,52% số phiếu hợp lệ

29- Tỉnh Hậu Giang

- Số Ðơn vị bầu cử: 2

- Số khu vực bỏ phiếu: 870

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 6

- Số người ứng cử: 10

- Tổng số cử tri của địa phương: 555.375

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 554.844

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,90%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 552.875 (99,65%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.940 (0,35%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 6

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Vị Thủy, huyện Châu Thành, huyện Châu Thành A và thành phố Vị Thanh

- Số khu vực bỏ phiếu: 363

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 259.670

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 259.629

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,98%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 258.745 (99,67%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 862 (0,33%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Nguyễn Văn Tính đạt tỷ lệ 74,62% số phiếu hợp lệ

2) Bà Nguyễn Thanh Thủy đạt tỷ lệ 72,25% số phiếu hợp lệ

3) Ông Lê Hồng Tịnh đạt tỷ lệ 67,45% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện Phụng Hiệp, huyện Long Mỹ và thị xã Ngã Bảy

- Số khu vực bỏ phiếu: 507

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 295.705

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 295.215

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,83%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 294.130 (99,63%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.078 (0,37%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Huỳnh Minh Chắc đạt tỷ lệ 80,18% số phiếu hợp lệ

2) Ông Mai Xuân Hùng đạt tỷ lệ 74,83% số phiếu hợp lệ

3) Ông Phạm Hồng Phong đạt tỷ lệ 67,44% số phiếu hợp lệ

30- Tỉnh Hòa Bình

- Số Ðơn vị bầu cử: 2

- Số khu vực bỏ phiếu: 1.692

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 6

- Số người ứng cử: 10

- Tổng số cử tri của địa phương: 585.061

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 584.936

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,98%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 581.540 (99,42%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 3.392 (0,58%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 6

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Ðà Bắc, huyện Lương Sơn, huyện Kim Bôi, huyện Kỳ Sơn và thành phố Hòa Bình

- Số khu vực bỏ phiếu: 695

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 275.998

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 275.997

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,99%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 273.867 (99,23%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 2.130 (0,77%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Ðinh Thế Huynh đạt tỷ lệ 76,37% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Cao Sơn đạt tỷ lệ 66,77% số phiếu hợp lệ

3) Bà Bạch Thị Hương Thủy đạt tỷ lệ 61,18% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện Cao Phong, huyện Lạc Sơn, huyện Lạc Thủy, huyện Mai Châu, huyện Tân Lạc và huyện Yên Thủy

- Số khu vực bỏ phiếu: 997

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 309.063

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 308.939

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,96%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 307.673 (99,59%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.262 (0,41%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Bùi Văn Tỉnh đạt tỷ lệ 78,47% số phiếu hợp lệ

2) Bà Nguyễn Thanh Hải đạt tỷ lệ 75,75% số phiếu hợp lệ

3) Ông Nguyễn Tiến Sinh đạt tỷ lệ 64,45% số phiếu hợp lệ

31- Tỉnh Hưng Yên

- Số Ðơn vị bầu cử: 3

- Số khu vực bỏ phiếu: 1.182

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 7

- Số người ứng cử: 11

- Tổng số cử tri của địa phương: 853.185

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 834.260

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 97,78%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 822.668 (98,82%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 9.849 (1,18%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 7

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Kim Ðộng, huyện Khoái Châu, huyện Yên Mỹ và thành phố Hưng Yên

- Số khu vực bỏ phiếu: 535

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 401.361

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 392.406

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 97,77%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 386.600 (98,79%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 4.731 (1,21%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Phùng Quang Thanh đạt tỷ lệ 89,84% số phiếu hợp lệ

2) Ông Ðặng Ngọc Quỳnh đạt tỷ lệ 84,73% số phiếu hợp lệ

3) Bà Vũ Thị Nguyệt đạt tỷ lệ 67,10% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện Tiên Lữ, huyện Phù Cừ và huyện Ân Thi

- Số khu vực bỏ phiếu: 364

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2

- Số người ứng cử: 3

- Tổng số cử tri của địa phương: 222.673

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 218.000

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 97,90%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 215.774 (99,16%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.831 (0,84%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 2

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Doãn Thế Cường đạt tỷ lệ 92,49% số phiếu hợp lệ

2) Bà Ðào Thị Xuân Lan đạt tỷ lệ 88,19% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 3, gồm: Huyện Văn Giang, huyện Văn Lâm và huyện Mỹ Hào

- Số khu vực bỏ phiếu: 283

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2

- Số người ứng cử: 3

- Tổng số cử tri của địa phương: 229.151

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 223.854

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 97,69%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 220.294 (98,53%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 3.287 (1,47%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 2

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Nguyễn Văn Thịnh đạt tỷ lệ 74,99% số phiếu hợp lệ

2) Bà Cù Thị Hậu đạt tỷ lệ 71,64% số phiếu hợp lệ

32- Tỉnh Khánh Hòa

- Số Ðơn vị bầu cử: 3

- Số khu vực bỏ phiếu: 971

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 7

- Số người ứng cử: 11

- Tổng số cử tri của địa phương: 863.404

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 862.581

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,90%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 855.371 (99,20%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 6.873 (0,80%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 7

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Vạn Ninh và thị xã Ninh Hòa

- Số khu vực bỏ phiếu: 285

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2

- Số người ứng cử: 3

- Tổng số cử tri của địa phương: 262.372

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 262.191

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,93%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 260.961 (99,56%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.155 (0,44%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 2

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Bà Lê Minh Hiền đạt tỷ lệ 76,48% số phiếu hợp lệ

2) Ông Vũ Viết Ngoạn đạt tỷ lệ 74,43% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm: Thành phố Nha Trang

- Số khu vực bỏ phiếu: 222

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2

- Số người ứng cử: 3

- Tổng số cử tri của địa phương: 290.612

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 290.173

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,85%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 286.535 (98,81%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 3.437 (1,19%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 2

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Ðặng Ðình Luyến đạt tỷ lệ 67,56% số phiếu hợp lệ

2) Bà Nguyễn Thị Nhung đạt tỷ lệ 66,17% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 3, gồm: Huyện Khánh Vĩnh, huyện Diên Khánh, huyện Cam Lâm, huyện Khánh Sơn, huyện Trường Sa và thành phố Cam Ranh

- Số khu vực bỏ phiếu: 464

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 310.420

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 310.217

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,93%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 307.875 (99,26%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 2.281 (0,74%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Nguyễn Tấn Tuân đạt tỷ lệ 81,62% số phiếu hợp lệ

2) Ông Lê Hữu Ðức đạt tỷ lệ 70,36% số phiếu hợp lệ

3) Ông Lê Tuấn Tứ đạt tỷ lệ 61,22% số phiếu hợp lệ

33- Tỉnh Kiên Giang

- Số Ðơn vị bầu cử: 3

- Số khu vực bỏ phiếu: 1.722

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 9

- Số người ứng cử: 15

- Tổng số cử tri của địa phương: 1.190.002

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 1.188.788

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,90%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.182.347 (99,46%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 6.441 (0,54%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 9

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Tân Hiệp, huyện Kiên Hải, huyện Giồng Riềng và huyện Gò Quao

- Số khu vực bỏ phiếu: 562

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 363.246

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 363.064

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,95%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 361.750 (99,64%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.314 (0,36%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Bùi Ðặng Dũng đạt tỷ lệ 75,58% số phiếu hợp lệ

2) Bà Nguyễn Thị Kim Bé đạt tỷ lệ 67,14% số phiếu hợp lệ

3) Bà Võ Ngọc Thứ đạt tỷ lệ 66,43% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện An Biên, huyện An Minh, huyện Vĩnh Thuận, huyện U Minh Thượng và huyện Châu Thành

- Số khu vực bỏ phiếu: 560

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 376.635

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 376.027

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,84%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 374.261 (99,53%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.766 (0,47%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Trần Minh Thống đạt tỷ lệ 78,69% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Văn Luật đạt tỷ lệ 69,98% số phiếu hợp lệ

3) Ông Trần Văn Huynh đạt tỷ lệ 53,63% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 3, gồm: Huyện Kiên Lương, huyện Hòn Ðất, huyện Phú Quốc, huyện Giang Thành, thị xã Hà Tiên và thành phố Rạch Giá

- Số khu vực bỏ phiếu: 600

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 450.121

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 449.697

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,91%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 446.336 (99,25%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 3.361 (0,75%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Danh Út đạt tỷ lệ 77,10% số phiếu hợp lệ

2) Ông Trương Thái Hiền đạt tỷ lệ 70,04% số phiếu hợp lệ

3) Bà Lâm Lệ Hà đạt tỷ lệ 54,57% số phiếu hợp lệ

34- Tỉnh Kon Tum

- Số Ðơn vị bầu cử: 2

- Số khu vực bỏ phiếu: 704

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 6

- Số người ứng cử: 10

- Tổng số cử tri của địa phương: 280.376

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 279.994

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,86%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 279.552 (99,84%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 435 (0,16%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 6

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Kon Plông, huyện Kon Rẫy, huyện Sa Thầy và thành phố Kon Tum

- Số khu vực bỏ phiếu: 356

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 152.964

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 152.813

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,90%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 152.520 (99,81%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 286 (0,19%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Nguyễn Vinh Hà đạt tỷ lệ 83,94% số phiếu hợp lệ

2) Ông Tô Văn Tám đạt tỷ lệ 78,51% số phiếu hợp lệ

3) Bà Y Mửi đạt tỷ lệ 75,38% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện Ðác Hà, huyện Ðác Tô, huyện Tu Mơ Rông, huyện Ngọc Hồi và huyện Ðác Glei

- Số khu vực bỏ phiếu: 348

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 127.412

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 127.181

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,82%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 127.032 (99,88%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 149 (0,12%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Bà Phạm Thị Trung đạt tỷ lệ 90,09% số phiếu hợp lệ

2) Ông Võ Trọng Việt đạt tỷ lệ 88,84% số phiếu hợp lệ

3) Ông A Ðe (Ðinh Hồng Ðe) đạt tỷ lệ 85,90% số phiếu hợp lệ

35- Tỉnh Lai Châu

- Số Ðơn vị bầu cử: 2

- Số khu vực bỏ phiếu: 858

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 6

- Số người ứng cử: 10

- Tổng số cử tri của địa phương: 227.102

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 227.048

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,98%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 226.700 (99,85%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 348 (0,15%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 6

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Than Uyên, huyện Tân Uyên, huyện Tam Ðường và thị xã Lai Châu

- Số khu vực bỏ phiếu: 343

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 113.823

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 113.815

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,99%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 113.603 (99,81%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 212 (0,19%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Bùi Quang Vinh đạt tỷ lệ 93,21% số phiếu hợp lệ

2) Bà Giàng Páo Mỷ đạt tỷ lệ 92,05% số phiếu hợp lệ

3) Ông Lò Hải Ươi đạt tỷ lệ 74,81% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện Phong Thổ, huyện Mường Tè và huyện Sìn Hồ

- Số khu vực bỏ phiếu: 515

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 113.279

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 113.233

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,96%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 113.097 (99,88%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 136 (0,12%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Chu Lé Chừ (Chu Lê Chinh) đạt tỷ lệ 83,67% số phiếu hợp lệ

2) Ông Bùi Ðức Thụ đạt tỷ lệ 82,33% số phiếu hợp lệ

3) Bà Pờ Hồng Vân đạt tỷ lệ 70,96% số phiếu hợp lệ

36- Tỉnh Lạng Sơn

- Số Ðơn vị bầu cử: 2

- Số khu vực bỏ phiếu: 1.882

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 6

- Số người ứng cử: 10

- Tổng số cử tri của địa phương: 526.527

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 526.168

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,93%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 521.280 (99,08%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 4.849 (0,92%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 6

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Bắc Sơn, huyện Bình Gia, huyện Văn Quan, huyện Chi Lăng và huyện Hữu Lũng

- Số khu vực bỏ phiếu: 968

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 262.476

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 262.187

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,89%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 259.578 (99,01%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 2.608 (0,99%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Bà Nông Thị Lâm đạt tỷ lệ 72,09% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Lâm Thành đạt tỷ lệ 66,87% số phiếu hợp lệ

3) Ông Nguyễn Thế Tuy đạt tỷ lệ 58,48% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện Tràng Ðịnh, huyện Văn Lãng, huyện Cao Lộc, huyện Lộc Bình, huyện Ðình Lập và thành phố Lạng Sơn

- Số khu vực bỏ phiếu: 914

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 264.051

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 263.981

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,97%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 261.702 (99,15%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 2.241 (0,85%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Vũ Huy Hoàng đạt tỷ lệ 69,65% số phiếu hợp lệ

2) Ông Chu Ðức Quang đạt tỷ lệ 62,74% số phiếu hợp lệ

3) Bà Trần Thị Hoa Sinh đạt tỷ lệ 62,38% số phiếu hợp lệ

37- Tỉnh Lào Cai

- Số Ðơn vị bầu cử: 2

- Số khu vực bỏ phiếu: 1.221

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 6

- Số người ứng cử: 9

- Tổng số cử tri của địa phương: 407.201

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 407.142

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,99%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 405.705 (99,65%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.437 (0,35%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 6

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Bát Xát, huyện Sa Pa, huyện Văn Bàn và thành phố Lào Cai

- Số khu vực bỏ phiếu: 573

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 4

- Tổng số cử tri của địa phương: 202.999

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 202.998

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,99%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 202.435 (99,72%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 563 (0,28%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Ngô Văn Hùng đạt tỷ lệ 90,51% số phiếu hợp lệ

2) Ông Phạm Văn Cường đạt tỷ lệ 88,77% số phiếu hợp lệ

3) Bà Lù Thị Lừu đạt tỷ lệ 78,82% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện Bảo Thắng, huyện Bảo Yên, huyện Bắc Hà, huyện Mường Khương và huyện Si Ma Cai

- Số khu vực bỏ phiếu: 648

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 204.202

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 204.144

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,97%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 203.270 (99,57%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 874 (0,43%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Giàng Seo Phử đạt tỷ lệ 89,08% số phiếu hợp lệ

2) Bà Giàng Thị Bình đạt tỷ lệ 81,43% số phiếu hợp lệ

3) Ông Bùi Ðức Hạnh đạt tỷ lệ 79,32% số phiếu hợp lệ

38- Tỉnh Lâm Ðồng

- Số Ðơn vị bầu cử: 3

- Số khu vực bỏ phiếu: 1.117

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 7

- Số người ứng cử: 11

- Tổng số cử tri của địa phương: 823.946

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 821.416

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,69%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 815.408 (99,34%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 5.454 (0,66%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 7

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Lạc Dương, huyện Ðơn Dương, huyện Ðức Trọng và thành phố Ðà Lạt

- Số khu vực bỏ phiếu: 360

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 342.213

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 340.962

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,63%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 338.515 (99,33%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 2.285 (0,67%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Lê Văn Học đạt tỷ lệ 78,80% số phiếu hợp lệ

2) Ông Vũ Công Tiến đạt tỷ lệ 77,71% số phiếu hợp lệ

3) Bà Touneh Drong Minh Thắm đạt tỷ lệ 53,66% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện Lâm Hà, huyện Ðam Rông và huyện Di Linh

- Số khu vực bỏ phiếu: 321

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2

- Số người ứng cử: 3

- Tổng số cử tri của địa phương: 219.276

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 218.691

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,73%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 216.960 (99,37%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.386 (0,63%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 2

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Bà Trương Thị Mai đạt tỷ lệ 84,38% số phiếu hợp lệ

2) Ông Ya Duck đạt tỷ lệ 69,27% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 3, gồm: Huyện Bảo Lâm, huyện Ðạ Huoai, huyện Ðạ Tẻh, huyện Cát Tiên và thành phố Bảo Lộc

- Số khu vực bỏ phiếu: 436

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2

- Số người ứng cử: 3

- Tổng số cử tri của địa phương: 262.457

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 261.763

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,74%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 259.933 (99,32%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.783 (0,68%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 2

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Nguyễn Bá Thuyền đạt tỷ lệ 77,22% số phiếu hợp lệ

2) Bà Nguyễn Thu Anh đạt tỷ lệ 69,79% số phiếu hợp lệ

39- Tỉnh Long An

- Số Ðơn vị bầu cử: 3

- Số khu vực bỏ phiếu: 1.328

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 8

- Số người ứng cử: 13

- Tổng số cử tri của địa phương: 1.128.324

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 1.124.132

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,63%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.110.176 (98,77%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 13.834 (1,23%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 8

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Ðức Huệ, huyện Ðức Hòa, huyện Bến Lức và huyện Thủ Thừa

- Số khu vực bỏ phiếu: 441

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 403.310

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 401.539

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,56%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 396.645 (98,78%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 4.890 (1,22%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Nguyễn Minh Lâm đạt tỷ lệ 67,75% số phiếu hợp lệ

2) Ông Trương Hòa Bình đạt tỷ lệ 65,21% số phiếu hợp lệ

3) Bà Ðặng Thị Hoàng Yến đạt tỷ lệ 62,36% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện Châu Thành, huyện Tân Trụ, huyện Cần Ðước, huyện Cần Giuộc và thành phố Tân An

- Số khu vực bỏ phiếu: 538

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 498.068

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 496.462

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,68%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 489.430 (98,59%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 7.020 (1,41%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Ðỗ Hữu Lâm đạt tỷ lệ 68,35% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Trung Thu đạt tỷ lệ 63,38% số phiếu hợp lệ

3) Bà Ðinh Thị Phương Khanh đạt tỷ lệ 58,55% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 3, gồm: Huyện Thạnh Hóa, huyện Tân Thạnh, huyện Mộc Hóa, huyện Vĩnh Hưng và huyện Tân Hưng

- Số khu vực bỏ phiếu: 349

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2

- Số người ứng cử: 3

- Tổng số cử tri của địa phương: 226.946

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 226.131

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,64%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 224.101 (99,15%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.924 (0,85%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 2

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Lê Công Ðỉnh đạt tỷ lệ 69,66% số phiếu hợp lệ

2) Ông Ðặng Thế Vinh đạt tỷ lệ 66,89% số phiếu hợp lệ

40- Tỉnh Nam Ðịnh

- Số Ðơn vị bầu cử: 3

- Số khu vực bỏ phiếu: 1.743

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 9

- Số người ứng cử: 15

- Tổng số cử tri của địa phương: 1.318.295

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 1.302.145

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 98,77%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.280.804 (98,49%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 19.572 (1,51%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 9

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Mỹ Lộc, huyện Vụ Bản, huyện Ý Yên và thành phố Nam Ðịnh

- Số khu vực bỏ phiếu: 654

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 488.235

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 483.023

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 98,93%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 475.902 (98,64%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 6.575 (1,36%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Phạm Hồng Hà đạt tỷ lệ 82,49% số phiếu hợp lệ

2) Ông Vũ Xuân Trường đạt tỷ lệ 68,07% số phiếu hợp lệ

3) Ông Nguyễn Văn Pha đạt tỷ lệ 65,28% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện Nam Trực, huyện Nghĩa Hưng và huyện Trực Ninh

- Số khu vực bỏ phiếu: 530

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 390.252

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 386.045

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 98,92%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 379.842 (98,54%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 5.612 (1,46%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Vũ Văn Ninh đạt tỷ lệ 84,74% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Anh Sơn đạt tỷ lệ 72,81% số phiếu hợp lệ

3) Bà Hoàng Thị Tố Nga đạt tỷ lệ 68,45% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 3, gồm: Huyện Xuân Trường, huyện Giao Thủy và huyện Hải Hậu

- Số khu vực bỏ phiếu: 559

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 439.808

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 433.077

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 98,47%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 425.060 (98,29%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 7.385 (1,71%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Trần Quang Chiểu đạt tỷ lệ 80,32% số phiếu hợp lệ

2) Ông Linh mục Lê Ngọc Hoàn đạt tỷ lệ 73,92% số phiếu hợp lệ

3) Bà Nguyễn Thị Thu Hằng đạt tỷ lệ 50,50% số phiếu hợp lệ

41- Tỉnh Nghệ An

- Số Ðơn vị bầu cử: 5

- Số khu vực bỏ phiếu: 4.152

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 13

- Số người ứng cử: 21

- Tổng số cử tri của địa phương: 1.964.604

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 1.932.627

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 98,37%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.896.957 (98,42%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 30.544 (1,58%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 13

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Kỳ Sơn, huyện Tương Dương, huyện Con Cuông, huyện Anh Sơn và huyện Ðô Lương

- Số khu vực bỏ phiếu: 985

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2

- Số người ứng cử: 3

- Tổng số cử tri của địa phương: 313.823

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 312.297

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,51%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 309.062 (98,98%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 3.179 (1,02%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 2

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Nguyễn Ðức Hiền đạt tỷ lệ 92,61% số phiếu hợp lệ

2) Bà Vi Thị Hương đạt tỷ lệ 86,38% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện Quế Phong, huyện Quỳ Châu, huyện Quỳ Hợp, huyện Nghĩa Ðàn, huyện Tân Kỳ và thị xã Thái Hòa

- Số khu vực bỏ phiếu: 970

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 368.311

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 367.090

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,67%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 363.683 (99,11%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 3.250 (0,89%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Trần Văn Hằng đạt tỷ lệ 81,86% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Sỹ Hội đạt tỷ lệ 75,30% số phiếu hợp lệ

3) Bà Nguyễn Thị Hải đạt tỷ lệ 73,35% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 3, gồm: Huyện Yên Thành và huyện Quỳnh Lưu

- Số khu vực bỏ phiếu: 698

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 388.166

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 373.985

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 96,35%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 363.890 (97,68%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 8.648 (2,32%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Phan Trung Lý đạt tỷ lệ 74,26% số phiếu hợp lệ

2) Ông Phạm Văn Hà đạt tỷ lệ 73,84% số phiếu hợp lệ

3) Ông Phan Văn Quý đạt tỷ lệ 63,06% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 4, gồm: Huyện Thanh Chương, huyện Nam Ðàn, huyện Hưng Nguyên và thành phố Vinh

- Số khu vực bỏ phiếu: 917

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 554.616

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 550.663

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,29%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 536.814 (97,86%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 11.765 (2,14%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Nguyễn Minh Hồng đạt tỷ lệ 80,44% số phiếu hợp lệ

2) Ông Trần Hữu Tuất đạt tỷ lệ 68,71% số phiếu hợp lệ

3) Bà Lê Thị Tám đạt tỷ lệ 60,66% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 5, gồm: Huyện Diễn Châu, huyện Nghi Lộc và thị xã Cửa Lò

- Số khu vực bỏ phiếu: 582

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2

- Số người ứng cử: 3

- Tổng số cử tri của địa phương: 339.688

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 328.592

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 96,73%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 323.508 (98,87%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 3.702 (1,13%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 2

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Phan Ðình Trạc đạt tỷ lệ 89,71% số phiếu hợp lệ

2) Ông Phạm Văn Tấn đạt tỷ lệ 78,72% số phiếu hợp lệ

42- Tỉnh Ninh Bình

- Số Ðơn vị bầu cử: 2

- Số khu vực bỏ phiếu: 1.052

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 6

- Số người ứng cử: 10

- Tổng số cử tri của địa phương: 664.263

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 655.949

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 98,75%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 648.629 (98,92%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 7.082 (1,08%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 6

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Nho Quan, huyện Gia Viễn, huyện Hoa Lư và thành phố Ninh Bình

- Số khu vực bỏ phiếu: 527

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 325.366

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 320.264

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 98,43%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 316.454 (98,84%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 3.716 (1,16%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Trần Ðại Quang đạt tỷ lệ 92,08% số phiếu hợp lệ

2) Bà Nguyễn Thị Thanh đạt tỷ lệ 81,36% số phiếu hợp lệ

3) Bà Lưu Thị Huyền đạt tỷ lệ 60,09% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện Kim Sơn, huyện Yên Khánh, huyện Yên Mô và thị xã Tam Ðiệp

- Số khu vực bỏ phiếu: 525

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 338.897

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 335.685

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,05%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 332.175 (98,99%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 3.366 (1,00%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Ðinh Trịnh Hải đạt tỷ lệ 85,14% số phiếu hợp lệ

2) Ông Bùi Văn Phương đạt tỷ lệ 84,34% số phiếu hợp lệ

3) Bà Phạm Thị Mỹ Ngọc đạt tỷ lệ 81,29% số phiếu hợp lệ

43- Tỉnh Ninh Thuận

- Số Ðơn vị bầu cử: 2

- Số khu vực bỏ phiếu: 478

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 6

- Số người ứng cử: 10

- Tổng số cử tri của địa phương: 405.199

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 404.446

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,81%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 401.247 (99,25%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 3.045 (0,75%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 6

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Bác Ái, huyện Ninh Sơn, huyện Thuận Bắc và thành phố

Phan Rang - Tháp Chàm

- Số khu vực bỏ phiếu: 288

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 211.157

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 210.668

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,77%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 208.645 (99,10%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.896 (0,90%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Huỳnh Thế Kỳ đạt tỷ lệ 77,19% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Ðức Thanh đạt tỷ lệ 76,48% số phiếu hợp lệ

3) Ông Nguyễn Sỹ Cương đạt tỷ lệ 61,08% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện Ninh Hải, huyện Thuận Nam và huyện Ninh Phước

- Số khu vực bỏ phiếu: 190

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 194.042

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 193.778

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,86%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 192.602 (99,41%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.149 (0,59%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Phan Xuân Dũng đạt tỷ lệ 67,56% số phiếu hợp lệ

2) Bà Ðàng Thị Mỹ Hương đạt tỷ lệ 64,76% số phiếu hợp lệ

3) Ông Nguyễn Bắc Việt đạt tỷ lệ 59,71% số phiếu hợp lệ

44- Tỉnh Phú Thọ

- Số Ðơn vị bầu cử: 3

- Số khu vực bỏ phiếu: 2.025

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 7

- Số người ứng cử: 11

- Tổng số cử tri của địa phương: 1.017.412

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 1.014.555

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,72%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.005.830 (99,17%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 8.406 (0,83%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 7

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Tam Nông, huyện Tân Sơn, huyện Thanh Sơn, huyện Thanh Thủy, huyện Yên Lập và thành phố Việt Trì

- Số khu vực bỏ phiếu: 898

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 464.477

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 463.208

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,73%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 458.989 (99,10%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 4.154 (0,90%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Nguyễn Doãn Khánh đạt tỷ lệ 86,36% số phiếu hợp lệ

2) Ông Vũ Xuân Hồng đạt tỷ lệ 75,42% số phiếu hợp lệ

3) Bà Lê Thị Yến đạt tỷ lệ 60,79% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện Phù Ninh, huyện Lâm Thao, huyện Ðoan Hùng và thị xã Phú Thọ

- Số khu vực bỏ phiếu: 534

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2

- Số người ứng cử: 3

- Tổng số cử tri của địa phương: 294.681

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 294.079

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,80%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 291.938 (99,29%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 2.090 (0,71%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 2

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Dương Hoàng Hương đạt tỷ lệ 83,27% số phiếu hợp lệ

2) Bà Nguyễn Thúy Anh đạt tỷ lệ 82,83% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 3, gồm: Huyện Thanh Ba, huyện Hạ Hòa và huyện Cẩm Khê

- Số khu vực bỏ phiếu: 593

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2

- Số người ứng cử: 3

- Tổng số cử tri của địa phương: 258.254

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 257.268

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,62%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 254.903 (99,16%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 2.162 (0,84%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 2

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Nguyễn Kim Khoa đạt tỷ lệ 81,39% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Xuân Thủy đạt tỷ lệ 71,49% số phiếu hợp lệ

45- Tỉnh Phú Yên

- Số Ðơn vị bầu cử: 2

- Số khu vực bỏ phiếu: 811

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 6

- Số người ứng cử: 10

- Tổng số cử tri của địa phương: 630.933

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 630.587

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,95%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 627.506 (99,52%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 3.043 (0,48%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 6

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Phú Hòa, huyện Ðông Hòa, huyện Tây Hòa, huyện Sơn Hòa và huyện Sông Hinh

- Số khu vực bỏ phiếu: 408

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 319.059

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 318.789

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,92%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 317.586 (99,62%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.199 (0,38%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Nguyễn Thái Học đạt tỷ lệ 77,99% số phiếu hợp lệ

2) Ông Phạm Văn Hổ đạt tỷ lệ 70,39% số phiếu hợp lệ

3) Ông Y Thông đạt tỷ lệ 54,08% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện Ðồng Xuân, huyện Tuy An, thị xã Sông Cầu và thành phố Tuy Hòa

- Số khu vực bỏ phiếu: 403

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 311.874

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 311.798

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,98%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 309.920 (99,41%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.844 (0,59%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Ðào Tấn Lộc đạt tỷ lệ 80,46% số phiếu hợp lệ

2) Bà Ðặng Thị Kim Chi đạt tỷ lệ 73,14% số phiếu hợp lệ

3) Ông Ðinh Văn Nhã đạt tỷ lệ 72,63% số phiếu hợp lệ

46- Tỉnh Quảng Bình

- Số Ðơn vị bầu cử: 2

- Số khu vực bỏ phiếu: 1.138

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 6

- Số người ứng cử: 10

- Tổng số cử tri của địa phương: 557.888

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 550.887

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 98,75%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 541.116 (98,55%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 7.940 (1,45%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 6

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Minh Hóa, huyện Tuyên Hóa, huyện Quảng Trạch và huyện Bố Trạch

- Số khu vực bỏ phiếu: 699

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 326.333

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 324.557

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,46%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 319.164 (98,34%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 5.393 (1,66%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Hoàng Ðăng Quang đạt tỷ lệ 86,64% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Mạnh Cường đạt tỷ lệ 86,06% số phiếu hợp lệ

3) Ông Trần Minh Diệu đạt tỷ lệ 80,56% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện Lệ Thủy, huyện Quảng Ninh và thành phố Ðồng Hới

- Số khu vực bỏ phiếu: 439

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 231.555

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 226.330

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 97,74%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 221.952 (98,87%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 2.547 (1,13%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Hà Hùng Cường đạt tỷ lệ 89,41% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Ngọc Phương đạt tỷ lệ 75,56% số phiếu hợp lệ

3) Bà Lê Khánh Nhung đạt tỷ lệ 61,96% số phiếu hợp lệ

47- Tỉnh Quảng Nam

- Số Ðơn vị bầu cử: 3

- Số khu vực bỏ phiếu: 1.767

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 8

- Số người ứng cử: 13

- Tổng số cử tri của địa phương: 1.049.264

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 1.048.987

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,97%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.046.058 (99,73%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 2.790 (0,27%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 8

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Ðại Lộc, huyện Ðiện Bàn, huyện Ðông Giang, huyện Tây Giang, huyện Nam Giang và huyện Phước Sơn

- Số khu vực bỏ phiếu: 597

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2

- Số người ứng cử: 3

- Tổng số cử tri của địa phương: 314.418

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 314.399

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,99%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 314.153 (99,92%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 244 (0,08%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 2

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Ngô Văn Minh đạt tỷ lệ 81,98% số phiếu hợp lệ

2) Ông Trần Xuân Vinh đạt tỷ lệ 77,80% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện Duy Xuyên, huyện Quế Sơn, huyện Nông Sơn, huyện Thăng Bình, huyện Hiệp Ðức và thành phố Hội An

- Số khu vực bỏ phiếu: 594

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 408.299

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 408.208

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,98%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 407.824 (99,92%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 313 (0,08%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Nguyễn Xuân Phúc đạt tỷ lệ 94,59% số phiếu hợp lệ

2) Ông Lê Phước Thanh đạt tỷ lệ 75,75% số phiếu hợp lệ

3) Ông Phạm Trường Dân đạt tỷ lệ 71,27% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 3, gồm: Huyện Núi Thành, huyện Tiên Phước, huyện Nam Trà My, huyện Bắc Trà My, huyện Phú Ninh và thành phố Tam Kỳ

- Số khu vực bỏ phiếu: 576

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 326.547

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 326.380

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,95%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 324.081 (99,32%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 2.233 (0,68%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Nguyễn Ðức Hải đạt tỷ lệ 85,31% số phiếu hợp lệ

2) Ông Lê Văn Lai đạt tỷ lệ 67,02% số phiếu hợp lệ

3) Bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh đạt tỷ lệ 62,75% số phiếu hợp lệ

48- Tỉnh Quảng Ngãi

- Số Ðơn vị bầu cử: 3

- Số khu vực bỏ phiếu: 1.330

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 7

- Số người ứng cử: 11

- Tổng số cử tri của địa phương: 884.316

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 879.610

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,47%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 875.203 (99,51%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 4.342 (0,49%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 7

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Bình Sơn, huyện Sơn Tịnh, huyện Trà Bồng, huyện Tây Trà, huyện Sơn Tây và huyện Sơn Hà

- Số khu vực bỏ phiếu: 613

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 355.321

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 353.825

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,58%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 352.230 (99,55%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.588 (0,45%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Nguyễn Hòa Bình đạt tỷ lệ 90,37% số phiếu hợp lệ

2) Ông Mã Ðiền Cư đạt tỷ lệ 68,37% số phiếu hợp lệ

3) Bà Ðinh Thị Phương Lan đạt tỷ lệ 64,81% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện Tư Nghĩa, huyện Nghĩa Hành, huyện Lý Sơn và thành phố Quảng Ngãi

- Số khu vực bỏ phiếu: 335

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2

- Số người ứng cử: 3

- Tổng số cử tri của địa phương: 291.326

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 289.628

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,42%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 287.714 (99,36%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.860 (0,64%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 2

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Võ Tuấn Nhân đạt tỷ lệ 83,75% số phiếu hợp lệ

2) Ông Trịnh Ðình Thạch đạt tỷ lệ 75,54% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 3, gồm: Huyện Mộ Ðức, huyện Ðức Phổ, huyện Ba Tơ và huyện Minh Long

- Số khu vực bỏ phiếu: 382

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2

- Số người ứng cử: 3

- Tổng số cử tri của địa phương: 237.669

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 236.157

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,36%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 235.259 (99,62%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 894 (0,38%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 2

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Nguyễn Cao Phúc đạt tỷ lệ 84,71% số phiếu hợp lệ

2) Ông Võ Văn Kim (Vũ Trọng Kim) đạt tỷ lệ 78,78% số phiếu hợp lệ

49- Tỉnh Quảng Ninh

- Số Ðơn vị bầu cử: 3

- Số khu vực bỏ phiếu: 1.440

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 7

- Số người ứng cử: 11

- Tổng số cử tri của địa phương: 852.298

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 849.615

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,69%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 846.026 (99,60%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 3.383 (0,40%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 7

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm: Thành phố Hạ Long, thị xã Cẩm Phả và thành phố Uông Bí

- Số khu vực bỏ phiếu: 402

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 382.359

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 382.235

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,97%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 380.111 (99,48%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.979 (0,52%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Thượng tọa Thích Thanh Quyết đạt tỷ lệ 79,69% số phiếu hợp lệ

2) Bà Ðỗ Thị Hoàng đạt tỷ lệ 76,21% số phiếu hợp lệ

3) Ông Trần Xuân Hòa đạt tỷ lệ 70,75% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện Ðông Triều, huyện Yên Hưng và huyện Hoành Bồ

- Số khu vực bỏ phiếu: 440

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2

- Số người ứng cử: 3

- Tổng số cử tri của địa phương: 253.997

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 252.368

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,36%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 251.809 (99,79%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 523 (0,21%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 2

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Bà Ngô Thị Minh đạt tỷ lệ 85,86% số phiếu hợp lệ

2) Ông Vũ Chí Thực đạt tỷ lệ 73,04% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 3, gồm: Huyện Vân Ðồn, huyện Cô Tô, huyện Tiên Yên, huyện Ðầm Hà, huyện Hải Hà, huyện Bình Liêu, huyện Ba Chẽ và thành phố Móng Cái

- Số khu vực bỏ phiếu: 598

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2

- Số người ứng cử: 3

- Tổng số cử tri của địa phương: 215.942

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 215.012

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,57%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 214.106 (99,59%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 881 (0,41%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 2

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Phạm Bình Minh đạt tỷ lệ 81,25% số phiếu hợp lệ

2) Ông Trần Văn Minh đạt tỷ lệ 70,98% số phiếu hợp lệ

50- Tỉnh Quảng Trị

- Số Ðơn vị bầu cử: 2

- Số khu vực bỏ phiếu: 931

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 6

- Số người ứng cử: 10

- Tổng số cử tri của địa phương: 410.164

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 408.364

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,56%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 402.309 (98,52%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 6.055 (1,48%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 6

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Vĩnh Linh, huyện Gio Linh, huyện Cam Lộ, huyện ÐaKrông, huyện Hướng Hóa và huyện Cồn Cỏ

- Số khu vực bỏ phiếu: 566

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 213.757

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 213.020

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,66%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 210.196 (98,67%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 2.824 (1,33%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Phạm Vũ Luận đạt tỷ lệ 77,35% số phiếu hợp lệ

2) Bà Ly Kiều Vân đạt tỷ lệ 75,33% số phiếu hợp lệ

3) Ông Hà Sỹ Ðồng đạt tỷ lệ 69,70% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện Triệu Phong, huyện Hải Lăng, thị xã Quảng Trị và thành phố Ðông Hà

- Số khu vực bỏ phiếu: 365

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 196.407

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 195.344

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,46%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 192.113 (98,35%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 3.231 (1,65%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Phạm Ðức Châu đạt tỷ lệ 77,75% số phiếu hợp lệ

2) Ông Hoàng Ðức Thắm đạt tỷ lệ 66,98% số phiếu hợp lệ

3) Ông Lê Như Tiến đạt tỷ lệ 60,63% số phiếu hợp lệ

51- Tỉnh Sóc Trăng

- Số Ðơn vị bầu cử: 3

- Số khu vực bỏ phiếu: 1.321

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 7

- Số người ứng cử: 13

- Tổng số cử tri của địa phương: 956.000

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 954.706

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,86%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 949.030 (99,50%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 4.734 (0,50%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 7

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Mỹ Tú, huyện Châu Thành, huyện Thạnh Trị, huyện Ngã Năm và thành phố Sóc Trăng

- Số khu vực bỏ phiếu: 511

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 376.440

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 376.164

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,93%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 373.638 (99,41%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 2.232 (0,59%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Võ Minh Chiến đạt tỷ lệ 81,20% số phiếu hợp lệ

2) Ông Hoàng Thanh Tùng đạt tỷ lệ 70,68% số phiếu hợp lệ

3) Bà Nguyễn Tuyết Liên đạt tỷ lệ 64,93% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện Kế Sách, huyện Long Phú và huyện Cù Lao Dung

- Số khu vực bỏ phiếu: 333

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2

- Số người ứng cử: 4

- Tổng số cử tri của địa phương: 247.029

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 246.605

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,83%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 245.763 (99,69%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 771 (0,31%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 2

1) Ông Nguyễn Ðức Kiên đạt tỷ lệ 76,98% số phiếu hợp lệ

2) Bà Hồ Thị Cẩm Ðào đạt tỷ lệ 70,05% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 3, gồm: Huyện Mỹ Xuyên, huyện Vĩnh Châu và huyện Trần Ðề

- Số khu vực bỏ phiếu: 477

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2

- Số người ứng cử: 4

- Tổng số cử tri của địa phương: 332.531

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 331.937

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,82%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 329.629 (99,48%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.731 (0,52%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 2

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Hòa thượng Thạch Huôl đạt tỷ lệ 65,10% số phiếu hợp lệ

2) Ông Trần Khắc Tâm đạt tỷ lệ 61,66% số phiếu hợp lệ

52- Tỉnh Sơn La

- Số Ðơn vị bầu cử: 3

- Số khu vực bỏ phiếu: 1.915

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 7

- Số người ứng cử: 11

- Tổng số cử tri của địa phương: 712.569

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 710.073

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,65%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 705.166 (99,59%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 2.892 (0,41%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 7

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Mộc Châu, huyện Phù Yên, huyện Bắc Yên

- Số khu vực bỏ phiếu: 736

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2

- Số người ứng cử: 3

- Tổng số cử tri của địa phương: 206.649

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 206.094

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,73%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 205.574 (99,75%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 519 (0,25%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 2

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Nguyễn Văn Hiện đạt tỷ lệ 86,37% số phiếu hợp lệ

2) Ông Ðinh Công Sỹ đạt tỷ lệ 74,01% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện Yên Châu, huyện Mai Sơn, huyện Sông Mã và huyện Sốp Cộp

- Số khu vực bỏ phiếu: 561

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 242.382

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 241.422

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,60%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 237.961 (99,39%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.450 (0,61%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Hoàng Ngọc Dũng đạt tỷ lệ 81,05% số phiếu hợp lệ

2) Ông Phùng Khắc Ðăng đạt tỷ lệ 77,66% số phiếu hợp lệ

3) Ông Bùi Nguyên Súy đạt tỷ lệ 64,13% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 3, gồm: Huyện Mường La, huyện Thuận Châu, huyện Quỳnh Nhai và thành phố Sơn La

- Số khu vực bỏ phiếu: 618

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2

- Số người ứng cử: 3

- Tổng số cử tri của địa phương: 263.538

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 262.557

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,63%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 261.631 (99,65%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 923 (0,35%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 2

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Thào Xuân Sùng đạt tỷ lệ 88,22% số phiếu hợp lệ

2) Bà Quàng Thị Nguyên đạt tỷ lệ 58,73% số phiếu hợp lệ

53- Tỉnh Tây Ninh

- Số Ðơn vị bầu cử: 2

- Số khu vực bỏ phiếu: 710

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 6

- Số người ứng cử: 10

- Tổng số cử tri của địa phương: 848.810

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 842.119

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,21%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 837.395 (99,44%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 4.722 (0,56%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 6

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Bến Cầu, huyện Trảng Bàng, huyện Gò Dầu và huyện Châu Thành

- Số khu vực bỏ phiếu: 327

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 385.777

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 382.354

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,11%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 381.050 (99,66%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.302 (0,34%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Lê Minh Trọng đạt tỷ lệ 72,24% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Thành Tâm đạt tỷ lệ 68,64% số phiếu hợp lệ

3) Ông Hoàng Tuấn Anh đạt tỷ lệ 57,49% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện Hòa Thành, huyện Tân Biên, huyện Tân Châu, huyện Dương Minh Châu và thị xã Tây Ninh

- Số khu vực bỏ phiếu: 383

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 463.033

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 459.765

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,29%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 456.345 (99,26%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 3.420 (0,74%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Nguyễn Mạnh Tiến đạt tỷ lệ 72,21% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Hoài Phương đạt tỷ lệ 70,98% số phiếu hợp lệ

3) Ông Trịnh Ngọc Phương đạt tỷ lệ 60,34% số phiếu hợp lệ

54- Tỉnh Thái Bình

- Số Ðơn vị bầu cử: 3

- Số khu vực bỏ phiếu: 1.946

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 9

- Số người ứng cử: 15

- Tổng số cử tri của địa phương: 1.254.851

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 1.231.936

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 98,17%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.203.474 (97,69%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 28.462 (2,31%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 9

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Vũ Thư, huyện Hưng Hà và huyện Quỳnh Phụ

- Số khu vực bỏ phiếu: 723

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 488.254

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 481.142

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 98,54%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 471.936 (98,09%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 9.206 (1,91%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Hoàng Trung Hải đạt tỷ lệ 92,63% số phiếu hợp lệ

2) Bà Khúc Thị Duyền đạt tỷ lệ 74,07% số phiếu hợp lệ

3) Ông Ðỗ Văn Vẻ đạt tỷ lệ 55,19% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện Ðông Hưng và huyện Thái Thụy

- Số khu vực bỏ phiếu: 610

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 333.161

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 323.720

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 97,17%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 312.511 (96,54%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 11.209 (3,46%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Vũ Tiến Lộc đạt tỷ lệ 76,88% số phiếu hợp lệ

2) Bà Nguyễn Thúy Hoàn đạt tỷ lệ 71,23% số phiếu hợp lệ

3) Ông Phạm Xuân Thường đạt tỷ lệ 67,35% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 3, gồm: Huyện Tiền Hải, huyện Kiến Xương và thành phố Thái Bình

- Số khu vực bỏ phiếu: 613

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 433.436

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 427.074

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 98,53%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 419.027 (98,12%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 8.047 (1,88%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Nguyễn Hạnh Phúc đạt tỷ lệ 87,29% số phiếu hợp lệ

2) Ông Cao Sĩ Kiêm đạt tỷ lệ 76,61% số phiếu hợp lệ

3) Ông Bùi Văn Xuyền đạt tỷ lệ 57,94% số phiếu hợp lệ

55- Tỉnh Thái Nguyên

- Số Ðơn vị bầu cử: 3

- Số khu vực bỏ phiếu: 1.480

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 7

- Số người ứng cử: 11

- Tổng số cử tri của địa phương: 900.772

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 898.226

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,72%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 886.007 (98,64%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 12.219 (1,36%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 7

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Ðại Từ, huyện Ðịnh Hóa, huyện Phú Lương

- Số khu vực bỏ phiếu: 567

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2

- Số người ứng cử: 3

- Tổng số cử tri của địa phương: 269.029

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 268.475

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,79%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 265.888 (99,04%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 2.587 (0,96%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 2

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Bà Trương Thị Huệ đạt tỷ lệ 73,48% số phiếu hợp lệ

2) Ông Ðỗ Mạnh Hùng đạt tỷ lệ 68,34% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện Ðồng Hỷ, huyện Võ Nhai và thành phố Thái Nguyên

- Số khu vực bỏ phiếu: 515

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 374.356

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 372.955

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,63%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 365.741 (98,07%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 7.214 (1,93%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Phạm Xuân Ðương đạt tỷ lệ 68,93% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Thanh Tùng đạt tỷ lệ 66,42% số phiếu hợp lệ

3) Ông Phan Văn Tường đạt tỷ lệ 64,22% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 3, gồm: Huyện Phổ Yên, huyện Phú Bình và thị xã Sông Công

- Số khu vực bỏ phiếu: 398

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2

- Số người ứng cử: 3

- Tổng số cử tri của địa phương: 257.387

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 256.796

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,77%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 254.378 (99,06%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 2.418 (0,94%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 2

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Bà Lê Thị Nga đạt tỷ lệ 75,09% số phiếu hợp lệ

2) Ông Ðinh Huy Chiến đạt tỷ lệ 67,25% số phiếu hợp lệ

56- Tỉnh Thanh Hóa

- Số Ðơn vị bầu cử: 6

- Số khu vực bỏ phiếu: 4.672

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 16

- Số người ứng cử: 26

- Tổng số cử tri của địa phương: 2.383.610

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 2.368.643

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,37%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 2.337.890 (98,75%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 29.654 (1,25%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 16

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Hoằng Hóa, huyện Ðông Sơn, thị xã Sầm Sơn và thành phố Thanh Hóa

- Số khu vực bỏ phiếu: 646

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 439.336

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 436.949

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,46%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 430.790 (98,62%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 6.038 (1,38%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Uông Chu Lưu đạt tỷ lệ 83,88% số phiếu hợp lệ

2) Ông Lê Minh Thông đạt tỷ lệ 73,84% số phiếu hợp lệ

3) Bà Lê Thị Hương đạt tỷ lệ 54,62% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện Hà Trung, huyện Nga Sơn, huyện Hậu Lộc và thị xã Bỉm Sơn - Số khu vực bỏ phiếu: 579

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2

- Số người ứng cử: 3

- Tổng số cử tri của địa phương: 318.544

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 317.791

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,76%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 315.126 (99,17%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 2.635 (0,83%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 2

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Nguyễn Thành Bộ đạt tỷ lệ 90,64% số phiếu hợp lệ

2) Ông Ðặng Văn Hiếu đạt tỷ lệ 86,46% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 3, gồm: Huyện Quảng Xương, huyện Nông Cống và huyện Tĩnh Gia

- Số khu vực bỏ phiếu: 812

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 470.157

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 465.797

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,07%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 457.343 (98,30%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 7.896 (1,70%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Nguyễn Hữu Quang đạt tỷ lệ 83,74% số phiếu hợp lệ

2) Ông Bùi Sỹ Lợi đạt tỷ lệ 83,42% số phiếu hợp lệ

3) Ông Ðào Xuân Yên đạt tỷ lệ 73,41% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 4, gồm: Huyện Vĩnh Lộc, huyện Thiệu Hóa, huyện Yên Ðịnh, huyện Thạch Thành và huyện Cẩm Thủy

- Số khu vực bỏ phiếu: 900

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 449.120

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 447.536

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,65%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 442.069 (98,86%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 5.077 (1,14%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Ðinh Tiên Phong đạt tỷ lệ 87,46% số phiếu hợp lệ

2) Ông Trịnh Xuyên đạt tỷ lệ 85,66% số phiếu hợp lệ

3) Ông Phạm Trí Thức đạt tỷ lệ 79,81% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 5, gồm: Huyện Triệu Sơn, huyện Thọ Xuân, huyện Như Xuân, huyện Như Thanh và huyện Thường Xuân

- Số khu vực bỏ phiếu: 973

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 439.627

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 433.970

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 98,71%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 426.290 (98,23%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 7.680 (1,77%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Lê Quang Hiệp đạt tỷ lệ 74,82% số phiếu hợp lệ

2) Ông Lê Nam đạt tỷ lệ 66,55% số phiếu hợp lệ

3) Bà Hà Thị Vân đạt tỷ lệ 62,74% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 6, gồm: Huyện Ngọc Lặc, huyện Lang Chánh, huyện Bá Thước, huyện Quan Hóa, huyện Quan Sơn và huyện Mường Lát

- Số khu vực bỏ phiếu: 762

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2

- Số người ứng cử: 3

- Tổng số cử tri của địa phương: 266.826

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 266.600

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,92%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 266.272 (99,88%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 328 (0,12%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 2

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Ðinh La Thăng đạt tỷ lệ 91,57% số phiếu hợp lệ

2) Bà Cao Thị Xuân đạt tỷ lệ 74,56% số phiếu hợp lệ

57- Tỉnh Thừa Thiên - Huế

- Số Ðơn vị bầu cử: 3

- Số khu vực bỏ phiếu: 998

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 7

- Số người ứng cử: 13

- Tổng số cử tri của địa phương: 790.342

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 790.178

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,98%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 785.226 (99,39%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 4.784 (0,61%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 7

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Phong Ðiền, huyện Quảng Ðiền, huyện Hương Trà và huyện A Lưới

- Số khu vực bỏ phiếu: 416

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2

- Số người ứng cử: 4

- Tổng số cử tri của địa phương: 243.385

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 243.382

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,99%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 242.345 (99,58%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.010 (0,42%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 2

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Bùi Ðức Phú đạt tỷ lệ 74,24% số phiếu hợp lệ

2) Ông Trần Ðình Nhã đạt tỷ lệ 71,60% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm: Thị xã Hương Thủy và thành phố Huế

- Số khu vực bỏ phiếu: 274

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 320.845

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 320.724

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,96%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 318.549 (99,36%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 2.051 (0,64%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Nguyễn Ngọc Thiện đạt tỷ lệ 79,60% số phiếu hợp lệ

2) Ông Hòa thượng Thích Chơn Thiện đạt tỷ lệ 73,23% số phiếu hợp lệ

3) Ông Ðặng Ngọc Nghĩa đạt tỷ lệ 61,09% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 3, gồm: Huyện Phú Vang, huyện Phú Lộc và huyện Nam Ðông

- Số khu vực bỏ phiếu: 308

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2

- Số người ứng cử: 4

- Tổng số cử tri của địa phương: 226.112

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 226.072

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,98%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 224.332 (99,24%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.723 (0,76%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 2

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Ðồng Hữu Mạo đạt tỷ lệ 73,84% số phiếu hợp lệ

2) Ông Hà Huy Thông đạt tỷ lệ 66,99% số phiếu hợp lệ

58- Tỉnh Tiền Giang

- Số Ðơn vị bầu cử: 3

- Số khu vực bỏ phiếu: 1.484

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 8

- Số người ứng cử: 13

- Tổng số cử tri của địa phương: 1.337.315

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 1.335.868

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,92%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.333.221 (99,81%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 2.573 (0,19%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 8

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Cái Bè và huyện Cai Lậy

- Số khu vực bỏ phiếu: 473

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 481.462

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 480.767

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,87%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 480.218 (99,90%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 491 (0,10%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Trần Văn Tấn đạt tỷ lệ 75,26% số phiếu hợp lệ

2) Ông Trần Quốc Vượng đạt tỷ lệ 68,18% số phiếu hợp lệ

3) Bà Trương Thị Thu Trang đạt tỷ lệ 58,71% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện Tân Phước, huyện Châu Thành và thành phố Mỹ Tho

- Số khu vực bỏ phiếu: 472

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2

- Số người ứng cử: 3

- Tổng số cử tri của địa phương: 395.404

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 394.671

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,89%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 392.803 (99,53%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.852 (0,47%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 2

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Nguyễn Văn Tiên đạt tỷ lệ 71,58% số phiếu hợp lệ

2) Ông Trần Văn Lan đạt tỷ lệ 64,49% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 3, gồm: Huyện Chợ Gạo, huyện Gò Công Tây, huyện Gò Công Ðông, huyện Tân Phú Ðông và thị xã Gò Công

- Số khu vực bỏ phiếu: 539

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 460.449

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 460.430

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,99%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 460.200 (99,95%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 230 (0,05%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Nguyễn Hữu Hùng đạt tỷ lệ 68,57% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Văn Danh đạt tỷ lệ 62,83% số phiếu hợp lệ

3) Ông Huỳnh Văn Tính đạt tỷ lệ 60,76% số phiếu hợp lệ

59- Tỉnh Trà Vinh

- Số Ðơn vị bầu cử: 2

- Số khu vực bỏ phiếu: 1.123

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 6

- Số người ứng cử: 10

- Tổng số cử tri của địa phương: 757.182

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 756.041

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,85%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 752.005 (99,48%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 3.935 (0,52%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 6

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Càng Long, huyện Cầu Kè, huyện Tiểu Cần và thành phố Trà Vinh

- Số khu vực bỏ phiếu: 526

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 348.109

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 347.566

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,84%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 346.487 (99,69%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.064 (0,31%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Bà Nguyễn Thị Khá đạt tỷ lệ 78,98% số phiếu hợp lệ

2) Ông Trần Trí Dũng đạt tỷ lệ 76,61% số phiếu hợp lệ

3) Ông Trần Quốc Tuấn đạt tỷ lệ 53,70% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện Châu Thành, huyện Cầu Ngang, huyện Trà Cú và huyện Duyên Hải

- Số khu vực bỏ phiếu: 597

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 409.073

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 408.475

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,85%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 405.518 (99,30%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 2.871 (0,70%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Nguyễn Thái Bình đạt tỷ lệ 81,98% số phiếu hợp lệ

2) Bà Thạch Thị Dân đạt tỷ lệ 59,01% số phiếu hợp lệ

3) Ông Thạch Dư đạt tỷ lệ 58,71% số phiếu hợp lệ 60- Tỉnh Tuyên Quang

- Số Ðơn vị bầu cử: 3

- Số khu vực bỏ phiếu: 1.413

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 6

- Số người ứng cử: 9

- Tổng số cử tri của địa phương: 525.047

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 524.320

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,86%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 519.553 (99,15%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 4.476 (0,85%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 6

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Na Hang, huyện Lâm Bình và huyện Chiêm Hóa

- Số khu vực bỏ phiếu: 447

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2

- Số người ứng cử: 3

- Tổng số cử tri của địa phương: 136.857

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 136.376

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,65%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 135.007 (99,13%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.183 (0,87%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 2

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Nguyễn Sáng Vang đạt tỷ lệ 84,39% số phiếu hợp lệ

2) Bà Ma Thị Thúy đạt tỷ lệ 82,32% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện Hàm Yên và huyện Yên Sơn

- Số khu vực bỏ phiếu: 509

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2

- Số người ứng cử: 3

- Tổng số cử tri của địa phương: 190.239

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 190.003

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,88%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 188.652 (99,31%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.313 (0,69%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 2

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Hoàng Việt Phương đạt tỷ lệ 79,74% số phiếu hợp lệ

2) Ông Hoàng Bình Quân đạt tỷ lệ 76,76% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 3, gồm: Huyện Sơn Dương và thành phố Tuyên Quang

- Số khu vực bỏ phiếu: 457

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2

- Số người ứng cử: 3

- Tổng số cử tri của địa phương: 197.951

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 197.941

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,99%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 195.894 (98,99%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.980 (1,00%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 2

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Ðỗ Văn Chiến đạt tỷ lệ 86,01% số phiếu hợp lệ

2) Bà Âu Thị Mai đạt tỷ lệ 69,99% số phiếu hợp lệ

61- Tỉnh Vĩnh Long

- Số Ðơn vị bầu cử: 2

- Số khu vực bỏ phiếu: 1.166

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 6

- Số người ứng cử: 10

- Tổng số cử tri của địa phương: 800.473

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 799.651

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,90%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 796.084 (99,56%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 3.531 (0,44%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 6

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Long Hồ, huyện Mang Thít, huyện Tam Bình và thành phố Vĩnh Long

- Số khu vực bỏ phiếu: 619

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 435.909

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 435.841

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,98%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 433.428 (99,45%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 2.383 (0,55%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Bà Ðặng Thị Ngọc Thịnh đạt tỷ lệ 75,06% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Văn Thanh đạt tỷ lệ 73,06% số phiếu hợp lệ

3) Ông Phạm Tất Thắng đạt tỷ lệ 59,77% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm:

Huyện Bình Minh, huyện Bình Tân, huyện Trà Ôn và huyện Vũng Liêm

- Số khu vực bỏ phiếu: 547

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 364.564

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 363.810

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,79%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 362.656 (99,68%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.148 (0,32%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Lưu Thành Công đạt tỷ lệ 69,21% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Thanh Bình đạt tỷ lệ 65,36% số phiếu hợp lệ

3) Ông Hồ Trọng Ngũ đạt tỷ lệ 60,49% số phiếu hợp lệ

62- Tỉnh Vĩnh Phúc

- Số Ðơn vị bầu cử: 2

- Số khu vực bỏ phiếu: 1.144

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 6

- Số người ứng cử: 10

- Tổng số cử tri của địa phương: 754.594

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 748.884

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,24%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 730.901 (97,71%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 17.103 (2,29%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 6

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Lập Thạch, huyện Sông Lô, huyện Tam Dương, huyện Tam Ðảo và thành phố Vĩnh Yên

- Số khu vực bỏ phiếu: 579

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 356.436

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 353.354

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,14%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 346.951 (98,28%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 6.068 (1,72%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Bà Lê Thị Nguyệt đạt tỷ lệ 76,40% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Thế Trường đạt tỷ lệ 75,57% số phiếu hợp lệ

3) Ông Trần Hồng Hà đạt tỷ lệ 74,74% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện Vĩnh Tường, huyện Yên Lạc, huyện Bình Xuyên và thị xã Phúc Yên

- Số khu vực bỏ phiếu: 565

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 398.158

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 395.530

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,34%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 383.950 (97,21%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 11.035 (2,79%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Ngô Văn Dụ đạt tỷ lệ 76,80% số phiếu hợp lệ

2) Bà Hồ Thị Thủy đạt tỷ lệ 72,24% số phiếu hợp lệ

3) Ông Nguyễn Ngọc Bảo đạt tỷ lệ 68,02% số phiếu hợp lệ

63- Tỉnh Yên Bái

- Số Ðơn vị bầu cử: 2

- Số khu vực bỏ phiếu: 1.284

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 6

- Số người ứng cử: 10

- Tổng số cử tri của địa phương: 518.183

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 517.117

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,79%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 511.778 (98,98%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 5.300 (1,02%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 6

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Yên Bình, huyện Trấn Yên, huyện Lục Yên và thành phố Yên Bái

- Số khu vực bỏ phiếu: 678

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 277.639

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 276.878

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,73%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 272.958 (98,60%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 3.882 (1,40%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Phùng Quốc Hiển đạt tỷ lệ 84,89% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Công Bình đạt tỷ lệ 80,99% số phiếu hợp lệ

3) Bà Ðặng Thị Kim Liên đạt tỷ lệ 63,16% số phiếu hợp lệ

Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện Văn Chấn, huyện Trạm Tấu, huyện Mù Cang Chải, huyện Văn Yên và thị xã Nghĩa Lộ

- Số khu vực bỏ phiếu: 606

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 240.544

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 240.239

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,87%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 238.820 (99,41%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.418 (0,59%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII:

1) Ông Giàng A Chu đạt tỷ lệ 85,72% số phiếu hợp lệ

2) Ông Dương Văn Thống đạt tỷ lệ 77,20% số phiếu hợp lệ

3) Bà Nguyễn Thị Bích Nhiệm đạt tỷ lệ 71,89% số phiếu hợp lệ

  
tác giả Theo Báo Nhân Dân